Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 192

Kryteria przyjęcia do RE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Kryteria przyjęcia do RE (wykluczenie członka?). Zgodnie z art. 3 statutu członkiem zwyczajnym może zostać państwo europejskie, które uznaje zasady praworządności i korzystania z podstawowych praw i wolności człowieka, przez wszystkie podlegające jego jurysdykcji osoby. Uzyskanie tego statusu może ...

Organy autonomiczne i doradcze-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Organy autonomiczne i doradcze. organy autonomiczne (główne) - tylko te, które zostały wyraźnie wymienione w art. 7 ust. 1 Traktatu o WE oraz w odpowiadających im postanowieniach Traktatu o EWEA i Traktatu o EWWiS, a więc: Parlament Europejski, Rada, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości i

Procedura zgody - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

procedura zgody: Procedura zgody została wprowadzona przez JAE i polega na uzależnieniu przyjęcia określonych aktów prawnych od zgody Parlamentu Europejskiego. Liczba spraw podlegających tej procedurze została rozszerzone przez TUE. Zgodę Parlament wydaje na podstawie sprawozdania odpowiedniej komi...

Proces instytucjonalizacji KBWE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Proces instytucjonalizacji KBWE. 21.XI.1990 - Paryska Karta Nowej Europy - utworzono Centrum Zapobiegania Kryzysom, Biuro Wolnych Wyborów, Sekretariat, Radę i Komitet Wysokich Przedstawicieli; I.1992 - Praga - dalszy rozwój ins...

Przesłanki wniesienia skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału ...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Przesłanki wniesienia skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ze skargą może wystąpić jedynie osoba (os. fizyczna, prawna, grupa jednostek) pokrzywdzona, jedynie po wyczerpaniu środków odwoławczych w kraju. Skarga nie może być anonimowa ani bezpodstawna. Musi być wniesiona w...

Przystąpienie Polski a skład Komisji Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Przystąpienie Polski a skład Komisji Europejskiej. Przez pół roku okresu przejściowego, od 1 maja do 1 listopada 2004 roku, KE liczyła 30 członków (20 obecnych i 10 nowych). W tym okresie nowi członkowie Komisji Europejskiej - z państw, które wstąpiły do UE 1 maja 2004 roku - byli "komisarzami...

Rada Europejska - skład i kompetencje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Rada Europejska (skład, struktura i kompetencje). Skład: szefowie państw lub rządów, przewodniczący Komisji - są oni wspomagani przez ministrów spraw zagranicznych oraz przez jednego członka Komisji. Zbiera się ona pod przewodnictwem tego szefa państwa lub rządu, które sprawuje przewodnictwo w Radz...

Rozporządzenia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Rozporządzenia. Do wydawania rozporządzeń uprawniony jest PE działający razem z Radą w ramach procedury współdecydowania, Rada oraz Komisja. Rozporządzenie ma zasięg ogólny, tzn. reguluje w sposób abstrakcyjny nieokreśloną liczbę stanów rzeczy. Kolejną cechą jest to, że rozporządzenie obowiązuje w...

Skarga na bezczynność organów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Skarga na bezczynność organów. Może ona być wniesiona przez państwo członkowskie lub przez każdy inny organ wspólnotowy. Skierowana może być przeciwko PE, Radzie lub Komisji, jeżeli z naruszeniem Traktatów zaniechają one wydania decyzji, do wydania której są zobowiązane. Jurysdykcja ETS obejmuje ta...

Skarga odszkodowawcza - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

Skarga odszkodowawcza. Wspólnota pokrywa wszelkie szkody wyrządzone przez jej organy lub funkcjonariuszy podczas wykonywania jej obowiązków. Na tych samych zasadach Wspólnota odpowiada za szkody spowodowane przez Europejski Bank Cent...