Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 191

Bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność prawa wspólnotowego. Bezpośrednie stosowanie oznacza, że normy prawa wspólnotowego wiążą w państwach członkowskich bez potrzeby wydawania specjalnych przepisów, które wprowadzałyby je do państwowych porządków prawnych. Nie ma nawet potrzeby ogłasza...

Cele Wspólnoty Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Cele Wspólnoty Europejskiej. Art.2 Traktatu o WE: Zadaniem Wspólnoty jest, poprzez ustanowienie wspólnego rynku i unii gospodarczo-walutowej oraz realizację wspólnych polityk lub działań określonych w art. 3 oraz 4 Traktatu, popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego rozwoju działa...

Coreper-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

COREPER. Prace Rady Unii Europejskiej przygotowuje COREPER - Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich. Składa się z przedstawicieli państw członkowskich akredytowanych przy Wspólnotach. Dzieli się na CORE...

Dyrektywy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Dyrektywy. Do ich wydawania upoważnione są: PE działający razem z Radą, Rada oraz Komisja. Mogą one być skierowane, do jednego, kilku lub wszystkich państw członkowskich. Dyrektywa jest wiążąca, jeżeli chodzi o zamierzony skutek w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, do którego została s...

Działalność RE na rzecz sportu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Działalność RE na rzecz sportu. Europejska konwencja w sprawie aktów przemocy i wybryku widzów w czasie imprez sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej z 1985 r, Konwencja o zwalczaniu niedozwolonych środków dopingujących z 1989 r. - zawiera wykaz zabronionych substancji i ustala obowiązują...

Konwencja oraz Protokoły Dodatkowe-prawa i wolności człowieka

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Katalog praw i wolności człowieka określonych w Konwencji oraz Protokołach Dodatkowych. prawo do życia (art.1), zakaz tortur (art. 2), zakaz nieludzkiego traktowania (art. 3), zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4), prawo do wolności bezpieczeństwa, wolność zgromadzeń i słowa, poszan...

Komitet Europejski Rady Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Komitet Europejski Rady Ministrów (skład i zadania). Skład: przewodniczący (powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków RM), wiceprzewodniczący (powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministr...

Komitet Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Komitet Ministrów (skład i zadania). Skład: ministrowie spraw zagranicznych każdego państwa. W 1952 roku Komitet Ministrów zdecydował, że każdy minister może powołać swojego zastępcę. Zastępcy mają taką samą moc decyzyjną jak ministrowie. Zastępca zwykle jest także stałym przedstawicielem państwa cz...

Konstrukcja prawna Unii-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Konstrukcja prawna Unii. ma ona charakter zdecentralizowany; z jednej strony nie stanowi jakiejś formy federacji, a z drugiej - ona sama nie jest tworem jednolitym, jednak mimo swego zdecentralizowania dysponuje jednolitymi ramami instytucjonalnymi, TUE nie nadaje jej cech organizacji międzynarod...