Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 66

Kredyt dyskontowy i faktoring - Operacja dyskonta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

Kredyt dyskontowy i faktoring Posiadają wspólną cechę - pozwalają zamienić wierzytelność. Kredyt dyskontowy - jest udzielany w operacji dyskontowania weksla. Operacja dyskontowa polega na zakupie weksla przed terminem jesgo płatności z potrąceniem przez bank oprocentowania (dyskonta). Operacja d...

Istota i rodzaje ryzyka bankowego - ryzyko płynności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

Istota i rodzaje ryzyka bankowego. Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Ryzyko bankowe ma charakter szczególny. Szczególny charakter ryzyka bankowego wynika z dwóch powodów: Trudności przewidywania realnych...

Historyczny proces powstania banknotów - pieniądz kruszcowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Historyczny proces powstania banknotów Bank jest pośrednikiem na rynku finansowym. Przedmiotem działania są transakcje pieniężne. „Spread” (marża odsetkowa) Celem działania banku jest osiągnięcie jak największej marży odsetkowej. Marża odsetkowa jest to różnica między ceną po jakiej bank kupuje ...

Gwarancje bankowe - typy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Gwarancje bankowe Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie banku dokonanie na zlecenie klienta, że zaspokoi przyjmującego gwarancje beneficjenta, jeżeli nie zrobi tego zleceniodawca. Strony umowy gwarancji bankowej. zleceniodawca - podmiot, na zlec enie, którego jest wystawiona gwarancja (kre...

Gospodarka finansowa NBP - Fundusze

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

Gospodarka finansowa NBP Polski bank centralny (NBP) prowadzi gosp. finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP. NBP dysponuje następującymi funduszami: fundusz statutowy (400 mln. zł)- jest uzupełniany z odpisów z rocznego zysku fundusz rezerwowy - jest tworzony z odpisów ...

Funkcje kapitału własnego - Funkcja założycielska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1064

Funkcje kapitału własnego. Funkcja założycielska - posiadanie w niezbędnej wysokości kapitału jest warunkiem otrzymania zezwolenia na założenie banku. Kapitał ten stanowi zabezpieczenie bankowości 5.000.000 ECU. Funkcja regulatora działalności kredytowej - rozmiary akcji kredytowej sparametryzowan...

Fazy pieniądza w ujęciu historycznym - Obieg pieniężny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

Fazy pieniądza w ujęciu historycznym 1.Fazy pieniądza w ujęciu historycznym. 2.Obieg pieniężny, gotówkowy i bezgotówkowy. 3.Cechy charakterystyczne obiegu transakcyjnego i dochodowego. 4.Klasyfikacja przedmiotowa strumieni pieniężnych (zjawisk finansowych) a) przychody i wydatki realne b) przychody...

Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania - analiza wskaźnikowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 392
Wyświetleń: 5376

Elementy składowe sprawozdania finansowego: rachunek wyników bilans przepływy pieniężne informacja dodatkowa sprawozdanie zarządu z działalności Analiza pionowa - czyli struktury, gdzie razem aktywa stanowią 100 % (dotyczy bilansu i rachunku wyników) Analiza pozioma - to majątek i źródła jego...

Analiza finansowa przedsiębiorstw - Bilans

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1610

Podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest bilans, czyli zestawienie aktywów i finansujących ich pasywów. Jest to dokładna fotografia stanu przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Uważna a...

Analiza finansowa przedsiębiorstw - budżetowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

Budżetowanie działalności przedsiębiorstw. Budżetowanie jest formą planowania krótkookresowego (rok, miesiąc, kwartał). Budżet jest wyrażaniem w jednostkach ilościowych i wartościowych planem przydzielonym określonym jednostkom wewnętrznym...