Umowa ubezpieczenia - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa ubezpieczenia - wykład. - strona 1 Umowa ubezpieczenia - wykład. - strona 2 Umowa ubezpieczenia - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Umowa ubezpieczenia charakteryzuje się pewnymi cechami. Można powiedzieć, że umowa ubezpieczenia to umowa: nazwana , jest ona uregulowana odpowiednimi przepisami prawnymi zawartymi w kodeksie cywilnym, ustawie o działalności ubezpieczeniowej, dwustronnie zobowiązująca, jej zawarcie nakłada na ubezpieczającego i zakład ubezpieczeń szereg praw i obowiązków, kwalifikowana, jedną ze stron umowy jest zawsze zakład ubezpieczeń, konsensualna, dochodzi do skutku w wyniku zgodnego oświadczenia woli obu stron, wzajemna (ekwiwalentna), ubezpieczający uiszcza składkę ubezpieczeniową, zakład ubezpieczeń ponosi ryzyko kompensaty ewentualnych strat spowodowanych wypadkiem ubezpieczeniowym, o świadczeniu usług, usługodawca jest zakład ubezpieczeń, a usługobiorcą ubezpieczający, odpłatna, ubezpieczający uiszcza składkę ubezpieczeniową, przyczynowa (kauzalna), efekt ekonomiczny stosunku prawnego ubezpieczenia zależy od nastąpienia lub nie nastąpienia zdarzenia przyszłego i niepewnego, adhezyjna , ubezpieczający ma nikły wpływ na warunki umowy, gdyż przyjmuj już istniejącą ofertę zakładu ubezpieczeń, terminowa , zawierana jest na czas określony. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest uregulowane przepisami kodeksu cywilnego oraz przez ogólne warunki ubezpieczenia. Elementami koniecznymi do jej zawarcia jest uczestnictwo dwóch stron oraz złożenie przez nie zgodnego oświadczenia woli. Umowa może być zawierana ustnie lub pisemnie, częściej jednak w trybie ofertowym . Oferentem jest osoba zamierzająca zawrzeć umowę i która składa ofertę zakładowi ubezpieczeń. Wniosek składany jest na formularzu opracowanym przez zakład ubezpieczeń . Zawiera on niezbędne informacje dotyczące osoby ubezpieczającego oraz podstawowe elementy umowy ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty przez zakład ubezpieczeń i doręczenia przez niego dokumentu ubezpieczenia. Tym dokumentem może być polisa ubezpieczeniowa, legitymacja ubezpieczeniowa, tymczasowe zaświadczenie lub inne potwierdzenie. Polisy ubezpieczeniowej nie należy utożsamiać z umową ubezpieczenia, gdyż jest ona tylko dokumentem potwierdzającym jej zawarcie . Polisa służy celom dowodowym.
Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego, które jest wykonywane przez :
- agentów ubezpieczeniowych, którzy są upoważnieni przez zakład ubezpieczeń do zawierania umów w ich imieniu,
- brokerów ubezpieczeniowych, którzy zawierają umowy ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego.
Same zawarcie umowy ubezpieczenia nie powoduje powstania odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń. W kodeksie cywilnym jest zaznaczone, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej. Wobec tego można wyróżnić

(…)

… zaistnienia zdarzenia losowego (szkody) objętego ochroną ubezpieczeniową. Termin odszkodowanie dotyczy ubezpieczeń majątkowych, a świadczenie ubezpieczeń osobowych. Odszkodowanie nie może przewyższyć szkody, jego wysokość zależy od sumy ubezpieczenia, tj. kwoty pieniężnej, określającej granice maksymalnego świadczenia, jakie może otrzymać ubezpieczający w przypadku wystąpienia szkody, czyli jest to kwota…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz