Umowa o stypendium za wyniki w nauce

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o stypendium za wyniki w nauce - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE zawarta dnia ............................................w ............................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Udzielającym Stypendium
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Stypendystą. § 1 Udzielający stypendium zobowiązuje się wypłacać Stypendyście w trakcie roku szkolnego co miesiąc kwotę ............................... zł tytułem stypendium za wyniki w nauce, a Stypendysta je przyjmuje. § 2 Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od ............................ do ............................ .
§ 3 1.Kwota określona w § 1 będzie wypłacana gdy średnia ocen otrzymanych w danym miesiącu przez Stypendystę będzie równa ..................................................................................................
2. Udzielający Stypendium wypłaci ponadto Stypendyście ...................................... zł za każde 0,1 przewyższające średnią ocen określoną w punkcie 1.
§ 4 W przypadku otrzymania przez Stypendystę świadectwa ukończenia klasy ............ ze średnią ocen wyższą bądź równą .................. stypendium będzie wypłacane w wysokości określonej w § 1 także w miesiącach wakacyjnych.
§ 5 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
.......................................... .........................................
Udzielający stypendium Stypendysta
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz