Umowa o pracę a umowa cywilistyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o pracę a umowa cywilistyczna  - strona 1 Umowa o pracę a umowa cywilistyczna  - strona 2 Umowa o pracę a umowa cywilistyczna  - strona 3

Fragment notatki:

CHARAKTERYSTYKA: funkcja, właściwości, umowa o pracę a umowa cywilistyczna. Historia : umowa o pracę pierwotnie miała charakter umowy prawa cywilnego (regulacja w polskim kodeksie zobowią­zań z 1934r.), jako odrębna dziedzina - prawo pracy - wykształciła się dopiero w II połowie XX w.
Prawo Pracy : zespół norm regulujących stosunki społ. wynikające z wykonywania pracy dobrowolnie podporządko­wanej (sto­sunki jakie powstają między ludźmi w związku z wykonywaniem pracy) oraz regulujących inne stosun­ki społ. związane ze stosunkiem pracy, ale z niego nie wynikające (a więc nie odnoszące się bezpośrednio do świadczenia pracy, ale są nierozerwalnie z nim związane)
Pracodawca + Pracownik  Stosunek (pracy = społeczny) + inne powiązania.
„PRACA”: działalność ludzka, przejawiająca się w wykonywaniu czynności zmierzających do osiągnięcia pewnych wartości material­nych lub niematerialnych mających zdolność zaspokajania potrzeb ludzkich, działania fizyczne i inte­lektualne będące wyrazem woli (ujęcie czynnościowe). Praca dobrowolnie podporządkowana : dobrowolna A jednostronnie wyznaczana : istniejący zakaz prac przymusowych może zostać ograniczony w szczegól­nych warun­kach przez zapis ustawowy. Dobrowolność to zgoda na zawłaszczenie przez pracodawcę efektów pracy, a także zgoda na wyko­nywanie jej w umówionym wymiarze, w sposób wyznaczony przez pracodawcę. Praca jednostronnie nakazana to np.: paca wska­zana wyrokiem sądu - nie jest regulowana przepisami prawa pracy. skooperowana - współdziałanie 2 podmiotów, zespół, organizator i wykonawca (podział ról) - do praw indywidualnych nie stosuje się prawa pracy, role mają zatem znacze­nie: organiza­tor , zawłaszcza efekty pracy i czerpie z niej zyski, co do zasady ponosi także ryzyko związane z jej wykonywaniem, w jego gestii bowiem leży określenie celów pracy, środków oraz poniesionych wydatków. Wyko­nawca , wykonuje pracę dla własnego zysku (umowa dzieła, zlecenia przewidują dokonanie czynności na rzecz innej os. - działanie), osobiste wykonywanie pracy - w umowach cywilistycznych można zatrudnić inną osobę, tu pracodawca organizuje zastępstwo, podporządkowanie - pracownik wykonuje pracę, dyrektywność. Zasada podporządkowania odnosi się do wszystkich pracowników bez względu na podstawę nawiązania z nimi stosunku pracy, jednak zakres podporządkowania zależny jest od rodzaju pracy. Granice podporządkowania warunkują: wyznaczony rodzaj umówionej pracy, przepisy oraz za­sady współżycia społ. równorzęd­ność jest cechą charakterystyczną umów zawieranych przez podmioty prawa cywilnego. Teoria Kierowania -: a) mterialno-prawna kompetencja do wpływania na inny podmiot, b)

(…)

… przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę
Polecenie - służy konkretyzacji obowiązków pracownika, które w umowie określone są ogólnie przez wskazanie rodzaju pracy - ma być zatem zgodne umowa o pracę  wykonywanie, np.: art.81.3 k.p. (warunki przestoju) :
Art.81.1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz