UE - najważniejsze fakty 2

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
UE - najważniejsze fakty 2 - strona 1 UE - najważniejsze fakty 2 - strona 2 UE - najważniejsze fakty 2 - strona 3

Fragment notatki:

„Biała księga” program tworzenia jednolitego rynku europ. przygot. w 85 r. Komisja Wspólnot Europ. pod przewodn. J.Delorsa. Zawierała propozycje Komisji dot.projektów 282 aktów prawnych, które miały być podstawa wprowadzenia w życie zasad swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i ludzi. Podstawą prawną w/w programu jest jednolity Akt Europ. z 86 r.
4 procedury legislacyjne za pomocą których Parlament realizuje swoje uprawnienia: *konsultacji (1 czytanie) *współpracy (2 czytania) *współdecydowania(3 czytania przepływ siły rob., tworzenie jednolitego rynku europ., ochrona konsum., edukacja, kultura, zdrowie) *zatwierdzania (3 czytania-przyjmowanie nowych członków do UE, ratyf. układów stowarzysz., rozstrzyganie spraw dot.organiz.i celów fund.strukt., fund.spójności, określania zadań i uprawnień Europ.Banku Centr.) Zastos.ich jest ściśle związane z charakt.spraw.
9.05.1950 deklaracja Schumana
18.04.1951Podpisanie traktatu paryskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Sygnator­iuszami traktatu były: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg.
25.03.1957 Podpisanie traktatu rzymskiego powołującego do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euratom.
01.01.1958 Wejście w życie postanowień traktatu rzymskiego
1962 decyzja o utworz. Europ. Fun. Gwaranc.i Orient. Rolnej
18.04.1965 Podpisanie traktatu fuzyjnego, na mocy którego utworzono wspólną Komisję i Radę.
01.07.1967 Wejście w życie postanowień dotyczących funk­cjonowania wspólnych instytucji Wspólnot Euro­pejskich: Komisji i Rady.
01.07.68 zniesienie ostatnich opłat celnych wew. Wspólnot na produkty przem. i wprow. zewn. taryfy celnej dla krajów trzecich. 22.04.70 podjęcie decyzji o finans. Wspólnot z własnych zasobów 24.04.72 utworzenie „węża walutowego” polegającego na ograniczeniu do +- 2,25% zakresu wahań walut w stosunku do dolara.
01.01.1973 1-sze rozszerzenie składu Wspólnot o nowe kraje: Danię, Irlandię i Wielką Brytanię.
9-10.12.74 W trakcie spotkania głów państw lub szefów rządów postanawiają oni spotykać się regularnie dwa razy do roku jako Rada Europejska. Zapada decyzja o utworzeniu Europ. Funduszu Regionalnego.
13.03.79 rozpoczyna działaln. Europ. System Walutowy
7-10.06.79 1-sze wybory do Parlamentu Europ. 01.01.1981 2-ie rozszerzenie Wspólnot: Grecja staje się 10-tym państwem członkowskim.
1984 zapoczątkowanie procesu stopn.równoważenia podaży i popytu na produkty rolne.
14-17.06.84 2-gie wybory do Parlamentu Europ.
1985 „zielona księga” obniżka cen art.roln.o nadwyżkach produkc., rozszerz. zasady współodpowiedz. producentów za zagospodar. nadwyżek.

(…)

… stosunki między poszczególnymi instytucjami oraz procedury podejmowania decyzji.
Jednocześnie z powołaniem do życia EWG na mocy traktatu rzymskiego utworzono Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Członkami założycielami były kraje wchodzące w skład EWG. Obecnie w skład tej organiz. wchodzi 15 krajów członk. UE.
Zadania EURATOMU: *rozwijanie badań w dziedzinie atomistyki, *upowszechnianie…
… kapitału i siły roboczej; - większe bezpiecz. inwestorów krajowych i zagr. z powodu stabilności uregulować prawnych oraz polityki gospodarczej w Polsce; - w wyniku członk. zwiększy się także dostęp do funduszy wspólnotowych.
KRYTERIA KONWERGENCJI dot.kształtowania się wysokości stopy %, stopy inflacji, deficytu budżet., długu publ., stabilizacji walutowej. W Traktacie z Maastricht kryteria konwergencji…
…. i osiągania spójności ekon.-społecznej unii; *spełnienie kryteriów konwergencji przez kraje członk. nie gwarantuje kontynuowania przez nie pożądanych tendencji w ramach unii walutowej; *formalne spełnienie kryteriów konwergencji jest równoznaczne z konwergencją realną w sferze gosp. *realiz.koncepcji „Europy wielu prędkości” w ramach unii walut.może oznaczać dla krajów z niej wyłączonych niekorzystne efekty…
…. 1994 r. Zmodyfik.po 99r. program PHARE będzie skierowany na realizację 2 celów związ.z przygotow.do członk.w UE: budowę instytucji i finansow.inwestycji. Ważną role odgrywac będą Fund. Przedakcesyjne, które zaczęły funkcjon.od 2000 r. Są to programy ISPA (wspieranie rozwoju region.przez finans. infrastrukt. transp. i ochrony środow.) SAPARD (wspieranie rolnictwa)
Układy Europ.-postanowienia: 1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz