Ubóstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubóstwo - strona 1 Ubóstwo - strona 2 Ubóstwo - strona 3

Fragment notatki:

UBÓSTWO to: • brak dostatecznych środków materialnych do życia, bieda, niedostatek (nędza - gorszy stan od ubóstwa); • stan poniżej pewnego zmiennego w czasie progu dochodowego lub progu realizacji potrzeb w odniesieniu do jednostki rodzinnej lub grupy społecznej; • zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki lub rodziny. Prezentowane definicje zwracają uwagę na istnienie w społeczeństwie uznawanego poziomu potrzeb, do którego odnosi się uzyskiwany dochód. Jego niewystarczający poziom oznacza przejściowe lub trwałe ubóstwo jednostki, rodziny lub większej grupy społecznej. Rodzaje ubóstwa:1. Ubóstwo absolutne - to stan warunków bytowych, który uniemożliwia lub w istotnym stopniu utrudnia realizację podstawowych funkcji życiowych. To taki poziom egzystencji, który stawia pod znakiem zapytania istnienie samego człowieka lub grupy społecznej; - to stan niezaspokojenia potrzeb uznawanych w danym społeczeństwie i czasie za minimalne; - to sytuacja niezaspokojenia minimalnych biologicznych potrzeb organizmu ludzkiego (to stan przymierania głodem). 2. Ubóstwo względne - to stan, w którym ubogimi są najgorzej sytuowani członkowie społeczeństwa, nawet gdy maja środki pozwalające zaspokoić więcej niż tylko podstawowe potrzeby; - ubóstwo względne dotyczy jednostki lub rodziny, których zasoby w danym czasie w istotny sposób spadają poniżej zasobów będących w dyspozycji przeciętnej jednostki lub rodziny w społeczeństwie, do którego należą; - ludzie dotknięci są ubóstwem względnym, kiedy ich dochód - nawet jeśli jest wystarczający na to by przeżyć - spada istotnie poniżej tego, który przeciętnie dostępny jest w danej społeczności, np. ubogi Niemiec, Francuz, Polak czy Słowak. W Polsce wyróżnia się dwie kategorie ubóstwa: l. Ubóstwo zawinione - powstałe z winy osób, których dotyczy. Osoby te cechują się niechlujstwem, pijaństwem, agresją wobec otoczenia, prymitywizmem, brakiem dbałości o dzieci. Ludzie ci nie przyznają się do swego ubóstwa. - 2. Ubóstwo niezawinione - powstaje rzadziej, z przyczyn niezależnych od samych ubogich. 2. PRZYCZYNY i SKUTKI UBÓSTWA. Teorie przyczyn ubóstwa 1. Teoria skażonych charakterów - ubóstwo uważane jest za wynik indywidualnych wad, ułomności i defektów np. brak aspiracji, zdolności, możliwości; - każdy może powiększyć swoje dochody, biedny jest ten, kto nie włożył odpowiedniego wysiłku; - ten kto nie miał motywacji do nauki będzie cierpiał biedę (biedny bo głupi, głupi bo biedny — istota tej teoria; 2. Teoria ograniczonych możliwości - biednym jest się dlatego, że nie ma równego dostępu do szkół, miejsc pracy, istnieje dyskryminacja ze względu na płeć, kolor skóry oraz dlatego, że rząd nie stosuje odpowiedniej polityki protekcjonizmu wobec ekonomicznie najsłabszych. 3. Teoria Wielkiego Brata - r

(…)

… degradacja biologiczna człowieka. Minimum egzystencji wyznacza dolną granicę ubóstwa.• W 1999 r. w Polsce minimum socjalne wynosiło dla:• Jednoosobowych gospodarstw domowych pracowniczych - 590 zł.• Jednoosobowych gospodarstw domowych emeryckich - 547 zł.• Dwuosobowych gospodarstw emeryckich-891 zł (445 zł na osobę).• Dwuosobowych gospodarstw domowych - 976 zł (488 zł na osobę).• Trzyosobowych gospodarstw domowych-1356 zł (452 zł na osobę).• Czteroosobowej rodziny-1757 zł (439 zł na osobę).• Pięcioosobowej rodziny - 2170 zł (434 zł na osobę). Statystyka ubóstwa w Polsce:- W 1981 r.- 10% społeczeństwa żyło poniżej granicy uznanej za minimum socjalne (590 zł. na osobę); W1984r.-30%społeczeństwa; W latach 1990 - 1991 poniżej granicy uznanej za minimum socjalne żyło bowiem ok. 33% społeczeństwa; - W 1992 r…
… minimum socjalnego - czyli najniższy koszt dóbr i usług, niezbędnych dla zaspokojenia nie tylko potrzeb biologicznych, lecz również najbardziej elementarnych potrzeb kulturowych oraz tych które warunkują współżycie zbiorowe. Minimum socjalne wyznacza górną granicę ubóstwa. Minimum socjalne jest wartością ustalonego koszyka dóbr i usług, uznawanych za niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb…
… i uzupełniającego potrzeby innymi środkami pomocy społecznej". „Art 25 - Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodzinie". Pakty Praw Człowieka z 1966 r. - „Art. 11 - Każdy ma prawo do odpowiedniego poziomu życia dla niego samego i jego rodziny, włączając w to odpowiednie wyżywienie, ubranie, mieszkanie i stałą poprawę warunków życia" Europy Europejska Karta
… finansowa 5. Praca socjalna 6. Sprawienie pogrzebu. 7. Ekonomiczne usamodzielnienie się - pomoc ekonomiczna (pieniężna - pożyczka, zasiłek, lub w naturze - narzędzia i maszyny) gminy. Rodzaje świadczeń pomocy społecznej (s.261 - J. Auleytner) 1. Zasiłek stały (od 1.06.1999 r.-348 zł), 2. Dodatek do zasiłku stałego (od 1.06.1999 r. - 91 zł), 3. Zasiłek stały wyrównawczy (od 15 zł do 348 zł), 4. Dodatek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz