Ubezpieczeniowy rynek pracy w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczeniowy rynek pracy w Polsce - strona 1 Ubezpieczeniowy rynek pracy w Polsce - strona 2 Ubezpieczeniowy rynek pracy w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


UBEZP IECZENIOWY RYNEK PRACY W POLSCE ZAGADNIENIA WSTĘPNE Rynek ubezpieczeniowy (rynek usług ubezpieczeniowych) jest jednym z wyodrębnionych rynków usług finansowych i obejmuje całokształt powiązań i relacji między jednostkami oferującymi ten rodzaj usług (reprezentują podaż usług ubezpieczeniowych), a jednostkami zgłaszającymi zapotrzebowanie na nie (reprezentują popyt na usługi ubezpieczeniowe) zgodnie z ich finansowymi możliwościami. Rynek ten jest złożonym układem powiązań podmiotów (sprzedających i kupujących) oraz przedziałów rynkowych (różne formy i rodzaje ubezpieczeń), których aktualny stan wyznacza zespół czynników wewnętrznych i zewnętrznych (rys. 1). Rys. 1 Ogólny mechanizm rynku ubezpieczeniowego. Wszystkich pracowników firmy ubezpieczeniowej można podzielić na dwie grupy w zależności od tego, czy uczestniczą oni w powiązaniach i oddziaływaniach przed zaistnieniem szkody (grupa I), czy też po zaistnieniu szkody (grupa II).
W skład I grupy osób wchodzą pracownicy służb sprzedażowych przedsiębiorstwa (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz osoby reprezentujące przedsiębiorstwo, nie pozostające z nim w stosunku pracy, ale prowadzące działalność akwizycyjną na własny rachunek w imieniu danej firmy. Ta wewnętrznie zróżnicowana grupa osób nawiązuje i podtrzymuje więzi z klientami. Oprócz w/w osób działalność marketingową prowadzi grupa pracowników i przedstawicieli firmy ubezpieczeniowej, czyli osoby uczestniczące w kontakcie z klientem w związku z całokształtem prac likwidacyjnych. Do grupy tej należą likwidatorzy (pracownicy służb likwidacyjnych lub pośrednicy kontaktujący się z klientem po zaistnieniu szkody, np. komisarz awaryjny i dyspaszer, którzy działają w ubezpieczeniach morskich), rzeczoznawcy (biorą udział w ocenie wartości ubezpieczeniowej oraz w ubezpieczeniach życiowych w procesie underwritingu medycznego), pracownicy agencji wywiadowczych i policji oraz pracownicy służb finansowych przedsiębiorstwa. Duża rola przypada rzeczoznawcom w ubezpieczeniach komunikacyjnych, transportowych, ogniowych. Ponadto na polskim rynku ubezpieczeniowym zaczynają pojawiać się doradcy ubezpieczeniowi . Wspomnieć należy również o aktuariuszach, specjalistach w zakresie zastosowania matematyki, statystyki, finansów w ubezpieczeniach.
Do instytucji sprzyjających realizacji zadań ubezpieczeń można zaliczyć m. in. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Rzecznika Ubezpieczonych itp. Również dla prawidłowego funkcjonowania rynku pożądane jest istnienie instytucji zajmujących się np. profesjonalnie przestępczością ubezpieczeniową, informatyką, przebiegiem szkodowości, analizą finansową zakładów ubezpieczeń itp.


(…)

… ubezpieczenia;
inkasowanie składek ubezpieczeniowych;
wykonywanie innych czynności w zakresie pozyskiwanych ubezpieczeń.
Agent ubezpieczeniowy jest zależnym od zakładu ubezpieczeń pośrednikiem, który podejmuje się zawodowo i za wynagrodzeniem (prowizją) zawarcia lub pośredniczenia w zawarciu umowy ubezpieczenia na zlecenie zakładu ubezpieczeń. Działa na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem…
… ubezpieczeniowy jest stałym reprezentantem określonego zakładu ubezpieczeń. Łączy go z zakładem umowa agencyjna zawierana na czas nieoznaczony lub umowa z określonym terminem, ale długoterminowa. Aktualny stan prawny nie stwarza wyraźnego zakazu pozostawania jednego podmiotu w stosunkach agencyjnych z kilkoma zakładami ubezpieczeń, choć może to budzić pewne wątpliwości z uwagi na konkurencyjność zakładów ubezpieczeń, a także uzyskanie zezwolenia na tę działalność przez agenta na wniosek określonego zakładu. Dlatego agent, zawierając umowę agencyjną z dwoma lub więcej zakładami ubezpieczeń, powinien informować je o dotychczas zawartych umowach, a nawet uzyskać zgodę na tę działalność - choć nie ma takiego warunku ustawowego. Każdy zakład prowadzi wykaz agentów ubezpieczeniowych działających na jego rzecz…
… czynności
faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonaniem umów ubezpieczenia albo reasekuracji. Pośrednictwo ubezpieczeniowe może być wykonywane jedynie przez :
brokerów ubezpieczeniowych
agentów ubezpieczeniowych
Z istnieniem pośredników, na ubezpieczeniowym rynku pracy należy wyszczególnić podstawowe korzyści:
dla klientów:
oszczędność czasu - ze względu na skrócenie drogi do zakładu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz