Ubezpieczenia- wykład 14

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia- wykład 14 - strona 1 Ubezpieczenia- wykład 14 - strona 2 Ubezpieczenia- wykład 14 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 14
Ubezpieczyciel dąży do pokrycia kosztów swojej działalności i osiągnięcia zysku. Ubezpieczyciel czasem zaniża składki, aby pozyskać klientów. Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym może prowadzić do obniżenia cen ochrony ubezpieczeniowej - więcej klientów będzie korzystać z usług ZU, ale może się okazać, że ZU nie będzie w stanie utworzyć odpowiednich rezerw i nie będzie mógł wypłacić odszkodowań i świadczeń. Przy dużych szkodach bądź dużej szkodowości (nagromadzeniu wypadków) zbiór składek może nie być wystarczający by pokryć koszty.
Koszty założone przy kalkulacji składki mogą się okazać w praktyce wyższe od założonych. We wszystkich tych sytuacjach ZU by zapewnić sobie stabilizację, może wykorzystać odpowiednie umowy reasekuracyjne. FUNKCJE REASEKURACJI:
E. Montalbetti:
funkcje techniczne
funkcje finansowe
A. Banasiński
funkcje podstawowe
funkcje uzupełniające
Z. Dutkowiak
funkcja stabilizatora wyników finansowych
funkcja zwiększania możliwości akceptacyjnych ZU
funkcja wzmacniania podstaw finansowych ZU
Podstawowym zadaniem reasekuracji jest wyrównanie wahań wyników finansowych. Wahania wyników finansowych działalności ZU mogą być rezultatem realizacji u niego wysokich szkód lub wysokiej szkodowości (wysokiej koncentracji skutków realizacji ryzyk normalnych). Celowe jest zatem dokonanie podziału ryzyka poprzez przeniesienie jego części albo całości na reasekuratora i zatrzymanie na udziale własnym tylko takiej części ryzyka, która nawet przy szkodzie całkowitej nie naruszyłaby równowagi finansowej jego operacji ubezpieczeniowych. Jest wiele różnych czynników, od których zależy równowaga finansowa operacji ubezpieczeniowych. Im większy stopień wyrównania portfela ubezpieczeń tym większą część ryzyka może ubezpieczyciel pozostawić na udziale własnym. Natomiast wyrównanie portfela zależy głównie od tego czy jego wielkość i struktura odpowiadają wymogom, jakie muszą być spełnione, aby nastąpiło działanie prawa wielkich liczb. Im większa liczebność i homogeniczność zbiorów ubezpieczonych ryzyk, tym dokładniej ZU może określić prawdopodobieństwo realizacji tych ryzyk.
Portfel ubezpieczeń składa się z różnych grup ryzyka, a ubezpieczyciel powinien dążyć do tego, aby w ramach każdej z tych grup znajdowała się dostatecznie duża liczba ryzyk możliwie jednorodnych. Osiągnięcie pełnej jednorodności portfela jest niemożliwe. Ponadto, ze względu na konkurencję, ZU stara się nie odrzucać ofert klientów, w efekcie czego przyjmuje do swojego portfela również takie ryzyka, które do niego nie pasują.

(…)

…. Reasekuracja spełnia, więc zarówno funkcje techniczne (wyrównanie portfela ubezpieczeń i wtórny podział ryzyka) oraz funkcje finansowe (stabilizacja wyniku finansowego i wzmocnienie podstaw finansowych ZU). Ponadto spełnia funkcje dodatkowe zarówno o charakterze handlowym, jak i pomocą merytoryczną, udzielaną przez reasekuratorów cedentom. Zastosowanie reasekuracji celowe jest w następujących sytuacjach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz