Ubezpieczenia - wykład 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - wykład 11 - strona 1 Ubezpieczenia - wykład 11 - strona 2 Ubezpieczenia - wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 13 maja 2011
Finanse zakładu ubezpieczeń
Zezwolenie na działalność ZU:
- warunki finansowe (posiadanie środków własnych, niczym nie obciążonych)
- warunki kadrowe (wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe na rynku finansowym)
- warunki organizacyjne (zdolność do zorganizowania ZU: budynki, sieć sprzedaży itp.)
Ryzyko (ryzyka) ubezpieczeniowe:
- ryzyko czyste (obsługiwane) - ZU ubezpiecza / obsługuje ryzyko czyste
- ryzyko spekulatywne (podejmowane) - ZU podejmuje ryzyko prowadzenia biznesu jak każde inne przedsiębiorstwo
Cechą charakterystyczną działalności ubezpieczeniowej jest odwrócony cykl produkcyjny: najpierw pojawiają się przychody z tytułu sprzedaży ubezpieczeń, a dopiero później ponoszone są rozłożone w czasie koszty związane z ochroną ubezpieczeniową
Ubezpieczeniowy cykl produkcyjny:
Działalność przygotowawcza
Faza I - akwizycja
Faza II - zawieranie umów ubezpieczenia
Faza III - ochrona ubezpieczeniowa (pasywna działalność)
Faza IV - odszkodowania i świadczenia (efekty działalności)
Podstawowymi przychodami ZU są składki ubezpieczeniowe, natomiast kosztami wypłacone odszkodowania i świadczenia. Ze względu na przesunięcie w czasie tych dwóch zdarzeń finansowych ZU z zebranej składki tworzą rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe stanowią bieżącą wartość przyszłych odszkodowań i świadczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. Do momentu wypłaty odszkodowania lub świadczenia ZU środki te lokują, osiągając z tego dodatkowe przychody.
Rezerwy tworzy się w wysokości odpowiadającej ustalonej lub przewidywanej wielkości przyszłych
wypłat odszkodowań i świadczeń związanych z zaszłymi szkodami, powiększonej o koszty likwidacji.
Art. 151 1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów.
2. Na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe składają się
1) rezerwa składek;
Składka 12,22 %
Refundacja składek na OFE
ZUS
Fundusz emerytalny w ramach FUS indywidualne konta
(zapisy przyszłych uprawnień emerytalnych)
kp + u1 + u2 + u3 + … + un = U
bieżąca wypłata emerytur (systematyczna waloryzacja uprawnień
- „kapitalizacja parametryczna”)
kp - kapitał początkowy (ze starego systemu)
u1,2,3,… - uprawnienia z pojedynczych składek
U - suma uprawnień2) rezerwa na ryzyka niewygasłe;
3) rezerwa na niewypłacone odszkodowania lub świadczenia, w tym rezerwa na skapitalizowaną wartość

(…)

…: koszty administracyjne i akwizycji
Składka przypisana brutto: przypisana w danym okresie sprawozdawczym, z której będziemy się rozliczać w jakimś czasie
SB = Snetto + Kadm + Kakw + Z (godziwy zysk)
Aktuariusz ustala składkę netto; może na zlecenie firmy wyliczyć składkę brutto.
SA a TUW:
- TUW działalność non-profit  brak zysku (ale raczej w teorii); pozwala się, aby 10% przypisu składki traktować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz