Ubezpieczenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3948
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - wykład - strona 1 Ubezpieczenia - wykład - strona 2 Ubezpieczenia - wykład - strona 3

Fragment notatki:"Gracz nieskłonny do ponoszenia ryzyka nie chce go zaakceptować, gdy wartość oczekiwana wyników gry jest równa zero.
Jest gotów je jednak przyjąć pod warunkiem wypłaty premii ponad wartość oczekiwaną gry.
Gracz taki stojąc w obliczu ryzyka jest skłonny zapłacić komuś innemu (np. wykupić polisę ubezpieczeniową) za przejęcie tego ryzyka, płacąc za to więcej niż wynosi wartość oczekiwana."
"Ubezpieczenie
urządzenie gospodarcze, które na podstawie umowy i dzięki opłacie składki pozwala zakładowi ubezpieczeń przyjąć na siebie, a ubezpieczającemu przekazać do zakłądu, ryzyko negatywnych, ekonomicznych skutków określonego zdarzenia losowego, a z drugiej strony – na podstawie metod oceny ryzyka pozwala selekcjonować i gromadzić ryzyka przez zakład ubezpieczeń i jednocześnie gromadzić, w sposób i w skali pozwalającej co najmniej pokryć przyrzeczone świadczenia z tytułu wypadków ubezpieczeniowych oraz koszty funkcjonowania zakładu"


Ubezpieczenia - wykłady
Podstawy ubezpieczeń
dr Ewa Wycinka wycinka@wzr.pl
wzr.pl/~wycinka
Źródła prawa ubezpieczeniowego:
art. 805-843 KC (umowa ubezpieczenia)
ustawa o działalności ubezpieczeniowej
ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnum i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1151-1154)
Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006 Nr 157 poz. 1119)
www.sejm.gov.pl → ISAP
Pewność - stan braku wątpliwości
Niepewność - oznacza powątpiewanie w zdolność do przewidywania skutków obecnych działań. Niepewność jest stanem umysłu.
Ryzyko - to potencjalna zmienność zdarzeń. Narażenie się na ryzyko powstaje wszędzie tam, gdzie aktywność powoduje postanie potencjalnych korzyści i strat, których nie można przewidzieć. Ryzyko jest pojęciem obiektywnym i wobec tego może yć mierzone (np. wariancja, współczynnik zmienności)
Gracz nieskłonny do ponoszenia ryzyka nie chce go zaakceptować, gdy wartość oczekiwana wyników gry jest równa zero.
Jest gotów je jednak przyjąć pod warunkiem wypłaty premii ponad wartość oczekiwaną gry.
Gracz taki stojąc w obliczu ryzyka jest skłonny zapłacić komuś innemu (np. wykupić polisę ubezpieczeniową) za przejęcie tego ryzyka, płacąc za to więcej niż wynosi wartość oczekiwana.
Ryzyko to:
zdarzenie powodujące określone straty (synonim niebezpieczeństwa)
ocena możliwości (prawdopodobieństwo) nastąpienia szkody losowej lub nieszczęślwego wypadku
zbiór ubezpieczonych obiektów lub osób, które mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku jednego rodzaju wypadku ubezpieczeniowego
różnica między rzeczywistym a przewidywanym rozkładem szkód i przebiegiem wypadków ubezpieczeniowych
Metodologia ryzyka:
Podejście charakterystyczne dla myśli ekonomicznej - specyficzna przyczyna realnych zdarzeń o specyficznym dla danego ryzyka charakterze.
Podejście charakterystyczne dla prawa ubezpieczeniowego - stany świata zewnętrznego (zdarzenia), które są skutkiem lub rezultatem urzeczywistnienia się (wystąpienia) różnych rodzajów niebezpieczeństw (zdarzenia losowe).
Główne cechy zdarzeń losowych:
Niezależność od jednostek nimi dotkniętych
Nadzwyczajność
Statystyczna prawidłowość
Losowość
Elementy (faktory) ryzyka:
Niebezpieczeństwo - przyczyna lub źródło straty
Faza 1 Niebezpieczeństwo potencjalne (zagrożenie)
Faza 2 Akt (realizacja niebezpieczeństwo)
Faza 3 Efekty (skutki) niebezpieczeństwa
Hazard -

(…)

… Finansów
Od 1966 do końca marca 2002 roku był to Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
Urząd ten po połączeniu z Urzędem Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przekształcił się w Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE)
Od 19 września 2006 KNUIFE została wchłonięta przez Komisję nadzoru Finansowego (KNF)
Główny cel nadzoru:
ochrona interesów osób ubezpieczonych
ochrona runku…
…)
w ubezpieczeniach obowiązkowych max 90 dni od zgłoszenia szkody (wyjątek: toczące się postępowanie karne lub cywilne)
Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń lub sprawcy.
Wysokość odszkodowania:
wiąże się ściśle z wysokością szkody. Jego wysokość obejmuje rzeczywiście poniesione straty…

możliwość wnioskowania o cofnięcie zezwolenie Rzecznik ubezpieczonych
Do jego zadań należy:
reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenie i ochrona interesów członków otwartych funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń funduszy emerytalnych i pracowniczych…
… wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń
w przypadku prowadzenia przez podmioty gospodarcze działalności agencyjnej musi być ona wykonywana przez osoby fizyczne, które posiadają przewidziane w przepisach uprawnienia
agent może czynności agencyjne wykonywać osobiście lub może posłużyć się osobami fizycznymi posiadającymi zezwolenie na wykonywanie…
… agencyjnych
posiada co najmniej średnie wykształcenie
odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem
Cechy charakterystyczne agenta:
działa jako reprezentant ubezpieczyciela
związany jest z zakładem ubezpieczeń i umowa agencyjna, zawieraną z reugły na czas nieograniczony
reprezentuje on interesy zakadu ubezpieczeń
jest on pełnomocnikiem zakładu w zakresie zawierania umów…
… w pełnej wartości)
„ubezpieczenie na pierwsze ryzyko”
Odszkodowanie ubezpieczeniowe może być ograniczone:
udział własny ubezpieczonego
Franszyza
integralna (warunkowa) wyłącza odszkodowanie ubezpieczeniowe, gdy szkoda nie przekracza oznaczonego w umowie minimum. Jeśli szkoda przekroczy to minimum, to odszkodowanie jest wypłacane w pełnej wysokości
redukcyjna (bezwarunkowa) działa w każdym przypadku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz