Ubezpieczenia w turystyce- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia w turystyce- wykład 2 - strona 1 Ubezpieczenia w turystyce- wykład 2 - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 2 Szkoda - majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, odnoszący sie do mienia lub osoby objętej ubezpieczeniem, albo jej odpowiedzilnosci cywilnej, poniesiony przez osobę poszkodowana.
Majątkowa - kradzież samochodu, spalenie mieszkania, kradzież tabletu.
Niemajątkowa - złamanie nogi, reki, skręcenie kostki.
Ubezpieczalnie kwestionują wysokość szkody, pobudki wyrządzenia szkody (czy faktycznie nastąpiła szkoda czy my sami ja zrobiliśmy by dostać odszkodowanie).
Odpowiedzialność cywilna - odpowiedzialność za szkodę wyrządzona na osobie lub mieniu, która ponosi osoba
Zobowiązana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych.
Odpowiedzialność deliktowa - odpowiedzialność za szkodę wyrządzona osobom trzecim czynem niedozwolonym
Czyn niedozwolony - działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub zasadami, wpolzycia społecznego np. Przekroczenie prędkości i stworzenie wypadku.
Odpowiedzialność kontraktowa - odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zobowiązania (umowy, kontraktu). Określa w sposób ścisły prawa i obowiązki stron. Jeśli jedna strona nie wywiązuje sie z umowy to można oczekiwać z tego tytułu odszkodowania.
Umowa ubezpieczenia - przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje sie w zakresie działalności Swego przedsiebiostrwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a Ubezpieczający zobowiązuje sie zapłacić składkę (Art 805 k.c.) Umowa ma charakter pieniężny.
Ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.U) - wzorzec umowny, mający zastosowanie do umowy ubezpieczenia Stanowiący jej integralna cześć. Wzorzec powinien być doręczony klientowi przed zawarciem umowy.
Treść o.w.u określają w szcegolnosci:
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia,
2. Sposób zawierania umów ubezpieczenia,
3. Zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela,
4. Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia
** obowiązek osoby ubezpieczonej nie ogranicza sie najczęściej do płatności samej składki **!!!
5. Sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.
Klauzula abuzywna - niedozwolone przez prawo (przepisy kodeksu cywilnego) postanowienie umowy, które Kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
Dokumenty ubezpieczeniowe - potwierdzające zawarta umowę ubezpieczenia oraz inne z nią związane tj. wniosek, polisa, załączniki, aneksy, certyfikaty, umowy ubezpieczenia (o.w.u. umowy generalne i indywidualne).


(…)

… niz. 2000zl. Funkcja tej taka ze Chodzi o skłonienie posiadacza samochodu by ten posiadacz nie parkował w miejscach nie sensownych gdzie często dochodzi do kradzieży.
Niedoubezpieczenia - ubezpieczenie poniżej wartości ubezpieczonego mienia, w przypadku wystąpienia szkody Przy niedoubezpieczeniu standardowo odszkodowanie jest proporcjonalne do wysokości sumy ubezpieczenia i Faktycznej wartości mienia…
… wyczekiwania - wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczane okres, zwykle poprzedzający okres ubezpieczenia, w czasie korego w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego nie przysługuje ochrona Ubezpieczenia tzn. nie nastąpi realizacja świadczenia, standardowo stosowana tej w ubezpieczeniach życiowych, Chorobowych, zwierząt, turystycznych itp.
Cesja - przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Pojawia sie ona w sytuacji sprzedaży samochodu.
Małus - dodatkowa, podwyższona składka, będąca sankcja czyli pewnym rodzajem kary za szkody powstałe w Poprzednim okresie ubezpieczenia wynikające np. ze spowodowania kolizji pojazdów mechanicznych.
Ekspiracja ubezpieczenia - ustanie, wygaśniecie, zakończenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Konsumpcja sumy ubezpieczenia - suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o taka kwotę, w jakiej wypłacono Odszkodowanie, przy czym wyplata odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia, chyba ze - co występuje w praktyce - umowa przewiduje inne rozwiązania, charakterystyczne Dla ubezpieczę dla ubezpieczę na sumy stale.
Likwidacja szkody - szereg czynności podejmowanych i wykonywanych przez ubezpieczyciela w celu…
…. Nie ma charakteru w PL obowiązkowego.
Zielona karta - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedz.cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za granica.
Asisstance - ubezpieczenie dobrowolne, którego celem jest różnorodna pomoc techniczna, medyczna, informacyjna ubezpieczającemu polegająca np.na uslugach serwisowych, udzielaniu lub przekazywaniu informacji, zapewnieniu noclegu (w związku z wypadkiem drogowym, utrata…
…, polisa, załączniki, aneksy, certyfikaty, umowy ubezpieczenia (o.w.u. umowy generalne i indywidualne).
Udział własny i franszyzy - umownie określane kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych Odszkodowaniach. (Nic związanego z franszyza). Franszyzy integralne - zadka ubezpieczę nie uruchamia ubezpieczenia przy szkodach do określonej wysokości w celu wyeliminowania z obsługi likwidacyjnej drobnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz