Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 7112
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady - strona 1 Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady - strona 2 Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady - strona 3

Fragment notatki:Instytucje pomocnicze:
przedsiębiorstwa rzeczoznawstwa i kontroli
stowarzyszenia ubezpieczeniowe (Instytucja Londyńskich Ubezpieczycieli, Międzynarodowy Związek Ubezpieczeń Morskich, Stowarzyszenie ratownicze)
instytucje arbitrażowe ( Londyński Sąd Arbitrażowy, Sąd arbitrażowy przy MIH w Paryżu, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy w Gdyni)
klasyfikacje i rejestracje statków
komisarze awaryjni (Average Agents), Dyspaszerzy (Average Adjusters)
korporacja Lloyd’s

Komisarze awaryjni – Average Agents
są przedstawicielami ubezpieczyciela
ich działalność zmierza do ustalenia:
1) przyczyn
2) okoliczności
3) rozmiarów szkód, będących następstwem wypadków na morzu
działa na zlecenie ubezpieczonego
sporządza ATEST AWARYJNY
na mocy specjalnego upoważnienia od ubezpieczyciela może wypłacać ODSZKODOWANIE
na mocy upoważnienia może prowadzić POSTĘPOWANIE REGRESOWE w stosunku do osób winnych szkody


Cechy umowy ubezpieczenia:
konsensualna – dochodzi do skutku przez samo zgodne oświadczenie woli stron, dotyczy wszystkich umów;
adhezyjna – szczegółowe warunki są ustalane przez ubezpieczyciela, a ubezpieczający przystępuje do umowy;
wzajemna – w wyniku zawarcia umowy powstają wzajemne świadczenia stron (ubezpieczający wnosi składkę, a ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej)
odpłatna – na ubezpieczającym ciąży obowiązek zapłacenia składki ubezpieczeniowej za ponoszone w określonym czasie przez ubezpieczyciela ryzyka;
losowa – powstanie obowiązku ubezpieczyciela jest uzależnione od przypadku (zajścia zdarzenia losowego)
dwustronnie zobowiązująca – w wyniku umowy powstają wzajemne uprawnienia i obowiązki przysługujące (ciążące) każdej ze stron
przyczynowa – między zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia a zaistniałym skutkiem musi wystąpić związek przyczynowy.

RYNEK UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH
H.Treder
Temat: „ Postępowanie ryzykiem w działalności gospodarczej”.
Fazy procesu decyzyjnego:
Zbieranie informacji o warunkach realizacji danego przedsięwzięcia
Formułowanie możliwych wariantów działania
Wybór określonego wariantu działania
Wdrożenie działania
Obserwacja skutków wykonanego działania
Sytuacja pewności w procesie decyzyjnym:
Sytuacja niepewności w procesie decyzyjnym:
WYBÓR = NIEPEWNOŚĆ RYZYKO
Ryzyko określane jest jako:
prawdopodobieństwo wystąpienia straty
niepewność co do rezultatów podejmowanego działania
możliwość nieosiągnięci zamierzonego celu
przedmiot ubezpieczeń
możliwość wystąpienia straty lub zysku (wygranej lub przegranej)
„Ryzyko” - możliwość niepowodzenia, a w szczególności możliwość zdarzeń niezależnych od podmiotu działającego, których nie może on dokładnie przewidzieć i którym nie może w pełni zapobiec, a które poprzez zmniejszanie wyników użytecznych i/lub zwiększanie nakładów - odbierają działaniu cechę skuteczności, korzystności lub ekonomiczności.
(„Zasady organizacji techniki handlu zagranicznego” 1963)
Klasyfikacja ryzyka:
* pure risk (ryzyko straty) efekt tylko straty ubezpieczyć można się tylko od straty
* speculative risk (ryzyko straty lub zysku)
Rachunek prawdopodobieństwa do mierzenia ryzyka
Ryzyko w działalności gospodarczej:
Ryzyko ma charakter obiektywny Ryzyko ma charakter subiektywny
Dotyczy każdego
Związane z określonym podmiotem
Każdy proces decyzyjny związany z ryzykiem
Różna ocena ryzyka w zależności od tego, kto podejmuje decyzje(płeć, uwarunkowania genetyczne, doświadczenia)
Nie można go do końca wyeliminować
Gestia w zakresie ryzyka w handlu zagranicznym:
Incoterms CIF


(…)

… UBEZPIECZAJĄCY
UBEZPIECZYCIEL UBEZPIECZYCIEL UBEZPIECZYCIEL
Osobne stosunki prawne pomiędzy ubezpieczającym a każdym ubezpieczycielem, łączna suma ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczonego przedmiotu.
REASEKURACJA - polega na odstąpieniu przez ubezpieczyciela (cedenta) części ryzyka oraz odpowiedniej części składki innemu ubezpieczycielowi (reasekuratorowi, cesjonariuszowi), który zobowiązuje…
…, uzgodniony udział procentowy w każdym zawartym przez siebie ubezpieczeniu, z zastrzeżeniem maksymalnej sumy na jedno ryzyko
Ekscedentowa - ubezpieczyciel określa udział własny (ZACHOWEK) w danej sumie ubezpieczenia, zaś nadwyżki sumy ponad ten udział (ekscedent) podejmowane są przez reasekuratora.
FUNKCJE REASEKURACJI:
stabilizuje wyniki finansowe ubezpieczyciela
wzmacnia podstawy finansowe
zwiększa…

- minimalny (wielkość środków, które zakład musi posiadać już w momencie występowania o koncesję w danej grupie ubezpieczeń)
- wymagalny ( stanowi 1/3 marginesu wypłacalności-wyznacza obszar tzw. Bezpiecznej działalności)
c) suma ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka na udziale własnym nie może przekroczyć 25% łącznej wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i kapitału własnego.
d) rezerwy techniczno…
… w chwili rozpoczęcia ubezpieczenia, łącznie z kosztami ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia powinna określać sumę, na która ubezpieczono przedmiot ubezpieczenia (sumę ubezpieczenia)
Suma ubezpieczenia nie powinna przekraczać wartości ubezpieczenia
Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości ubezpieczenia, umowa nie ma skutku prawnego co do nadwyżki sumy ponad wartość ubezpieczenia…

Składka ubezpieczeniowa powinna być zapłacona niezwłocznie po zawarciu umowy, a jeżeli wystawiono polisę - równocześnie z wydaniem polisy.
Obowiązek zapłaty składki ciąży na ubezpieczającym.
Stawka ubezpieczeniowa (insurance rate) - wskaźnik wyrażający stosunek wysokości składki do sumy ubezpieczenia, służy do obliczania wielkości składki.
Polisa ubezpieczeniowa - dokument potwierdzający zawarcie umowy…
… z dnia 22 maja 2003 o DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
ustawa z dnia 22 maja 2003 o UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa z dnia 22 maja 2003 o NADZORZE UBEZPIECZENIOWYM i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
Ustawa z dnia 22 maja 2003 o POŚREDNICTWIE UBEZPIECZENIOWYM
Ustawa z dnia 15 września 2000, Kodeks spółek…
… organów nadzoru
Nadzór na działalnością zakładów ubezpieczeń
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym - Dz.U. 157, poz.1119
Art. 3.1. Tworzy się KOMISJĘ NADZORU FINANSWOEGO
2. Komisja jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym
Art.1.2. Nadzór nad rynkiem finansowy obejmuje:
nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z 22 maja 2003…
… morskiego może być każdy interes majątkowy związany z żeglugą morską i dający się ocenić w pieniądzach
Przedmiotem mogą być w szczególności: statek, ładunek, fracht, opłata za przewóz pasażerów, opłata czarterowa, spodziewany zysk na ładunku, prowizja, wydatki awarii wspólnej, zobowiązanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz wierzytelność zabezpieczona na statku, ładunku lub frachcie.
Interes…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz