Ubezpieczenia finansowe (e-learning)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia finansowe (e-learning) - strona 1 Ubezpieczenia finansowe (e-learning) - strona 2 Ubezpieczenia finansowe (e-learning) - strona 3

Fragment notatki:


Tło   gospodarcze Zrozumienie   istoty   ubezpieczeń   finansowych,   a   także   ich   doniosłej   roli   w   gospodarce rynkowej   wymaga   przedstawienia   tła   makroekonomicznego   dotyczącego   instrumentu   jakim jest   dostawa   z   odroczonym   terminem   płatności   oraz   problemów   z   tym   związanych. Zapraszam   do   lektury   raportu   nt.   upadłości   przedsiębiorstw   w   Polsce   ( kliknij   tutaj ). Udział   kredytu   kupieckiego   w   sprzedaży   przedsiębiorstw Z danych   zawartych   w poniższej   tabeli   wynikają   następujące   wnioski: •   kredyt   kupiecki   (handlowy)   powstaje   w   momencie   odroczenia   terminu   zapłaty   za towary   lub  usługi   w stosunku   do terminu   dostawy •   średni   okres   kredytu   kupieckiego   w   UE wynosi   54   dni,  ale są   pewne   różnice między   krajami   członkowskimi   (Wlk.Brytania   47   dni,  Grecja   83   dni,  Włochy   78   dni) •   w   tabeli   przedstawiono   udział  kredytu   kupieckiego   w sprzedaży   przedsiębiorstw (%)   / źródło:   Euler   Hermes / •   z   tabeli   można   odczytać,   że   92%   polskich   firm   sprzedaje   ponad   81%   swoich towarów   na kredyt   kupiecki,   podobnie   Niemcy,   natomiast   najmniej   Portugalia   i Holandia Źródło:   Euler   Hermes Czas   regulowania   należności Struktura   czasowa   należności: •   wg   badań   polskich   firm,   udział  należności   ściąganych: ○   w   ciągu   30   dni  stanowi   60,6% ○   w   ciągu   31-90   dni  stanowi   28,1% ○   powyżej   90   dni  stanowi   11,3% •   średni   uzgodniony   okres   płatności   w   Polsce   wahał   się   od   17   do   30   dni,  a   średnie   opóźnienie 16,6   do   20,2   dni  (patrz   tabela) Wskaźnik   utraconych   płatności Z danych   przedstawionych   na poniższym   rysunku   wynika,   że:

(…)

… strat handlowych poza wyżej wymienionymi
• innych strat finansowych
Specyfika ubezpieczeń finansowych
Specyficzne cechy ubezpieczeń finansowych, wyróżniające je wśród ubezpieczeń
mająkowych, są następujące:
• indywidualne podejście do analizy ryzyka
• silny związek z procesami makroekonomicznymi w gospodarce
• silny związek z sektorem bankowym (podobne procedury oceny ryzyka i windykacji)
• szczegółowy underwriting (analiza ekonomiczna,finansowa, prawna, organizacyjna,
czasowa)
• konieczność ścisłej współpracy między ubezpieczycielem a klientem
• centralizacja kompetencji w zakresie akceptowania ryzyka
Rynek ubezpieczeń finansowych
W Polsce ubezpieczenia finansowe wciąż nie stanowią znacznego udziału w rynku mierzonego
wartością pozyskanej składki. Ich łączny udział w rynku ubezpieczeń majątkowych (dział II) nie
przekracza 7%. (patrz tabela, źródło: KNF)
Ubezpieczenia finansowe są prowadzone na rynku polskim nie tylko przez dużych uniwersalnych
ubezpieczycieli, ale także przez wyspecjalizowane towarzystwa ubezpieczeniowe, takie jak polska
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).
Proszę zapoznać się z informacjami na temat szczególnej roli KUKE w ubezpieczaniu kredytów
eksportowych gwarantowanych…
… ZOZ, uczelnie))
2) Ubezpieczalni (przedsiębiorcy, spółki kapitałowe i osobowe):
• Nienazwani - Automatyczny/Ryczałtowy limit kredytowy (20-50 tys. zł)
• Nazwani - Indywidualny limit kredytowy (od 50.000 do kilkuset tys. zł). Przed
przyznaniem limitu ubezpieczyciel bada wiarygodność kredytową kontrahenta na
podstawie własnych baz, wywiadowni gospodarczych, firm windykacyjnych, danych
podanych…
…)
Warunki ubezpieczenia - c.d.
Ubezpieczenie ryzyk niehandlowych zapewnia KUKE dla eksporterów w zakresie:
• ryzyko polityczne (wojna, decyzje administracyjne, moratorium na obsługę zobowiązań)
• ryzyko kursowe
• ryzyko katastroficzne
Ograniczenia odpowiedzialności:
• franszyza integralna - ok. kilka tysięcy złotych
• udział własny w szkodzie - 10-25 % szkody
• maksymalna suma odszkodowań w rocznym okresie…
…, które wymaga od
oferentów wniesienia wadium,zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, zabezpieczenia
roszczeń z tytułu rękojmi.
• Gwarancja wadialna - jedna z akceptowanych form wniesienia wadium przez oferenta, czas
obowiązywania gwarancji stosunkowo krótki, pokrywa się z okresem związania ofertą (max. 2
miesiące)
• Gwarancja należytego wykonania kontraktu - zamawiający może wymagać od oferenta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz