Typy placówek opiekuńczo - wychowawczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy placówek opiekuńczo - wychowawczych - strona 1 Typy placówek opiekuńczo - wychowawczych - strona 2 Typy placówek opiekuńczo - wychowawczych - strona 3

Fragment notatki:


Działalność instytucji opiekuńczo - wychowawczych ( typy placówek ) i zasady jej funkcjonowania Typy placówek opiekuńczo - wychowawczych
  1)   placówki wsparcia dziennego,
  2)   placówki interwencyjne,
  3)   placówki rodzinne,
  4)   placówki socjalizacyjne,
  5)   placówki resocjalizacyjne.
Placówki wsparcia dziennego: Świetlice środowiskowe, szkolne, inne świetlice. Placówki wsparcia dziennego dzielą się na: Opiekuńcze - prowadzone w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego; Specjalistyczne - w których jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja, resocjalizacja.
współpracuje ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
zapewnia wychowankom opiekę w określonych godzinach.
organizuje zespołową pomoc w nauce.
organizuje pomoc socjalną i dożywianie.
systematycznie współpracuje ze szkołą, domem rodzinnym, sądami, ośrodkami pomocy społecznej.
zapobiega powstawaniu zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu.
organizuje zajęcia specjalistyczne typu: socjoterapeutycznego, korekcyjnego, logopedycznego.
aktywizuje rozwój jednostki. organizuje formy spędzania czasu wolnego, poprzez gry i zabawy ruchowe.
integruje osoby o zbliżonych lub takich samych zainteresowaniach.
rozwija zainteresowania i uzdolnienia wychowanków.
udziela pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.
Placówki interwencyjne; przyjmują dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych.
sporządzają diagnozę dziecka i rodziny dotyczącą zdrowia, rozwoju umysłowego, stanu emocjonalnego i związków rodzinnych.
do placówki interwencyjnej przyjmowane są dzieci od lat siedmiu niezależnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy dziecku nie można zapewnić rodzinnej opieki zastępczej, do placówki interwencyjnej mogą być przyjmowane dzieci młodsze.
 placówka interwencyjna jest zobowiązana do regularnego informowania powiatowego centrum pomocy rodzinie o przebywających w niej dzieciach.
 pobyt dziecka w placówce interwencyjnej nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku, pobyt może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.
zaspokaja indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka, umożliwiają mu wyrównywanie opóźnień szkolnych i kontynuowanie nauki na odpowiednim poziomie.


(…)

… niż jako chore czy zaburzone umysłowo, choć na pewno wymagające pomocy.
Rodzaje zaburzeń Łagodne zaburzenia zachowania - są rozpoznawane, gdy postępowanie dziecka czy młodego człowieka prowadzi do pomniejszego naruszenia prawa i nie powoduje silnego zagrożenia zdrowia i życia innych osób. Jest jednak uciążliwe, odbiega od przyjętych norm i spełnia kryteria diagnostyczne,
Umiarkowane zaburzenia zachowania - to termin używany w odniesieniu do zaburzeń emocjonalnych i społecznych w znacznym stopniu groźnych dla otoczenia i stanowiących zagrożenie dla zdrowia fizycznego ludzi i zwierząt.
Nasilone zaburzenia zachowania - są rozpoznawane, gdy wszystkie kryteria diagnostyczne zawarte w DSM-IV są spełnione, a ich występowanie ze szczególnie dużą intensywnością i różnorodnością objawów z poszczególnych grup…
…. ciekawość.
Wybrane zagadnienia zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży
Zaburzenia zachowania (CD - conduct disorder) stanowią złożony zespół problemów emocjonalnych oraz dotyczących ogólnego postępowania dzieci i młodzieży. Dziecko z CD ma poważne trudności z opanowaniem i przestrzeganiem zasad moralnych oraz zachowaniem się w sposób akceptowany społecznie. Nie uznaje autorytetu dorosłych, nie respektuje…
… może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.
zaspokaja indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka, umożliwiają mu wyrównywanie opóźnień szkolnych i kontynuowanie nauki na odpowiednim poziomie.
 Placówki rodzinne: rodzinny dom dziecka placówka rodzinna zapewnia dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, do momentu…
… może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.
zaspokaja indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka, umożliwiają mu wyrównywanie opóźnień szkolnych i kontynuowanie nauki na odpowiednim poziomie.
 Placówki rodzinne: rodzinny dom dziecka placówka rodzinna zapewnia dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, do momentu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz