Pogotowie opiekuńcze - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pogotowie opiekuńcze - definicja - strona 1 Pogotowie opiekuńcze - definicja - strona 2 Pogotowie opiekuńcze - definicja - strona 3

Fragment notatki:


Pogotowie opiekuńcze Pogotowie opiekuńcze to instytucja zapewniająca opiekę doraźną. Trafiają do niej dzieci zaniedbane, znajdowane na ulicy, uciekające z domów lub innych placówek wychowawczo-opiekuńczych, niepełnoletnie ofiary przemocy domowej.
Głównym celem jej działania jest: powrót dziecka do własnej rodziny lub umieszczenie go w placówce zastępującej rodzinę, czy też w innej, odpowiedniej placówce (socjalizacyjnej, resocjalizacyjnej).
Zasadniczym zadaniem pogotowia opiekuńczego jest zapewnienie opieki i zaspokojenia potrzeb dziecka. O jego przyjęciu do pogotowia opiekuńczego decyduje orzeczenie sądowe (sąd wydaje takie orzeczenie w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki całkowitej), wniosków dyrektorów szkół, inspektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu ustalenia najkorzystniejszego dla nich środowiska wychowawczego, a także na prośbę rodziców dziecko może być przyjęte do takiej placówki, lecz ta powinna być poparta decyzją organu administracji oświatowej.
W przypadku niepomyślnych warunków wychowawczych w rodzinie należy również dążyć do resocjalizacji środowiska rodzinnego dziecka.
Gdzie idea pogotowia opiekuńczego ma swoje źródła ?…. W 1906 roku, w Niemczech, zaczęły powstawać placówki przejściowe, który brały pod swoją opiekę dzieci zaniedbane ( nie tylko sieroty). Zaspokajały ich podstawowe potrzeby, poddawało obserwacjom medycznym i pedagogicznym po czym kierowały do innych placówek lub rodzin zastępczych. Dzieci przebywały w nich zazwyczaj ok. 3 tygodni. Placówki takie znajdywały się m.in. w Berlinie, Dreźnie, Coswigu, Zehlendorfie.
W 1913 roku, podobne zakłady zaczęły powstawać również w Belgii. Najczęściej przy sądach dla nieletnich, gdzie poddawano dzieci szczegółowym obserwacjom psychologicznym.
W Dani powołano Centralny Komitet Opieki nad Dzieckiem w Kopenhadze, który spełniał podobne zadania jak obecne pogotowia opiekuńcze. Wtedy instytucja ta nosiła nazwę zakładu obserwacyjno- rozdzielczego.
Zakłady takie istniały również w Wiedniu( 1918r. - Kinderübernahmstelle), Francji (1916r.- Ognisko Soulins), Szwecji ( tzw. przytułki dla nieletnich), Holandii ( 1921) i USA( Los Angeles- Dom dla Młodzieży).
Od 1920 r. placówki takie, pod nazwą pogotowi opiekuńczych, zaczęły powstawać również w Polsce. Ich podstawy organizacyjno- prawne powstały w wyniku uchwały Sejmu oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 19 lutego 1920r.
Uchwała ta dokładnie określała kto do tej placówki może być przyjęty (dzieci w wieku od 3- 14 lat), na jaki okres czasu (do 14 dni, w wyjątkowych przypadkach do 3 miesięcy), cel (chwilowe przetrzymanie zaniedbanych dzieci, choć powinny one przebywać jak najkrócej), personel (lekarz, neuropsycholog, kapelan, nauczyciel, wychowawca, krawcowa, kucharki).

(…)

… organizacyjna
W pogotowiu znajduje się zespół diagnostyczny, który składa się z : pedagogów, psychologów, lekarzy, wychowawców oraz referenta ds. kwalifikacji oraz pracownika socjalnego. Funkcją tego zespołu jest kwalifikowanie dziecka do umieszczenia w :
domach dziecka
 rodzinach zastępczych
 państwowych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych ( dotyczy…
… placówki lub osoba przez niego wyznaczona;
2) pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, jeżeli są zatrudnieni w placówce;
3) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka.
W skład stałego zespołu mogą wchodzić inne osoby, w szczególności lekarz i pielęgniarka.
W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej oraz rodzinnej dziecka do udziału w posiedzeniu stałego zespołu są zapraszani…
… kompensacyjno-terapeutycznej i resocjalizacyjnej
 zapewnienie każdemu dziecku warunków do wypełnienia obowiązku szkolnego, aby w miarę możliwości mogło kontynuować naukę w szkole
 opracowanie diagnozy pedagogicznej i lekarskiej oraz wskazań wychowawczych i dydaktycznych
 kwalifikowanie dzieci do rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz kwalifikowanie dzieci do odpowiednich placówek wychowawczo-opiekuńczych…
… placówki opiekuńczo-wychowawczej w okresie 3 lat po opuszczeniu przez nich tej placówki.
. W placówce opiekuńczo-wychowawczej są wymagane następujące kwalifikacje na stanowisku:
  1)   wychowawcy - ukończone studia wyższe:
a)  na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub
b)  na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej albo
c)  na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji;
  2)   pedagoga - ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
  3)   psychologa - ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia;
  4)   terapeuty - udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy placówki opiekuńczo…
… stosunek rodziców do dziecka, brak opieki nad dzieckiem i zaniedbania wychowawcze. Są one najczęściej spowodowane:
-rozpadem rodziny
-patologią i dysfunkcjonalnością rodziny (alkoholizm, demoralizacja, przestępczość, prostytucja)
-niskim poziomem kulturalnym rodziców, niezaradnością życiową, nieudolnością pedagogiczną
-trudnościami materialnymi
-sytuacjami losowymi (choroba rodziców, wyjazd za granicę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz