Typowe pozycje banku centralnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typowe pozycje banku centralnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

4 Typowe pozycje bilansu banku centralnego
Aktywa (środki własne) Pasywa (długi i zobowiązania)
1. Zapasy w złocie 1. Pieniądz rezerwowy 2. Należności zagraniczne 2. Gotówka w obiegu 3. Udzielone kredyty 3. Obowiązkowe lokaty banków budżetowi państwa 4. Dobrowolne lokaty banków i instytucji innym bankom komercyjnym publicznych 4. Papiery wartościowe 5. Rachunki wałutowe
(obligacje, weksle) 6. Pozostałe pasywa 5. Pozostałe aktywa Razem aktywa Razem pasywa
stosunku wkładów terminowych do wkładów na rachunkach bieżących, gdyż to zapewnia mu znacznie większą swobodę w polityce kredytowej.
W strukturze aktywów banku centralnego USA (zwanego Systemem Re­zerwy Federalnej) dominującą pozycję zajmują papiery wartościowe rządu, któ­rych udział w ogólnej sumie aktywów kształtuje się w granicach 75—80%. Za­pasy w złocie szacowane są na około 5%, zaś pożyczki na rzecz innych instytu­cji depozytowych kształtują się w granicach 4—6% aktywów.
Po stronie pasywów dominującą pozycję zajmuje gotówka w obiegu jako zobowiązanie banku centralnego wobec wszystkich faktycznych i potencjalnych posiadaczy pieniądza. Bank centralny nadaje walucie krajowej moc prawną i zo­bowiązuje się do utrzymania względnej stabilizacji jej siły nabywczej, chociaż już nie gwarantuje jej wymienialności na złoto.
Jak wynika ze struktury aktywów i pasywów, bank centralny nie ma bez­pośrednich kontaktów finansowych ani z gospodarstwami domowymi, ani z przedsiębiorstwami. Jest to sfera działania banków komercyjnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz