Test z bankowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3612
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z bankowości - strona 1

Fragment notatki:

Odpowiedzi na pytania nie zostały udzielone.

Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzy:
są bankowi dobrze znani
wpłacają systematycznie duże kwoty
mają podpisaną specjalną umowę
mają rachunek w innym banku
Dzięki specjalnym uprawnieniom banki mogą:
podnosić swoje kapitały z pominięciem kodeksu handlowego
tworzyć bez ograniczeń, w ciężar kosztów, rezerwy na należności
dochodzić roszczeń z pominięciem komorników
dokonywać wpisów urzędowych na podstawie swoich ksiąg
Kredyt redyskontowy udzielany przez bank centralny służy do finansowania:
zakłóceń płynności banków komercyjnych
dyskonta weksli klientów banku centralnego
dyskonta weksli klientów banków komercyjnych
dużych kredytów
Politykę pieniężną w Polsce prowadzi:
NBP
Rada Polityki Pieniężnej
Zarząd NBP
Prezes NBP
Placówkami operacyjnymi banku są:
departamenty centrali
przedstawicielstwa
oddziały
skarbce
Operacje otwartego rynku są instrumentem:
wzrostu popytu na towary
polityki pieniężnej
polityki budżetowej
polityki kursowej
Współczesna bankowość swój rodowód wywodzi z:
Włoch
Niemiec
Egiptu
USA
Międzybankowy rynek pieniężny jest elementem:
rynku papierów wartościowych
rynku kapitałowego
rozliczeń międzybankowych
rynku finansowego
Kredyt lombardowy udzielany jest przez bank centralny:
bankom komercyjnym po poręczeniu przez skarb państwa
bankom komercyjnym nowo tworzonym
bankom spółdzielczym
bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych
Operacje bierne banku obejmują:
gromadzenie wkładów i ich zagospodarowanie
gromadzenie środków
udzielanie kredytów
gromadzenie środków i udzielanie kredytów
Karta debetowa to taka karta, która:
musi mieć pokrycie na rachunku bankowym
jest obciążana po każdej transakcji
jest obciążana raz w miesiącu
umożliwia powstanie debetu na rachunku posiadacza karty
Operacje otwartego rynku są nadzorowane przez:
Radę Polityki Pieniężnej
Zarząd NBP
Komisję Nadzoru Bankowego
Prezesa NBP
Umiejscowienie książeczki oszczędnościowej polega na tym, że:
można na nią wpłacać tylko w oddziale, który ją otworzył
można na nią wpłacać i z niej wypłacać tylko w oddziale, który ją otworzył
została złożona do depozytu w banku
stanowi ona przedmiot zabezpieczania kredytu
Bony oszczędnościowe mogą być wystawiane:
tylko na okaziciela
tylko jako imienne


(…)

… Bank Kredytowy w Poznaniu, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Bank Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie, Bank Zachodni we Wrocławiu
Bank Gdański w Gdańsku, Bank Śląski w Katowicach, Bank Przemysłowo - Handlowy w Krakowie, Bank Depozytowo - Kredytowy w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Bank Gospodarki…
… wszystkie przewidziane prawem bankowym czynności bankowe
dokonują na zlecenie rządu emisji bonów skarbowych i Obligacji Skarbu Państwa
W skład Grupy PKO S.A. wchodzą:
PKO S.A., Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Bank Depozytowo - Kredytowy w Lublinie
PKO S.A., Bank Gdański w Gdańsku, Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, Bank Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie
PKO S.A., Bank…
… z udzieleniem kredytu jest:
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
zbadanie zdolności kredytowej klienta
uzyskanie gwaranta
dokonanie analizy Portfolio
Punktem wyjścia do oceny wiarygodności kredytowej jest analiza:
sprawozdań finansowych kredytobiorcy
planów rozwoju firmy kredytobiorcy
opinii banku finansującego firmę kredytobiorcy
danych z protokołu badania bilansu firmy kredytobiorcy
Podstawowa metoda oceny…
… walutowych
Instrumentami rynkowymi polityki pieniężnej są m.in.:
stopa rezerwy obowiązkowej
wymogi co do jakości weksli przyjmowanych do redyskonta w ramach kredytu redyskontowego
sprzedaż bonów pieniężnych
Od dnia 21.01.1999 RPP określiła stopę kredytu lombardowego w wysokości:
20%
19%
17%
Współczynnik wypłacalności banku to:
(pasywa netto / aktywa netto) * 100
(fundusze własne netto / aktywa ważone…
… depozytariuszy oraz wypłaty pensji pracownikom
prowadzenie działalności tak aby bank mógł wykonać wszystkie zobowiązania w terminie
Na należności wątpliwe tworzy się rezerwę:
20% całej należności
50% całej należności
100% całej należności
Opcja call daje prawo do:
kupna instrumentu bazowego
sprzedaży instrumentu bazowego
powtórnej negocjacji ceny instrumentu bazowego
„Reguła przesunięć” zakłada, że:
terminom…
… określający tzw. bazę monetarną
monety, banknoty, środki pieniężne na rachunkach a vista
monety, banknoty, środki pieniężne na rachunkach a vista oraz depozyty terminowe, rachunki oszczędnościowe oraz czeki podróżne
Obecnie banknoty są:
pieniądzem mającym pokrycie w złocie (np. USD)
pieniądzem podwartościowym
zastępczą formą pieniądza
Obecnie banknoty to:
bezterminowe i nieoprocentowane zobowiązania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz