Tworzenie próchnicy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie próchnicy - strona 1 Tworzenie próchnicy - strona 2 Tworzenie próchnicy - strona 3

Fragment notatki:


Kompostowanie Kompostowani odpad odpa ów komunalnych w komunalnyc Przebieg kompostowania substancja organ. + O 2 + substancje biogenne = biomasa + nierozkład.  substancja organ. + CO 2 + H2O + NH3 + SO4 2- + energia cieplna Mineralizacja – utlenianie substancji organicznych do prostych  substancji nieorganicznych – H 2O, CO2, SO4 Humifikacja – tworzenie nowych połączeń organicznych w wyniku  kondensacji i polikondensacji produktów rozkładu pierwotnej  substancji organicznej Tworzenie próchnicy Tworzenie próchnicy Charakterystyczne cechy kompostowania • biochemiczny charakter przemian substancji  organicznej (mineralizacji i humifikacji), przy  dominującym udziale bakterii oraz mniejszym  udziale grzybów i promieniowców, • tlenowe warunki w masie kompostowej, • termofilowy zakres temperatur w pierwszym  okresie procesu, wynikający z egzotermicznej  reakcji utleniania węgla organicznego, • występowanie surowców i produktów w fazie  stałej (emisje do środowiska występują w fazie  gazowej oraz ciekłej). Główne czynniki wpływające na szybkość i  efektywność kompostowania: • skład masy kompostowej – zawartość biodegradowalnej substancji  organicznej, • wilgotność (40-70 %, optimum 50-60 %), • odczyn (pH od 4,5 do 9,5 ; optimum 6,5), • C/N  (optimum 20-30), • C/P (optimum 100), • obecność mikroorganizmów i ich skład (bakterie i grzyby) • odpowiednie rozdrobnienie cząstek (20 - 40 mm), • odpowiednia struktura masy kompostowej, określona objętością wolnych przestrzeni powietrznych (nie mniejszą niŜ 30 %  porowatości) oraz gęstością nasypową (nie większą niŜ 500-600  kg/m3), • obecność substancji szkodliwych, • efektywne mieszanie i napowietrzanie  (0,6 - 1,9 m3 powietrza/kg  smo na dobę), • temperatura (optimum 55o C z uwagi na maksymalną szybkość procesu, 65o C dla higienizacji), Skład elementarny odpadów Skład róŜnych odpadów Frakcje biodegradowalne zbierane selektywnie • biofrakcja,  do której zalicza się przede wszystkim odpady  kuchenne, zawierające resztki Ŝywności, zanieczyszczone  opakowania papierowe, filtry z ekspresów do kawy i herbaty, itp.,  do tej frakcji mieszkańcy budynków wolnostojących dodają często  takŜe odpady ogrodowe (skoszoną trawę, chwasty, itp.), • odpady zielone , pochodzące przede wszystkim z terenów zieleni  miejskiej (trawników, parków), z cmentarzy – odpady te zawierają zarówno skoszoną trawę, jak i listowie oraz pnie i gałęzie drzew i  krzewów, • frakcja mokra

(…)

… w funkcji
porowatości powietrznej
Straty ciśnienia podczas przepływu powietrza przez
kompost w zaleŜności od porowatości powietrznej
Wymiary cząstek
Im mniejsze wymiary cząstek tym szybsze
kompostowanie:
• większa powierzchnia właściwa,
• lepszy dostęp mikroorganizmów
• większa jednorodność substratu
Jednak – gorsze warunki napowietrzania
Kompromis – ziarna 20-40 mm
Składniki szkodliwe
Inhibicja procesu biodegradacji – w przypadku
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
rekultywacji zanieczyszczonej gleby (oleje,
metale cięŜkie, WWA, chlorowcopochodne)
ObniŜenie jakości kompostu – niespełnienie norm,
dopuszczalnych zawartości metali cięŜkich,
WWA, dioksyn, PCB itp. w kompostach.
Brak moŜliwości wykorzystania kompostu.
Napowietrzanie masy kompostowej,
zuŜycie tlenu
Napowietrzanie:
• dostarczenie tlenu, odprowadzenie gazowych produktów
biodegradacji
• suszenie kompostu, odprowadzenie wody
StęŜenie O2
w powietrzu w masie kompostowej
• ok. 14-16 % obj. (2/3 naturalnej zawartości w powietrzu
atmosferycznym),
• poniŜej 5 % obj. – warunki beztlenowe, hamowanie
procesu.
Czynniki wpływające na zuŜycie tlenu
• faza procesu (na początku zuŜycie duŜe, z
czasem maleje)
• rodzaj kompostowanego materiału (duŜa
zawartość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz