Trybunał Stanu i sądy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Stanu i sądy-opracowanie - strona 1 Trybunał Stanu i sądy-opracowanie - strona 2 Trybunał Stanu i sądy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

TRYBUNAŁ STANU I SĄDY Pojęcie wymiaru sprawiedliwości i jego organy w III RP. Wymiar sprawiedliwości, to działalność państwa polegająca na wiążącym rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot podobny. Podstawą tego określenia jest wyodrębnienie specyficznej postaci działalności państwa, jaką jest sądzenie. Art. 175 ust. 1 Konstytucji , stanowi, że wymiar sprawiedliwości w RP sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe . Tym samym określenie wymiar sprawiedliwości zostało odniesione tylko do działalności sądów, nie ma zastosowania do działalności obu Trybunałów. Wynika to w znacznej mierze z tradycji. Podmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP. Odpowiedzialność konstytucyjna ma ograniczony podmiotowo charakter i dotyczy wyliczonej przez przepisy prawa grupy osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie. W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność ta obejmuje trzy grupy podmiotów ( art. 198 K ):
Prezydent RP oraz Marszałek Sejmu, bądź Senatu zastępujący Prezydenta,
inne osoby pełniące najwyższe stanowiska państwowe: Prezes RM oraz członkowie RM, osoby, którym Prezes RM powierzył kierowanie ministerstwem, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych,
posłowie i senatorowie. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji lub ustawy, popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania przez osobę podlegającą odpowiedzialności przed TS. Odpowiedzialność ta może dotyczyć tylko czynu popełnionego w okresie piastowania danego stanowiska państwowego. Obok tak rozumianej odpowiedzialności konstytucyjnej możliwe jest oskarżenie przed TS z innych powodów, a w szczególności z powodu popełnienia przestępstwa. TS działa wtedy jako sąd karny, ale ten zakres jego właściwości dotyczy obecnie tylko Prezydenta oraz osób wchodzących w skład RM. Prezydent - właściwość TS w sprawach przestępstw wynika z art. 145 ust. 1 K i ma charakter zupełny i wyłączny; zupełny - bo obejmuje ona wszelkie przestępstwa, jakich Prezydent dopuścił się w okresie sprawowania urzędu; wyłączny - bo za popełnienie przestępstwa Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przed TS. Członkowie RM - ich odpowiedzialność przed TS ma charakter częściowy, ponieważ może dotyczyć tylko przestępstw popełnionych w związku z zajmowanym stanowiskiem. Posłowie i senatorowie - ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed TS tylko za naruszenie przez nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, oraz zakaz nabywania tego majątku.


(…)

… Wojskowej rozpatruje się kasacje od orzeczeń wydanych w drugiej instancji. Sądy administracyjne:
sądami administracyjnymi są: Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne,
NSA sprawuje nadzór nad działalnością sądów administracyjnych w zakresie orzekania; na jego czele stoi Prezes NSA, a organami samorządu sędziowskiego są: Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA oraz Kolegium NSA,
NSA dzieli się na 3 izby: Finansową, Gospodarczą oraz Ogólnoadministracyjną o właściwościach określonych ich nazwami. Wymogi stosowane przy powoływaniu i odwoływaniu sędziów.
Sędziowie są powoływani przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (art. 179 K). Kandydat musi przede wszystkim odpowiadać wysokim wymaganiom, jako że na stanowisko sędziego może zostać powołana osoba, która:
posiada obywatelstwo…
…, a także spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej.
Organizacja Krajowej Rady Sądownictwa.
Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech władz. KRS składa się z:
4 posłów i 2 senatorów, wybieranych przez izby na okres 4 lat,
Pierwszego Prezesa SN i Prezesa NSA,
15 członków wybranych spośród…
… członków. Obraduje na posiedzeniach plenarnych, zwoływanych przynajmniej raz na 2 miesiące.
Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa. Podstawowe kompetencje Rady są związane ze sprawami personalnymi sądownictwa: Rada przedstawia Prezydentowi wnioski w sprawie powołania sędziów, rozstrzyga o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska sędziowskiego i podejmuje szereg…
…,
postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,
postawienie w stan oskarżenia,
rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji,
rozpoznanie sprawy przez TS w II instancji.
Postępowanie przed TS ma charakter dwuinstancyjny: w pierwszej instancji Trybunał orzeka w składzie pięcioosobowym, a w drugiej instancji - w składzie siedmioosobowym, wyłączeni są sędziowie orzekający w pierwszej instancji. Przyjęto…
… lat) utratę zdolności do ich uzyskania.
Z uwagi na szczególne okoliczności sprawy TS może odstąpić od ukarania i poprzestać na stwierdzeniu winy oskarżonego. W każdym wypadku, gdy Trybunał uzna, że oskarżony popełnił, choćby nieumyślnie, delikt konstytucyjny lub przestępstwo, orzeka utratę urzędu bądź stanowiska, z którego pełnieniem związana był odpowiedzialność konstytucyjna. Jeżeli czyn wypełnia znamiona…
… polskie,
korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
ma nieskazitelny charakter,
ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra,
odbyła aplikację sądową lub prokuratorską i złożyła odpowiedni egzamin,
pracowała przez okres przynajmniej jednego roku jako asesor sądowy lub prokuratorski lub jako referendarz sądowy,
ukończyła 29 lat.
Wymienione przesłanki uzupełnia się wymogiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz