Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Nasza ocena:

4
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - strona 1

Fragment notatki:

Zgodnie z art. 19, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane i to jest struktura organów sądowych w Unii Europejskiej. Mamy zatem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (to jest pojęcie zbiorcze) obejmujący Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane, które mogą zostać powołane na podstawie Traktatu. Dzisiaj mamy jeden sąd wyspecjalizowany, jakim jest sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej. Podstawową kompetencją powierzoną Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zapewnienie poszanowania prawa przy wykładni i stosowaniu Traktatów. Jest to kompetencja ogólna.
W odniesieniu do sprawy MOX, kompetencja Trybunału Sprawiedliwości ma charakter wyłączny. Zawierając traktaty, państwa zobowiązały się do tego, aby nie przedstawiać sporów wynikłych z Traktatów przed jakimikolwiek innymi organami rozstrzygania sporów powołanymi na podstawie prawa międzynarodowego.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jednym z organów organizacji międzynarodowej. Jego kompetencja ma charakter powierzony. Ta ogólna kompetencja zapewnienia przestrzegania prawa przy wykładni i stosowaniu Traktatu musi być realizowana w ramach procedur przewidzianych w Traktatach. Dzisiaj Traktaty przewidują następujące rodzaje postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
skargowe - skargi przeciwko państwom członkowskim o stwierdzenie naruszenia zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej, o stwierdzenie nieważności aktu instytucji lub organu Unii Europejskiej, na bezczynność instytucji, odszkodowawcza przeciwko Unii Europejskiej, pracownicza przeciwko Unii Europejskiej
nieskargowe - orzekanie w przedmiocie pytań prejudycjalnych kierowanych do Trybunału przez sądy krajowe, ocena zgodności z traktatami umów międzynarodowych, które mają być zawarte przez Unię Europejską
Te postępowania przewiduje Traktat. Oprócz tego, Trybunał może opierać swoją jurysdykcją na klauzulach kompromisoryjnych zawartych w umowach międzynarodowych. Niektóre umowy zawierane między państwami członkowskimi zawierają takie klauzule. To nie jest część prawa Unii Europejskiej w tym sensie, że te umowy nie są zawierane na podstawie Traktatu. Są to odrębne umowy międzynarodowe, ale czasem są zawierane przez państwa członkowskie, ponieważ państwa nie przekazują kompetencji w danej dziedzinie Unii Europejskiej, natomiast istnieje konieczność przyjęcia pewnych wspólnych środków. Często te umowy zawierają klauzule przyznające jurysdykcję Trybunałowi Sprawiedliwości.
Istotną skargą jest skarga na nieważność aktu instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej, którą reguluje art. 263 TFUE. Przepis ten jest dosyć rozbudowany, ponieważ sama skarga z czasem ulegała coraz większemu rozszerzeniu. Dzisiaj art. 263 mówi w ten sposób, że „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność aktów prawodawczych, aktów prawnych Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego innych niż zalecenia i opinie oraz akty Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zmierzające do wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich. Kontroluje również legalność aktów organów i jednostek organizacyjnych Unii, które zmierzają do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich”. Traktat z Lizbony po raz pierwszy objął kontrolą legalności akty Rady Europejskiej, ponieważ w tym Traktacie tak naprawdę po raz pierwszy Rada Europejska uzyskała możliwość wydawania decyzji, a więc a

(…)

…, które są wnoszone przez państwo członkowskie, Parlament Europejski, Radę lub Komisję i podnoszą zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia Traktatów lub jakiejkolwiek reguły prawnej związanej ze stosowaniem lub nadużycia władzy. Te same przesłanki mają stanowić podstawę skarg wnoszonych przez Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny i Komitet Regionów, zmierzające…
… wymaga, żeby Trybunał Obrachunkowy był konsultowany, a w innych przypadkach tego nie ma. Może się zdarzyć, że źle wybierając podstawę prawną, Parlament Europejski i Rada ostatecznie przyjmujące akt naruszyły kompetencje Trybunału Obrachunkowego. W przypadku Europejskiego Banku Centralnego może być podjęcie przez Radę środków, które w istocie należały właśnie do tego banku. Jeżeli chodzi o Komitet Regionów, to Komitet Regionów jest tutaj szczególnym podmiotem. Może wnosić skargi tak, jak ma to miejsce w przypadku innych podmiotów pół-uprzywilejowanych, ale protokół w sprawie stosowania zasad proporcjonalności i pomocniczości przyznaje Komitetowi Regionów większą możliwość wnoszenia skargi, w której podnosi on naruszenie zasady subsydiarności.
Ostatnią grupę stanowią tzw. podmioty nieuprzywilejowane…
mandarynek klementynek i wniósł skargę przeciwko decyzji, która zmieniała cło na te mandarynki. Mówił, że jego sytuacja wskutek tej decyzji, chociaż decyzja była kierowana do państwa członkowskiego zmieniła się, bo zmieniły się warunki prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej. W związku z tym decyzja dotyczyła go indywidualnie i może wnieść na nią skargę. Trybunał Sprawiedliwości sformułował test…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz