Tryb uchwalania ustaw pilnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb uchwalania ustaw pilnych - strona 1 Tryb uchwalania ustaw pilnych - strona 2

Fragment notatki:


22. Tryb uchwalania ustaw pilnych. Michał Mendala
Forma projektu pilnego po raz pierwszy zapisana w Małej Konstytucji 17 października 1992.
Obecnie zapisana w art. 123 Konstytucji III RP (jeszcze)
Formy skrócenia postępowania ustawodawczego:
- przystąpienie do pierwszego czytania niezwłocznie po otrzymaniu przez posłów projektu,
- przeprowadzenie drugiego czytania bez odesłania projektu do komisji,
- przystąpienie do trzeciego czytania niezwłocznie po otrzymaniu przez posłów druku sprawozdania komisji. Wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej w trybie pilnym posiada Rada Ministrów, która za pilny może uznać jedynie uchwalony przez siebie projekt (art. 123 ust. 1) Projekt taki nie musi spełniać żadnych dodatkowych kryteriów (normalne uzasadnienie) i może być to dowolny projekt rządu, za wyjątkiem:
- projektów ustaw podatkowych,
- ustaw dot. wyboru Prezydenta RP, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego,
- ustaw regulujących ustrój i właściwości władz publicznych,
- kodeksów,
które nie mogą posiadać klauzuli trybu pilnego co ma podstawę w konstytucji (art. 123 ust. 1)
Pilność projektu powinna być zadeklarowana w momencie wykonywania przez rząd prawa do inicjatywy ustawodawczej. Żadnemu organowi sejmowemu nie przysługuje prawo do wypowiadania się w kwestii uznania projektu za pilny. Marszałek Sejmu (po zaopiniowaniu przez Prezydium) może zwrócić projekt do RM w celu uzupełnienia, jeśli uzasadnienie dołączone do projektu nie odpowiada regulaminowym wymogom:
-wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy, -przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana, -wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, -przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne, -wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, -przedstawiać założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych, -zawierać oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Uzasadnienie powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności, jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii wynika z przepisów ustawy.
Klauzulę pilności zdejmuje z projektu ustawy Marszałek Sejmu wyłącznie na wniosek rządu i nastąpić musi to do momentu drugiego czytania. Podstawowym założeniem pilnego projektu ustawy jest jego jak najszybsze uchwalenie. Dla przyspieszenia procedur trybu ustawodawczego, w momencie nadania biegu projektowi, Marszałek ustala orientacyjny kalendarz prac w Sejmie nad projektem, zarządza drukowanie pilnych projektów ustaw niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w uzasadnionych przypadkach informuje posłów o możliwości odbioru projektów w Kancelarii Sejmu (zamiast doręczania projektów posłom).

(…)

… lub w całości odrzuci projekt ustawy, to ustawa wędruje do Sejmu.
Sejm wyraża swoje stanowisko wobec propozycji Senatu podczas najbliższego posiedzenia. Marszałek Sejmu przesyła projekt ustawy pilnej do Kancelarii Prezydenta. Ten ma 7 dni na jej podpisanie, skierowanie do TK lub złożenie weta prezydenckiego. Jeśli złoży weto, to Prezydium Sejmu tak ustala tok prac by ostateczne głosowanie Sejmu odbyło…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz