Trudne początki i umacnianie się chrześcijaństwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trudne początki i umacnianie się chrześcijaństwa  - strona 1 Trudne początki i umacnianie się chrześcijaństwa  - strona 2 Trudne początki i umacnianie się chrześcijaństwa  - strona 3

Fragment notatki:


Trudne początki i umacnianie się chrześcijaństwa - kolebką chrześcijaństwa była Pale­styna, znajdująca się pod panowaniem rzymskim, - pierwsza gmina chrześcijańska powstała w Jerozolimie i li­czyła w latach trzydziestych po Chrystusie kilka tysięcy osób - miała charakter judeochrześcijańskiej - spór między judaizującymi a hellenistami na tle przestrzegania Starego Testamentu rozstrzygnął tzw. sobór (3) jerozolimski. z 49 roku, nakazu­jący hellenistom zachowanie minimum prawa mojżeszowego, - chrześcijaństwo przede wszystkim za sprawą Św. Pawła co­raz wyraźniej skłaniało się, mimo prześladowań, ku kulturze grec­ko-rzymskiej,
- Rzym stal się jego stolicą od początku IV wieku (edykt mediolański (4) z 313 roku) Kościół wszedł w sojusz z Cesar­stwem Rzymskim, które jednak już od III wieku wchodziło w fazę coraz głębszego kryzysu,
- Język łaciński od końca 11 wieku aż do czasów nowożytnych stal się językiem Kościoła i nauki europejskiej.
****Chrześcijaństwo wprowadziło do wychowania nowe, nieznane dotychczas wartości. Wniosło nową wizję świata i jego historii. Chrzest oznaczał udział ochrzczonego w bóstwie Chrystusa. W świetle Ewangelii człowiek staje się dziedzicem Królestwa Bożego. Ma dą­żyć do jego osiągnięcia. Podstawą teorii i praktyki wychowania sta­ła się Biblia, a zwłaszcza Nowy Testament
- Szczególnego znaczenia zaczęły nabierać listy św. Pawła. - centralnym punktem odniesienia we wszystkich chrześcijańskich koncepcjach wychowania jest Jezus Chrystus. Chodziło o wychowanie każdego człowieka, bez różnicy stanu, zawodu, narodowości i płci - Wobec Boga wszyscy są równi. Prawdę tę dobitnie wyraził św. Paweł w liście do Galatów (3, 27-29): „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowie­ka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem je­steście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeśli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgod nie z obietni­cą - dziedzicami", - cele wychowania pogańskiej sta­rożytności były antropocentryczne (5) zaś chrześcijańskie miały cha ­rakter teocentryczny (6) czy też chrystocentryczny (7) . - Chrystus stawiał miłość przed prawem - w centrum wychowania chrześcijańskiego stanął Bóg -Człowiek,
- Bóg też, który jest Miłością, jest ostatecznym celem człowieka; człowiek powinien stać się drugim Chrystusem; wychowanie polega na prowadzeniu człowieka do Boga.
Chrześcijaństwo - podobnie jak judaizm, należy do tzw. „religii uczonych", w których dużą rolę odgrywa nauczyciel - w starożytności pogańskiej był niewolnikiem zaś w chrześcijaństwie cieszy się on dużym autorytetem; wykształcenie, przynajmniej w wypadku ducho­wieństwa, stało się niezbędne.


(…)

… dwaj misjonarze - Cyryl i Metody. Jeden z nich - Cy­ryl ułożył nawet alfabet słowiański, nazwany później od jego imie­nia cyrylicą.
VI. Średniowiecze
l. Pojęcie Średniowiecza
Początki Średniowiecza datuje się umownie na 476 rok, czy­li datę upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego - natomiast jako koniec Średniowiecza najczęściej przyjmuje się 1492 rok, czyli czas odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
… ojców i pierwszych doktorów Kościoła
- właściwych początków zbliżenia chrześcijaństwa do kultu­ry hellenistycznej należy szukać w wypowiedziach najstarszych oj­ców i doktorów Kościoła, intelektualistów chrześcijańskich działa­jących w Kartaginie, Aleksandrii i na Bliskim Wschodzie. ****do przy­śpieszenia tego procesu bardzo przyczynił się św. Augustyn - jego przebieg charakteryzował się coraz bardziej pozytywnym stosun­kiem do kultury starożytnej, stopniowo zaczęto uznawać filozofię starożytną za przygotowanie do chrześcijaństwa, twierdzenia filozofii starożytnej traktowano jako zarodki prawdy objawionej, udzielone przez Boga starożytnym my­ślicielom. Procesy asymilacji kultury(9) hellenistycznej przebiegały inaczej na greckim Wschodzie, a inaczej w Rzymie. Dla myślicieli chrześcijańskich II i III…
… się chrześcijańskie, wykładano także nauki świeckie. Ciągłość tę zapewniali również tacy uczeni, jak znani nam już pierwsi Ojcowie i Doktorzy Kościoła, którzy świadomie dążyli do akulturacji(13) starożytności, do jej wchłonięcia przez umacniające się chrześcijaństwo, do możliwie bezkonfliktowego przejścia od Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego do chrześcijańskiej Europy. W ewolucji tej podstawową rolę odegrali…
…, tak też uniwersytet skupiał profesorów i studentów; był także ich ce­chem. Jacques Le Goff definiuje uniwersytet średniowieczny jako „korporację grupującą wszystkich (uniuersitas) profesorów i studen­tów w danym mieście". Niektóre uniwersytety, m.in. w Bolonii, Paryżu i Oksfordzie, grupowały młodzież i profesorów z całego świata chrześcijańskiego. Uniwersytety od początku posiadały trzy podstawowe przywileje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz