Treść testamentu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Treść testamentu  - strona 1 Treść testamentu  - strona 2 Treść testamentu  - strona 3

Fragment notatki:

TREŚĆ TESTAMENTU §1. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1. KONIECZNA TREŚĆ TESTAMENTU -treść testamentu podlega ograniczeniom wynikającym z ogólnych przepisów odnoszących się do treści czynności prawnych -treść testamentu nie może być sprzeczna z ustawą, zasadami współżycia społecznego i nie może mieć na celu ominięcia ustawy
-KC nie określa wyraźnie koniecznej treści testamentu
brak powołania spadkobiercy nie powoduje nieważności testamentu - testament potwierdza wówczas wolę spadkodawcy, by dziedziczenie nastąpiło wg reguł ustawowych dyspozycja nie musi dotyczyć elementów majątkowych 1.2. SWOBODA TESTOWANIA Swoboda testowania  zakres uprawnień pozwalających spadkodawcy dysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci -swoboda testowania obejmuje przede wszystkim możliwość:
powołania do dziedziczenia osoby
możliwość dokonania rozrządzeń całym swoim majątkiem -spadkodawca może uczynić spadkobiercą dowolną osobę fizyczną (bliską lub obcą) lub osobę prawną Ograniczenia swobody testowania  w prawie polskim nie istnieją co do zasady ograniczenia swobody testowania w odniesieniu do osoby spadkobiercy, jak i majątku, którego dotyczą rozrządzenia
-niekiedy za takie ograniczenie uznaje się jednak zachowek §2. USTANOWIENIE SPADKOBIERCY 2.1. POWOŁANIE DO DZIEDZICZENIA 1) Określenie osoby spadkobiercy  art. 959 KC pozwala spadkodawcy powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób
-powołanie do części spadku oznacza powołanie do części ułamkowej -jest zatem możliwa sytuacja, w której ta sama osoba dziedziczy spadek w części z ustawy, a w części z ustawy
-np. Spadkodawca powołał do ½ spadku jedno z dwojga dzieci (A) i wyłączył od dziedziczenia małżonka. Do dziedziczenia zatem drugiej połowy majątku dojdzie zatem dwoje dzieci spadkodawcy: A i B. W efekcie A odziedziczy ¾ spadku, a B ½ całego spadku. -osoba spadkobiercy musi być przez spadkodawcę określona w taki sposób, aby było możliwe jej zindywidualizowanie -nie musi to być imię i nazwisko; wystarczyć może określenie, np. mój najstarszy syn -nie jest dopuszczalnym zaznaczenie w testamencie, że osobę spadkobiercy ma wskazać osoba trzecia 2) Zakaz powołania warunkowego i terminowego  powołanie spadkobiercy nie może być dokonane pod warunkiem ani z zaznaczeniem terminu
-zakaz warunkowego i terminowego powołania spadkobiercy uzasadniany jest chęcią uniknięcia stanu niepewności -naruszenie zakazu może wywołać dwojakiego rodzaju skutki:
zastrzeżenie warunku lub terminu może być traktowane jako nieistniejące (spadkobierca powołany jest bezwarunkowo)

(…)

… oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu zapisu (nie jest jednak możliwe przyjęcie zapisu windykacyjnego z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe)
-w razie ustalenia kilku z.w. bez określenia ich udziałów, zapis przypadnie im w częściach równych -z.w. może skorzystać również z podstawienia zwykłego, a także będzie działał w stosunku do niego przyrost
-nie jest możliwe ustanowienie zapisu…
… wskazania czy wykonawca testamentu ma zarządzać:
całym spadkiem
zorganizowaną częścią spadku
oznaczonym składnikiem
przedmiotem zapisu windykacyjnego do czasu objęcia go we władanie przez zapisobiorcę windykacyjnego
-do pełnienia funkcji wykonawcy możliwe jest powołanie każdej osoby, która posiada zdolność do czynności prawnych
-spadkodawca musi wyraźnie wskazać komu powierza tą funkcję…
… 2) Prawa i obowiązki wykonawcy  zakres obowiązków wykonawcy określa sam spadkodawca:
-jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien:
zarządzać majątkiem spadkowym
spłacić długi spadkowe wykonać zapisy zwykłe i polecenia
wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i ustawą -wykonawca testamentu może pozywać i być pozywanym w sprawach wynikających z zarządu spadkiem -może on również pozywać i być pozywanym w sprawach o długi spadkowe -wykonawca testamentu powinien przede wszystkim zarządzać spadkiem (jego zorganizowaną częścią lub składnikiem) -jest on uprawniony do podejmowania czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczających zwykły zarząd -przez czas wykonywania zarządu spadkobiercy pozbawieni są tego prawa -w czasie sprawowania zarządu…
… nie może kolidować z istotą zobowiązania, np. nie może on zostać określony na chwilę otwarcia spadku
-chwilę wymagalności zapisu należy ustalać z zachowaniem konkretnych okoliczności
7) Przedawnienie  roszczenie o wykonanie zapisu przedawnia się z upływem 5 lat od dnia wymagalności zapisu 8) Nieruchomość rolna  przedmiotem zapisu może być:
gospodarstwo rolne lub jego część wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz