Zapis - podstawowe informacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapis - podstawowe informacje - strona 1 Zapis - podstawowe informacje - strona 2

Fragment notatki:

Zapis - rozporządzenie testamentowe, które zobowiązuje spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego.
W prawie polskim zapis rodzi jedynie skutki obligacyjne, a więc może polegać jedynie na uprawnieniu do żądania spełnienia określonego świadczenia majątkowego.
Osoba, na rzecz której zapis został ustanowiony ma jedynie wierzytelność wobec zobowiązanego. Nie odpowiada za długi spadkowe i nie ma statusu spadkobiercy. Jest wierzycielem spadku.
Podmioty
Obciążony zapisem może być każdy spadkobierca (testamentowy i ustawowy w testamencie), a także osoba obciążona zapisem. Wówczas mamy do czynienia z tzw. dalszym zapisem.
Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców zapisem może obciążyć jednego ze spadkobierców, wszystkich lub tylko niektórych z nich.
Uprawnionym z tytułu zapisu jest zapisobierca, którym może być każda osoba, zarówno członek rodziny jak i osoba obca.
Zgodnie z art. 972 k.c. stosuje się do niego odpowiednio przepisy o powołaniu spadkobiercy, o zdolności do dziedziczenia i o niegodności. Wyjątek stanowi art. 975 k.c., zgodnie z którym zapis może być ustanowiony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Do zapisobiorcy będzie stosować odpowiednio przepisy dotyczące podstawienia oraz przyrostu.
Jeżeli osoba na rzecz której został ustanowiony zapis nie chce lub nie może być zapisobiercą, obowiązany zapisem zwolniony jest od obowiązku jego wykonania, jednak w barku odmiennej woli spadkodawcy powinien wykonać dalsze zapisy.
Przedmiot zapisu
Jest to zawsze określone świadczenie majątkowe, przy czym świadczenie to może polegać na:
- wypłacie określonej sumy pieniężnej
- przeniesieniu na rzecz zapisobiercy własności lub innego prawa majątkowego
- ustanowieniu na rzecz zapisobiercy określonego prawa, np. służebności mieszkania
- uwolnieniu zapisobiercy z długu, który go obciążał w stosunku do spadkodawcy (legatium liberationis)
W przypadku zapisu polegające na przeniesieniu własności może to być zarówno na rzecz oznaczona co do tożsamości (art. 978 k.c.) oraz rzeczy oznaczone co do gatunku (art. 979 - 980 k.c.).
Wymagalność zapisu
W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.
Wykonanie zapisu polega na spełnieniu przez podmiot obciążony zapisem określonego świadczenia na rzecz zapisobiercy. Świadczenie to polega na zawarciu umowy, przez którą obciążony zapisem przenosi na zapisobiercę własność rzeczy, ustanawia na jego rzecz ograniczone prawo rzeczowe lub dokonuje przelewu określonej wierzytelności.
Umowa zawierana w wykonaniu zapisu jest już umową między żyjącymi, czyli czynnością inter vivos.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz