Treść powództwa - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Treść powództwa - omówienie. - strona 1

Fragment notatki:

2. TREŚĆ
dare- danie
facere- czynienie
omittere - zaprzeczenie
pati- znoszenie
nonfacere- nieczynienie
Przykłady:
- ustalenie stosunku spółki
- ustalenie umowy kupna
- ustalenie służebności Przechodu, stosunku użyczenia
Przykłady:
- unieważnienie małżeństwa
- rozwód
- o zawarcie umowy przyrzeczonej, - o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa - unieważnienie uchwały walnego zgromadzenia w spólce
- zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej
Przykłady:
- o wydanie rzeczy
- windykacyjne
- alimentacyjne
- o zapłatę danej sumy pieniężnej
- o wykonanie obowiązku opuszczenia lokalu
- odszkodowawcze
533 KC - zwolnienie osoby trzeciej od odpowiedzialności w sytuacji objętej dyspozycją tego przepisu. Taka osoba trzecia która uzyskała korzyść majątkową od dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli może zwolnić się od zadośćuczynienia roszczenia wierzyciela o uznanie tej czynności za bezskuteczną jeżeli zaspokoi wierzyciela albo wskaże mu wystarczające do zaspokojenia mienie dłużnika. 897 KC - Jeżeli po dokonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek dostarczyć darczyńcy środków utrzymania , obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia. Deklaratoryjny, wykonalność, roszczenie materialne
W drodze powództwa o świadczenie można dochodzić w zasadzie roszczeń już wymagalnych, przy czym roszczenia te powinny być wymagalne najpóźniej w chwili zamknięcia rozprawy. Wyjątek wprowadza tu art. 190 Kpc, zgodnie z którym można dochodzić przyszłych powtarzających się świadczeń, jeżeli nie sprzeciwia się temu treść łączącego strony stosunku prawnego. Chodzi tu zatem o te roszczenia, które korzystają z przymiotu wykonalności (można taki wyrok wykonać w drodze egzekucji) - miano wykonalności orzeczenia. Gdy nie korzystają z wykonalności i wywołują inne skutki prawne to stwierdzamy, że mamy do czynienia z mianem skuteczności orzeczenia.
Deklaratoryjny, brak wykonalności, skutecznośc, brak roszczenia, charakter prewencyjny
wyrok ustalający (deklaratoryjny) - nie nadaje się do egzekucji (mogą być wyjątki). Pojęcie interesu prawnego pełni w tym przypadku funkcję legitymacji procesowej - jeżeli brak legitymacji procesowej sąd oddala powództwo.
Konstytutywny, brak wykonywalności
Powództwo o ukształtowanie charakteryzuje się następującymi cechami:


(…)

…, w związku z czym wyrok z takiego powództwa nie stanowi w zasadzie tytułu egzekucyjnego; mogą być jednak wyjątki;
nie wymaga wykazania interesu prawnego ze strony powoda - wystarczy tu legitymacja powoda wynikająca z przepisów prawa.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz