Tor odchylania pionowego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tor odchylania pionowego - strona 1 Tor odchylania pionowego - strona 2

Fragment notatki:

Tor odchylania pionowego (tor Y) oscyloskopu cyfrowego
Badany sygnał, doprowadzony do wejścia pierwszego kanału (oznaczenie Ch1/X), przechodzi
najpierw przez pasywny układ wejściowy, którego uproszczony schemat przedstawiono na
rys.3.
Na wejściu tego układu znajduje się przełącznik, umoŜliwiający wybór sposobu sprzęŜenia
źródła badanego sygnału z wejściem oscyloskopu. Przełącznik ten ma trzy pozycje:
1) sprzęŜenie zmiennoprądowe AC;
2) sprzęŜenie stałoprądowe DC;
3) GND (lub OFF) pozwalający takŜe na odcięcie źródła sygnału od obwodu
wejściowego (połoŜenie GND).
Przy sprzęŜeniu zmiennoprądowym na wejściu kanału umieszczony jest filtr
górnoprzepustowy o częstotliwości granicznej rzędu 10 Hz. Filtr ten umoŜliwia odcięcie
składowej stałej obecnej w przebiegu badanym, ale moŜe powodować zniekształcenia kształtu
przebiegów impulsowych o małej częstotliwości.
Impedancja wejściowa toru Y jest zazwyczaj równowaŜna równoległemu połączeniu
rezystora o rezystancji 1 M_ oraz kondensatora o pojemności od kilkunastu do
kilkudziesięciu pF. W oscyloskopach szerokopasmowych istnieje moŜliwość zmniejszenia
impedancji wejściowej do 50 _. NaleŜy wówczas zachować szczególną ostroŜność, aby nie
uszkodzić obwodu wejściowego oscyloskopu np. na skutek doprowadzenia na wejście zbyt
duŜego napięcia.
W niektórych przypadkach impedancja wejściowa 1 M_/15 pF moŜe stanowić zbyt duŜe
obciąŜenie dla badanego układu. Wówczas badany układ łączy się z wejściem oscyloskopu za
pomocą pasywnej sondy rezystancyjnej np. o współczynniku podziału 10:1. Sonda taka około
dziesięciokrotnie zwiększa impedancję wejściową (np. do 10 M_/1,5 pF). Przed uŜyciem
sondy naleŜy sprawdzić poprawność jej kompensacji częstotliwościowej. Do tego celu
wykorzystuje się wbudowany w oscyloskop kalibrator, który wytwarza napięcie prostokątne o
wartości międzyszczytowej rzędu kilku woltów i o częstotliwości rzędu 1 kHz. Zaciski sondy
naleŜy połączyć z zaciskami kalibratora i sprawdzić, czy widoczny na ekranie oscyloskopu
przebieg jest niezniekształconym przebiegiem prostokątnym. Niektóre sondy są wyposaŜone
w przełącznik umoŜliwiający wybór współczynnika podziału, np. 10:1 lub 1:1. NaleŜy
zachować ostroŜność przy zmianie współczynnika podziału. Np. w połoŜeniu 1:1 rezystancja
wejściowa widziana z zacisków wejściowych sondy jest zbliŜona do rezystancji wejściowej
oscyloskopu, ale pojemność wejściowa jest powiększona o pojemność kabla i głowicy sondy.


(…)

… sondy.
W połoŜeniu tym pasmo analogowe oscyloskopu bywa ograniczone do kilku MHz, a
dopuszczalne napięcie wejściowe sondy jest kilkakrotnie mniejsze od dopuszczalnego
napięcia przy wyŜszych współczynnikach podziału sondy.
Za przełącznikiem wyboru sprzęŜenia (rys.3a) znajduje się zestaw skompensowanych
częstotliwościowo dzielników rezystancyjnych o współczynnikach podziału równych 1000:1,
100:1, 10:1…
… zniekształcenia kształtu
przebiegów impulsowych o małej częstotliwości.
Impedancja wejściowa toru Y jest zazwyczaj równowaŜna równoległemu połączeniu
rezystora o rezystancji 1 M_ oraz kondensatora o pojemności od kilkunastu do
kilkudziesięciu pF. W oscyloskopach szerokopasmowych istnieje moŜliwość zmniejszenia
impedancji wejściowej do 50 _. NaleŜy wówczas zachować szczególną ostroŜność, aby nie
uszkodzić obwodu wejściowego oscyloskopu np. na skutek doprowadzenia na wejście zbyt
duŜego napięcia.
W niektórych przypadkach impedancja wejściowa 1 M_/15 pF moŜe stanowić zbyt duŜe
obciąŜenie dla badanego układu. Wówczas badany układ łączy się z wejściem oscyloskopu za
pomocą pasywnej sondy rezystancyjnej np. o współczynniku podziału 10:1. Sonda taka około
dziesięciokrotnie zwiększa impedancję wejściową (np. do 10 M_/1,5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz