Testy z mikroekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5201
Wyświetleń: 11977
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy z mikroekonomii - strona 1 Testy z mikroekonomii - strona 2 Testy z mikroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Testy z odpowiedziami. W skład testu wchodzą pytania m.in. o: cenę minimalną ustaloną przez państwo, ceny relatywne, ceny maksymalne, ceteris paribus, krzywa możliwości produkcyjnych, funkcja kosztu przeciętnego, elastyczność mieszana popytu, elastyczność cenowa dla liniowej krzywej popytu, utarg krańcowy,stałe korzyści skali, długookresowa funkcja podaży, funkcje banków komercyjnych, dobra gorsze, podrzędne, wolne, efekt substytucyjny Hicksa, formuła MRS, funkcja popytu Knighta, elastyczność cenowa łukowa, elastyczność dochodowa produktu, funkcja kosztu krańcowego, izokwanty, efekt substytucyjny, użyteczność marginalna, kombinowana krzywa popytu, kontrolny pakiet akcji w spółce akcyjnej, koszt alternatywny, krańcowa stopa substytucji, krzywa Engla, prawo malejących przychodów, determinanty popytu, linia budżetu, model łamanej krzywej oligopolu, model Słuckiego, nominalna stopa procentowa, optimum techniczno - ekonomiczne, oscylacja periodyczna w modelu pajęczyny, oscylacja przytłumiona, wybuchowa, pieniądz, oligopol, korzyści skali, racjonalność metodologiczna, reguła Kuhna - Tuckera, równowaga stacjonarna, dynamiczna, przejściowa, rynkowa, spółka cywilna, determinanty podaży, zysk nadzwyczajny

1. Podaż rynkowa to:
-reakcja nabywców na różne ilości oferowane na rynku,
-ilość dobra, jaką skłonni są oferować producenci przy danej jednej cenie,
-zagregowany na rynku efekt substytucyjny zmiany ceny danego dobra,
-żadne z powyższych,
2. Przy popycie proporcjonalnym wzrost ceny wywołuje:
-spadek utargu całkowitego firm,
-wzrost utargu całkowitego firm,
-niezmienność utargu całkowitego firm,
3. Cena relatywna dóbr i usług determinuje odchylenie:
-ścieżki cenowej konsumenta,
-ścieżki dochodowej konsumenta,
-indywidualnej krzywej Engela,
-żadne z powyższych,
4. Czysta krzywa popytu rynkowego jest wynikiem:
-efektu „snoba”,
-efektu dochodowego zmiany ceny,
-efektu substytucyjnego i efektu dochodowego zmiany ceny,
-efektu substytucji zmiany ceny,
5. Koszt krańcowy MC, determinuje pochylenie:
-funkcji produkcji,
-krótkookresowej funkcji kosztu całkowitego,
-długookresowej funkcji kosztu całkowitego,
-żadne z powyższych,
6. Optimum techniczno-ekonomiczne firmy określa poziom produkcji wynikający z przecięcia się:
-funkcji AP z MP w minimum AP,
-funkcji AP z MP w maksimum AP,
-funkcji AC z MC w minimum AC,
-funkcji AC z MC w maksimum AC,
7. Spółka akcyjna to:
-spółka osobowa,
-spółka kapitałowa,
-spółka osobowo-kapitałowa,
8. Kryterium określania długookresowej funkcji kosztu całkowitego firmy to:
-długi okres czasu,
-zmienność nakładów wszystkich czynników produkcji,
-zmienność cen wszystkich czynników w czasie,
-zmienność cen produktu w czasie,
9. Ilość akcji stanowiąca o tzw. „kontrolnym pakiecie” w spółce akcyjnej zależna jest bezpośrednio od:
-ceny giełdowej akcji,
-branży, do której należy firma,
-stopnia rozproszenia akcji danej spółki,
-wszystkie powyższe,
10. Odchylenie gasnące w modelu pajęczyny, wystąpi, gdy:
-podaż jest mniej elastyczna od popytu,
-funkcja podaży ma wartość pochylenia większą od funkcji popytu,
-popyt jest bardziej elastyczny od funkcji podaży,
11.W monopolu, gdy utarg całkowity osiąga maksimum to:
-utarg krańcowy osiąga maksimum,
-utarg przeciętny osiąga maksimum,
-utarg krańcowy jest zerowy,
12. Podstawową cechą oligopolu jest:
-homogeniczność produktu,
-współzależność decyzji konkurentów,
-zmienność cen,
-zyski większe niż w monopolu,
13. Opóźnienie podaży jest wynikiem:
-opóźnionej reakcji konsumentów na cenę,
-opóź ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz