Konkurencja doskonała i pełny monopol.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencja doskonała i pełny monopol. - strona 1 Konkurencja doskonała i pełny monopol. - strona 2

Fragment notatki:

9. KONKURENCJA DOSKONAŁA I PEŁNY MONOPOL : SKRAJNE PRZYPADKI STRUKTURY RYNKU Gałąź - zbi  wszystkich przedsi ę biorstw wytwarzaj ą cych ten sam produkt Wielko ść produkcji ga łę zi to suma produkcji wszystkich przedsi ę biorstw Rynek doskonale konkurencyjny - rynek, na kt  ym sprzedaj ą cy i kupuj ą cy uznaj ą , ze ich decyzje nie wp ł ywaj ą na poziom ceny rynkowej Monopolista - jedyny sprzedawca lub jeden potencjalny sprzedawca dobra w danej ga łę zi Monopsonista - jedyny nabywca lub jedyny potencjalny nabywca dobra pochodz ą cego z danej ga łąź Przedsi ę biorstwo dzia ł aj ą ce w ga łę zi doskonale konkurencyjnej mo ż e sprzeda ć dowolna ilo ść produktu w danej cenie( P 0) krzywa popytu na jego produkty jest pozioma( tu wykres str. 233) Ga łąź musi mie ć 4 właściwości : - bardzo wiele przedsi ę bior stw -wytwarzany produkt musi by ć jednakowo jednorodny, standaryzowany ' (np. pszenica)( produkt od jednego sprzedawcy jest taki sam jak u innego) - nabywcy musza mie ć pe ł n ą wiedze o sprzedawanych produktach -swoboda wej ś cia i wyj ś cia z ga łę zi Szczeg  n ą cecha konkurencji doskona ł ej jest stosunek miedzy utargiem kra ń cowym a cen ą ( tu chyba odes ł anie do rozdz. 8) Dla przedsi ę biorstwa konkurencyjnego utarg kra ń cowy pokrywa si ę z cena MR(utarg kra ń cowy) = P(cena) Takie przedsi ę biorstwo wytwarza taka wielko ść produk cji, przy kt  ej cena r  na si ę z kosztem kra ń cowym(pod warunkiem, ż e jest to bardziej op ł acalne ni ż zamkniecie firmy) Cena P(1) odpowiadaj ą ca punktowi A oznacza cen ę , przy kt  ej przedsi ę biorstwo musi zosta ć zamkni ę te, aby nie ponosi ć wi ę cej strat. Krzywa ilustrująca wielkość produkcji, którą przedsiębiorstwo chce wytwarzać przy różnych cenach, jest krzywą podaży przedsiębiorstwa. • Przedsi ę biorstwo wolnokonkurencyjne wytwarza tak ą wielko ść produkcji, przy kt  ej cena zr  nuje si ę z kosztem kra ń cowym (pod wa runkiem, ż e jest to bardziej op ł acalne ni ż zamkni ę cie firmy). Krzyw ą kr  kookresowej sprzeda ż y przedsi ę biorstwa jest krzywa SMC powy ż ej punktu A, czyli punktu oznaczaj ą cego likwidacj ę przedsi ę biorstwa, poni ż ej kt  ego nie jest ono w stanie pokry ć kr  kookreosowych przeci ę tnych koszt  zmiennych.(SAVC) Krzywa długookresowej podaży przedsiębiorstwa jest to linia obrazująca związek między

(…)

… musi być jednakowo jednorodny, standaryzowany'(np. pszenica)( produkt od
jednego sprzedawcy jest taki sam jak u innego)
- nabywcy musza mieć pełną wiedze o sprzedawanych produktach
-swoboda wejścia i wyjścia z gałęzi
Szczegną cecha konkurencji doskonałej jest stosunek miedzy utargiem krańcowym a ceną( tu chyba
odesłanie do rozdz. 8)
Dla przedsiębiorstwa konkurencyjnego utarg krańcowy pokrywa się z cena
MR(utarg krańcowy) = P(cena)
Takie przedsiębiorstwo wytwarza taka wielkość produkcji, przy ktej cena rna się z kosztem
krańcowym(pod warunkiem, że jest to bardziej opłacalne niż zamkniecie firmy)
Cena P(1) odpowiadająca punktowi A oznacza cenę, przy ktej przedsiębiorstwo musi zostać
zamknięte, aby nie ponosić więcej strat.
Krzywa ilustrująca wielkość produkcji, którą przedsiębiorstwo chce wytwarzać przy różnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz