testy z finansów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
testy z finansów - strona 1 testy z finansów - strona 2 testy z finansów - strona 3

Fragment notatki:
....1.Klasyczne zasady budżetowe to zasady :
a) jedności, powszechności, szczegółowości
2.Zasady podatkowe wg. Smitha to:
a) Równości obciążenia podatkiem
b) Pewności podatku dla opodatkowanego
c) Dogodność
d) Taniość
3.Funkcje wydatków publicznych to funkcje:
a) Alokacyjna
b) Stabilizacyjna
c) Redystrybucyjna...


.....57.Gospodarka budżetowa to czynności związane z:
a) gromadzeniem l wydatkowaniem środków pieniężnych
58.Jednostka budżetowa to forma:
a) budżetowania brutto
59.Do podatków bezpośrednich zalicza się podatki:
a) dochodowe, majątkowe.........29. Prowizorium budżetowe ma formę:
a. rozporządzenia Ministra Finansów
b. ustawy
c. uchwały Rady Ministrów
d. uchwały Sejmu
30. Ogólny nadzór nad wykonywaniem budżetu państwu sprawuje
a. Sejm
b. NIK
c. Minister Finansów pod kontrolą Rady Ministrów
d. Rada Ministrów pod kontrolą Sejmu
31. Nota budżetowa jest to:
a. zarządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad i trybu opracowania projektu budżetu państwa
b. projekt budżetu państwa przed uchwaleniem przez Rade ministrów
c. projekt budżetu państwa przed uchwaleniem przez Sejm
d. szczegółowe propozycje Ministra Finansów do rządowego projektu budżetu
32. Kredyt budżetowy jest to:
a. pożyczka udzielona z budżetu państwa
b. pożyczka udzielona budżetowi przez bank
c. przesunięcie środków przez przez jednostkę budżetową innej jednostce
d. górna granica wydatków przeznaczonych w planie budżetowym na dany cel...


Odpowiedzi na pytania testowe 1.Klasyczne zasady budżetowe to zasady :
a) jedności, powszechności, szczegółowości
2.Zasady podatkowe wg. Smitha to:
a) Równości obciążenia podatkiem
b) Pewności podatku dla opodatkowanego
c) Dogodność
d) Taniość
3.Funkcje wydatków publicznych to funkcje:
a) Alokacyjna
b) Stabilizacyjna
c) Redystrybucyjna
4. Stawki akcyzy wahają się od:
a) 25% do 1900%
5.Wyjątkiem od zasady szczegółowości jest:
a) układ wykonawczy budżetu
6.VAT jest odmianą podatku:
a)pośredniego, obrotowego
7.Funkcje finansów wg. Musoprove'a to:
a) alokacyjna
b) redystrybucyjna
c) stabilizacyjna
8.Polski system finansów publicznych tworzą obecnie:
a) budżet państwa
b) budżety gminne
c) państwowe fundusze celowe
d) gospodarstwa pozabudżetowe
9.Obowiązek podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych jest:
a) powszechny
10.Do form gospodarki budżetowej l pozabudżetowej należą:
a) państwowe jednostki budżetowe
b) zakłady budżetowe
c) gospodarstwa pomocnicze l środki specjalne
d) państwowe fundusze celowe
11.Finanse zorientowane na przyrost dochodów l realizacji zysków to :
a) finanse prywatne
12.Gromadzenie środków finansowych i rozdział tych środków określonym podmiotom to:
a) funkcja redystrybucyjna
b) funkcja ekonomiczna
13.Uregulowania systemu budżetowego w Polsce znajdują się :
a) w prawie budżetowym
b) w konstytucji
14.Zasady budżetowe :
a) są wyrazem świadomości ludzkiej
b) mają charakter obiektywny
c) są pożądanym kierunkiem co do kształtu budżetu
15.Budżetowanie netto:
a) pojawia się w sferze usług materialnych
b) pojawia się w sferze gospodarki przed budżetowej
16.Podatek jest świadczeniem :
a) pieniężnym l przymusowym
b) powszechnym
c) bezzwrotnym
d) o charakterze ogólnym
17.Osoba zobowiązana do zapłacenia podatku to
a) podmiot podatku (bierny)
b) podatnik
18.Gdy tempo wzrostu stawki podatkowej jest szybsze od tempa wzrostu podstawy
opodatkowania mówimy :
a) o stawce progresywnej
19.W podatku dochodowym od osób fizycznych z reguły stosuje się:
a) stawki progresywne
b) kompozy

(…)

… l usług wynoszą w Polsce:
a) 22%, 7%, 3%, 0%
49.Podatnik zwolniony z podatku od towarów l usług może podatek naliczony przy
dokonywanych zakupach :
a)wliczyć w koszty l obciążyć w ten sposób następnego kontrahenta
50. Podatek od gier uiszczają:
a) podmioty organizujące gry losowe l zakłady wzajemne
51 .Podstawą opodatkowania w podatku od spadków l darowizn jest:
a) wartość rynkowa pomniejszona…
… organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
82.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje obowiązek podatkowy:
a) nieograniczony i ograniczony
83.Stawki PTU są stawkami :
a) stałymi
84.Akcyza jest to :
a) odrębny podatek
85.Podstawę opodatkowani podatkiem od spadków i darowizn stanowi:
a) wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów
b) czysta wartość
86…
… podatku
139.Stawka podatkowa to:
a) stosunek wysokości podatku do podstawy opodatkowania
140.Stawki podatkowe w podatku od spadków l darowizn są:
a) progresywne
141 .Stawki opłaty skarbowej są:
a) stałe
b) kwotowe lub procentowe
142.Stawki podatkowe w podatku od wzrostu wynagrodzeń są:
a) progresywne (progresja szczeblowa)
Uwaga: nie ponoszę żadnej odpowiedzialności, że któraś z tych odpowiedzi…
… uczestniczące w grach i zakładach (gracze),
c) podmioty organizujące gry i osoby grające,
d) tylko kasyna gry i właściciele automatów do gry.
8. Podstawą opodatkowania w podatku od spadków darowizn jest:
a) wielkość spadku lub darowizny,
b) wartość rynkowa spadku lub darowizny w ujęciu brutto,
c) wartość rynkowa pomniejszona o długi, koszty (wartość czysta),
d) wartość określona przez spadkodawcę (darczyńcę…
… otrzymała darowiznę od spółki z o.o. w postaci kwoty 30 000 000 zł. (co
nie rodzi żadnych innych zobowiązań)
a) S.A. zapłaci podatek od spadków i darowizn
b) S.A. i Sp. z o.o. zapłacą podatek od spadków i darowizn, każdy po 50 % należnej kwoty
c) S.A. zapłaci podatek dochodowy, Sp. z o.o. zapłaci opłatę skarbową
d) S.A. zapłaci podatek dochodowy
13. Rolnik wydzierżawia innemu rolnikowi 5 ha na okres 3…
… (przez sprzedawcę) przy zakupach,
c) zaliczony w koszty podatnika PTU (zawsze),
d) odprowadzany do urzędu skarbowego.
16. Podstawą opodatkowania w podatku importowym jest:
17. Podstawa opodatkowania to:
18. Podstawa opodatkowania może być wyrażona w jednostkach naturalnych:
tak nie 19. Przedstaw prawo Wagnera: 20. Wymień dwie cechy płatności transferowych:
21. Zjawiska finansowe w ujęciu podmiotowym…
… porządku prawnym:
a) nie ma nic wspólnego z pojęciami nadwyżki i deficytu budżetowego
b) nie została w ogóle sformułowana w przepisach prawnych
c) została sformułowana na wyraźnie (jako norma prawna) w odniesieniu do budżetu państwa ale nie w odniesieniu o gmin
d) został sformułowana wyraźnie (jako norma prawna) w odniesieniu do budżetu gmin ale nie w odniesieniu do państwa
37. Założenie składu celnego…
… cena eksportu a ceną w kraju eksportera lub kraju pochodzenia towaru
d ) nie ma takiego pojęcia.
44. Działalności agencji celnej nie można łączyć z prowadzeniem:
a) działalności spedycyjnej lub przewozowej
b) magazynów celnych
c) składów celnych
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
45. Prezes GUC jest powołany przez :
a) Ministra Współpracy z Zagranicą
b) Rada Ministrów
c) Prezes B…
…) kredytowa
3. Środki wydatkowane przez Fundusz Pracy przekazywane są. przede wszystkim na finansowanie:
a) emerytur i rent
*b) zasiłków dla bezrobotnych
c) zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i macierzyńskich
d) dofinansowanie działalności gospodarczej osób fizycznych
4. Jan Kowalski jest zatrudniony na umowę o pracę w jednym zakładzie pracy gdzie osiągnął w 1997 roku dochód w wysokości 30.000 PLN…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz