pytania z finansow publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania z finansow publicznych - strona 1 pytania z finansow publicznych - strona 2

Fragment notatki:


Przypominam, że do egzaminu z części Finanse publiczne obowiązują także: 1)podręcznik J. Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, a z niego następujące rozdziały: 1-5 oraz 7 i 10. 2)wskazane przeze mnie w materiałach wybrane artykuły Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 157, poz. 1240.
3. Udział województwa we wpływach z podatku dochodowego wynosi: a) 14,00% b) 14 z czymś c) 15 z czymś 4. 25 % udział z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa mają: a) tylko gminy, b) tylko powiaty, c) tylko województwa. 5. Które z poniższych zdań jest prawdziwe; a) coś o subwencji, b) tez coś z subwencją, c) o jednostkach samorządu terytorialnego - że organy jednostek samorządu terytorialnego decydują o czymś. 7. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na: a) bieżące i inwestycyjne, b) bieżące i majątkowe, c) wydatki na zadania własne i dotacje dla innych jednostek 8. Podatki stanowiące dochód gminy to: a) podatek od nieruchomości, podatek od posiadania psów, b) podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilno - prawnych, c) podatek od środków transportowych, karta podatkowa. 10. Zjawisko "umiędzynarodowienia" budżetu oznacza: a) finansowanie deficytu budżetowego i długu publicznego ze środków finansowych, b) wpłacanie składek do Unii Europejskiej, c) korzystanie przez różne podmioty ze środków UE oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 11. Prezydent RP: a) podpisuje ustawę budżetową w ciągu 14 dni, b) w ciągu 4 miesięcy od przedstawienia (...) c) nie może zawetować ustawy budżetowej. 12. W sensie ekonomicznym budżet państwa jest: a) ustawą, ale z załącznikami zawierającymi zestawienie dochodów i wydatków b) planem finansowym c) aktem najwyższej rangi. 13. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: a) konsumpcja dóbr publicznych oznacza konsumpcję przymusową, b) dobra publiczne w sensie ekonomicznym są opłacane indywidualnie, c) dobra społeczne w Polsce nie istnieją. 16. Fundusze celowe mogą zaciągać kredyty i pożyczki, o ile tak stanowi: a) ustawa o finansach publicznych, b) ustawa budżetowa na dany rok, c) ustawa powołująca dany fundusz do życia. 18. Do rozchodów publicznych zalicza się: a) zaciąganie kredytów i pożyczek, b) wykup papierów wartościowych, c) prywatyzację majątku Skarbu Państwa i (...)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz