Finanse - testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - testy - strona 1 Finanse - testy - strona 2 Finanse - testy - strona 3

Fragment notatki:

Podstawą opodatkowania jest:
roczne zeznanie podatkowe b) decyzja burmistrza c)księga rachunkowa d) dochód osoby prawnej
Dla obliczenia wskaźnika G potrzebnego do obliczenia subwencji wyrównawczej bierze się pod uwagę:
a) opłatę skarbową b) podatek akcyzowy c) podatek od towarów i usług pobierany na obszarze gminy d) subwencję oświatową e) dochody z majątku gminy
Dla ustawowego rozłożenia zadań pomiędzy wspólnoty terytorialne główne znaczenie ma zasada:
a) specjalizacji b) subordynacji c) subsydiarności d) solidaryzmu e) szczegółowości
Przychodami banków komercyjnych są:
a) wkłady oszczędnościowe gromadzone w banku b) odsetki od kredytów udzielanych przez banki c) odsetki od środków na rachunkach bankowych d) wkłady a vista Zobowiązanie podatkowe powstaje:
a) z chwilą doręczenia decyzji wójta b) z dniem podjęcia uchwały przez radę gminy c) na podstawie umowy d) na podstawie decyzji wojewody e) z dniem wejścia w życie ustawy o podatku rolnym
Podatki:
a) wprowadza ustawa budżetowa b) są świadczeniami odpłatnymi c) są przychodami publicznymi d) są dochodami miast
NBP jest bankiem :
a) przedsiębiorstw b) ludności c) banków
Rezerwa obowiązkowa służąca kształtowaniu obiegu pieniężnego to:
a) część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych b) część nie płaconych kredytów c) część kosztów ponoszonych przez banki Obrotem dewizowym jest:
a) wywóz za granicę polskich znaków pieniężnych b) utworzenie banku w formie spółki akcyjnej c) otwarcie rachunku bankowego
Dochodami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie są:
a) składki na ubezpieczenie społeczne b) świadczenia wypłacane przez PZU c) dotacje z budżetu państwa
Odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od:
a) maszyn b) oprogramowania komputerowego c) należności przekraczających 10mln zł
Oddanie mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania na rzecz spółki następuje na podstawie:
a) umowy zawartej w imieniu Skarbu Państwa b) decyzji administracyjnej c) zarządzenia Ministra Przekształceń Własnościowych
Projekt budżetu obejmuje:
a) Po stronie dochodów podział klasyfikacji na… b) … c) …
Do 1 stycznia nie uchwalono ustawy budżetowej:
… b) … c) obowiązuje projekt ustawy budżetowej
Wydatki majątkowe obejmują a) wkłady do spółek i… b) dotacje do inwestycji c) … d)…
Pośrednim wykonawcą budżetu jest:


(…)

…:
a) wojewoda b) regionalna izba obrachunkowa c) kolegium odwoławcze przy sejmiku samorządowym Gmina może emitować:
a) banknoty b) obligacje c) banknoty i obligacje
Podatek różni się od opłaty:
a) bezzwrotnością b) przymusowym charakterem c) nieodpłatnością Czy podstawą opodatkowania jest:
a) dochód osoby prawnej b) roczne zeznanie podatkowe c) decyzja wymierzająca podatek
Czy w miarę wzrostu podstawy opodatkowania rośnie stawka podatkowa, a jest to:
a) progresja b) dygresja c) niemożliwe
Funkcja fiskalna podatku objawia się wyraźnie, gdy:
a) są wysokie stawki podatkowe b) są liczne zwolnienia podatkowe c) jest przeprowadzona egzekucja z majątku podatnika
Czy ciężar podatku ponosi:
a) płatnik będący zakładem pracy b) zarząd gminy c) podatnik będący osobą prawną
Przychód to:
a) dochód minus podatek b) strata…
… zarząd gminy c) uchwala rada gminy Klasyfikacja budżetu gminy (państwa) obejmuje:
a) części, działy, rozdziały, punkty b) części, działy, paragrafy, rozdziały c) działy, paragrafy, rozdziały d) części, rozdziały, paragrafy, punkty
Rezerwa budżetowa:
a) nadwyżka występująca w budżecie b) środki zaplanowane w budżecie po stronie dochodów, co do których w momencie uchwalania budżetu nie jest pewne…
… jest:
a) Skarb Państwa b) przedsiębiorstwo państwowe c) przedsiębiorstwo zagraniczne
Podstawą opodatkowania akcyzą jest:
a) przychód b) dochód c) obrót
Interesy banków prywatnych, u których zadłużyła się Polska, reprezentuje:
a) Citycorporation (USA) b) Klub Londyński c) Klub Paryski (banki państwowe)
Budżet państwa jest uchwalany przez:
a) Sejm b) Radę Ministrów c) Ministerstwo Finansów d) NIK Istnienie…
… podatkowego upłynęły:
a) 2 lata b) 3 lata c) 5 lat d) 7 lat
Ogólny nadzór w sprawach zobowiązań podatkowych sprawuje:
a) Minister Finansów b) Urząd Kontroli Skarbowej c) Izby Handlowe d) Sejm
W postępowaniu kontrolno-skarbowym przy przesłuchaniu obowiązuje następująca liczba ograniczeń:
a) 2 b) 3 c) 5 d) 10
Dochody z nieujawnionych źródeł obciążone są stawką procentową:
a) 20 b) 40 c) 75 d) 85
Dowodem…

c) uchwala rada gminy
4. Wykonawcą pośrednim budżetu jest:
a) Minister Finansów
b) kierownik zakładu budżetowego
c) Rada Ministrów
d) dyrektor funduszu
5. Prowizorium budżetowe to:
a) projekt ustawy budżetowej, który nie został jeszcze skierowany do Sejmu
b) plan dochodów i wydatków uchwalony na okres krótszy niż rok
c) prowizoryczne materiały, które służą do przygotowania projektu ustawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz