Testament jako podstawa dziedziczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testament jako podstawa dziedziczenia  - strona 1 Testament jako podstawa dziedziczenia  - strona 2 Testament jako podstawa dziedziczenia  - strona 3

Fragment notatki:

TESTAMENT JAKO PODSTAWA DZIEDZICZENIA §1. TESTAMENT JAKO SZCZEGÓLNA CZYNNOŚĆ PRAWNA -pojęcie testamentu rozumiane jest w prawie dwojako:
jako czynność prawna , przez którą osoba fizyczna określa losy swojego majątku na wypadek śmierci
jako dokument , w którym zawarte zostaje oświadczenie woli testatora 1.1. CECHY TESTAMENTU Testament  czynność prawna pozwalająca uregulować sytuację prawną majątku należącego do osoby fizycznej na wypadek śmierci Cechy testamentu - testament posiada 3 podstawowe cechy - jest to czynność prawna: jednostronna mortis causa  testament nie wywołuje żadnych skutków prawnych w momencie sporządzenia (nie powstają żadne prawa czy obowiązki dla testatora i innych osób) odwołalną  testator może w każdej chwili odwołać testament w całości lub w części ponadto testament posiada dodatkowe cechy: ściśle osobisty charakter  obowiązuje ustawowy zakaz sporządzania lub odwołania testamentu przez przedstawiciela poddanie daleko posuniętym rygorom formalnym, których niedopełnienie powoduje nieważność testamentu  formalizm testamentu oznacza niemożliwość sporządzenia go w innej formie niż przewidziana w ustawie
1.2. WYŁĄCZNOŚĆ TESTAMENTU -majątkiem na wypadek śmierci można rozporządzać jedynie przez testament -inne systemy prawne dopuszczają: zawarcie umowy dziedziczenia - strony porozumiewają się w niej co do losów swoich majątków na wypadek śmierci jednej z nich darowiznę mortis causa - wywołuje skutki prawne w chwili śmierci darczyńcy
-polskie prawo zawiera zakaz zawierania umów o przyszły spadek §2. SPORZĄDZENIE TESTAMENTU 2.1 ZDOLNOŚĆ TESTOWANIA -sporządzenie testamentu jest czynnością prawną Zdolność testowania  możliwość sporządzenia przez osobę fizyczną ważnego testamentu -zdolność testowania stanowi wycinek zdolności do czynności prawnych -zdolność testowania posiada zatem osoba, która:
ukończyła 18 lat lub przed ukończeniem tego wieku zawarła związek małżeński
nie została ubezwłasnowolniona (częściowo lub całkowicie) -spadkodawca musi posiadać zdolność testowania w chwili sporządzania testamentu 2.2. WOLA TESTOWANIA Wola testowania  wola i świadomość dokonywania czynności prawnej na wypadek śmierci -zamiar uregulowania losów majątku musi być powzięty na serio - testator musi działać zamiarem wywołania skutków prawnych 1) Wady oświadczenia woli  wola rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci musi być powzięta i wyrażona niewadliwie


(…)

… nie może być zaspokojony w innym postępowaniu, w szczególności w postepowaniu o nabycie spadku albo w postępowaniu o uchylenie/zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
-w praktyce powództwo dopuszczalne jest w bardzo rzadkich przypadkach §6. OTWARCIE I OGŁOSZENIE TESTAMENTU
-po śmierci spadkodawcy należy ustalić, kto i w jakich częściach i na jakiej podstawie doszedł do dziedziczenia -przede wszystkim należy…
… każdy błąd istotny subiektywnie
-decydujące znaczenie ma okoliczność, czy spadkodawca sporządziłby testament o określonej treści, gdyby znał rzeczywisty stan rzeczy lub spraw C. Groźba  groźba nie musi być bezprawna, aczkolwiek każda groźba mająca na celu skłonienie spadkodawcy do sporządzenia testamentu o określonej treści jest groźbą bezprawną -groźba nie musi być obiektywnie poważna - wystarczy…
… możliwości powołania się na nieważność testamentu sporządzonego pod wpływem wady oświadczenia woli -można zatem wnioskować, że upływ tego terminu pociąga za sobą konwalidację testamentu 5.2. BEZSKUTECZNOŚĆ TESTAMENTU
-testament nieważny nie wywiera skutków prawnych, czyli jest bezskuteczny -testament może być również bezskuteczny, pomimo że postaje ważny:
art. 976 KC przewiduje bezskuteczność zapisu rzeczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz