test- komunikatywność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 test- komunikatywność - strona 1

Fragment notatki:


TEST NA KOMUNIKATYWNOŚĆ ANALIZUJE OGÓLNĄ ZDOLNOŚĆ  37  Częste i głośne powtarzanie swojego stanowiska jest na ogół  P  N  72  Poprawna ortografia jest waŜna dla komunikacji pisemnej  P  N    POROZUMIEWANIA SIĘ MENEDśERÓW .  najskuteczniejszym sposobem przeforsowania go  73  Członek zespołu mówiący najwięcej jest prawie zawsze  P  N  Niektóre stwierdzenia dotyczą błędów w komunikacji, w tym nieporozumień  38  Rozglądanie się na wszystkie strony podczas gdy ktoś mówi  P  N  najbardziej efektywny  zapewne oznacza brak zainteresowania omawianym tematem  zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. Inne określają zasady komunikacji  74  Sposób, w jaki ktoś ściska dłoń, odzwierciedla jego  P  N  39  Ludzie, którzy mniej mówią, mają mniej do zaoferowania  P  N  osobowość  słownej i sposoby wyraŜania myśli, uczuć oraz przekazywania informacji. Są teŜ  40  Osoba, która chce podejść do tablicy lub wykresu moŜe  P  N  75  Czasami nawet najdrobniejsze gesty znaczą tyle samo co  P  N  pozycje dotyczące niewerbalnych metod wyraŜania myśli i uczuć  usiłować zdominować innych  słowa  INSTRUKCJA  41  Złość moŜna wyrazić w taki sposób, Ŝe odbiorca zrozumie ją i  P  N  76  Zespół, w którym dochodzi do niewielu sporów, jest  P  N  JeŜeli uwaŜasz, Ŝe dane twierdzenie jest prawdziwe (P) lub nieprawdziwe (N),  zaakceptuje  bardziej efektywny od tego, w którym jest ich wiele  zakreśl odpowiednią literę  42  Ze strachu przed ośmieszeniem ludzie mogą twierdzić, Ŝe  P  N  77  Wszystkie waŜne informacje przekazuje się ustnie albo  P  N  1  Humor najczęściej rozładowuje napięcie na zebraniach  P  N  rozumieją temat, podczas gdy tak nie jest  pisemnie  2  Osoby sugerujące „wybierzmy przewodniczącego” bardzo często  P  N  43  Za skuteczność komunikacji odpowiada wyłącznie mówiący  P  N  78  KsiąŜki, które ktoś czyta, mogą wiele powiedzieć o jego  P  N  chcą zostać wybrane  44  Uczucie wyraŜone w trakcie komunikacji moŜe być waŜniejsze  P  N  osobowości  3  Rysowanie czego/s na papierze na ogół pomaga słuchać  P  N  od wypowiedzianych słów  79  Gestykulacja podczas mówienia na ogół przeszkadza w  P  N  4  Ludzie nie lubią słuchać i czytać o tym, z czym się nie zgadzają  P  N  45  Człowiek inteligentny powinien zrozumieć informację za  P  N  skutecznej komunikacji  5  Plotki nigdy nie są godne uwagi  P  N  pierwszym razem  80  RóŜni ludzie przekazują te same uczucia na róŜne sposoby 

(…)

…, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 79
Poprawną odpowiedzią na wszystkie z tych stwierdzeń jest „NIE”. Dotyczą
one powszechnych nieporozumień w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Suma z działu A:……………..
DZIAŁ B: KOMUNIKACJA WERBALNA
JeŜeli któreś z poniŜszych twierdzeń uznałeś za prawdziwe, zakreśl numer i
zsumuj ilość odpowiedzi:
1, 2, 4, 7, 9, 21, 22, 24, 27, 29, 41, 42, 44, 47, 49, 61, 62, 64, 67, 69
Poprawną odpowiedzią na wszystkie z tych stwierdzeń jest „TAK”
Suma z działu B:……………..
DZIAŁ C: KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
JeŜeli któreś z poniŜszych twierdzeń uznałeś za prawdziwe, zakreśl numer i
zsumuj ilość odpowiedzi:
10, 14, 15, 18, 20, 30, 34, 35, 38, 40, 50, 54, 55, 58, 60, 70, 74, 75, 78, 80
P
P
N
N
Poprawną odpowiedzią na wszystkie z tych stwierdzeń jest „TAK”
Suma z działu C:……………..
SUMA…
… przewaŜnie oznaczają
zainteresowanie
Uniesienie brwi moŜe spowodować zamilknięcie mówiącego
Osoby o silnym charakterze rzadko nakłaniają nas do
twierdzenia, Ŝe się z nimi zgadzamy, jeśli w rzeczywistości jest
inaczej
Osoby posiadające bogate słownictwo mogą porozumieć się o
wiele łatwiej
Ten, kto przychodzi na zebranie ostatni, jest przewaŜnie
najmniej zainteresowany tematem
JeŜeli tylko jest to moŜliwe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz