Systemy operacyjne - wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy operacyjne - wykład 6 - strona 1 Systemy operacyjne - wykład 6 - strona 2 Systemy operacyjne - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:


Systemy operacyjne / Współbie Ŝ no ść : blokady i zagłodzenia         1   Współbie Ŝ no ść : blokady i zagłodzenia        Systemy operacyjne / Współbie Ŝ no ść : blokady i zagłodzenia         2     System  komputerowy  składa  się  ze  skończonej  liczby   zasobów ,  o  które  ubiega się pewna liczba  procesów . JeŜeli pewien proces zamówi zasób, a  zasób nie jest dostępny, to proces przechodzi w stan zawieszenia  Z ,    Sytuację,  w  której  oczekujące  procesy  nigdy  nie  zmienią  swego  stanu,  poniewaŜ  zamówione  przez  nie  zasoby  są  przetrzymywane  przez  inne  procesy, nazywamy  blokad ą   (ang. deadlock).    ZałoŜenia odnośnie rozpatrywanego modelu    •  całość  zasobów  dzieli  się  na  kilka  grup,  z  których  kaŜda  zawiera  pewną liczbę identycznych egzemplarzy,  •  proces powinien zamówić zasób przed jego uŜyciem i zwolnić go po  wykorzystaniu,  •  proces  moŜe  Ŝądać  tyle  zasobów,  ile  ich  potrzebuje  do  wykonania  zadania,  przy  czym  nie  potrzebuje  ich  więcej  niŜ  jest  dostępne  w  systemie.  Kolejne kroki podczas korzystania z zasobu  Systemy operacyjne / Współbie Ŝ no ść : blokady i zagłodzenia         3     1.  zamówienie, jeśli nie moŜe być spełnione, to proces  → Z,  2.  korzystanie z zasobu (np. czytanie z pliku),  3.  zwolnienie zasobu.      Definicja blokady    Zbiór  procesów  pozostaje  w  stanie   blokady ,  jeŜeli  kaŜdy  proces  z  tego  zbioru czeka na zdarzenie, które moŜe być spowodowane tylko przez inny  proces z tego samego zbioru.    Najczęściej  zdarzenia  te  dotyczą  przydzielania  i  zwalniania  zasobów,  takich jak:    •  zasoby fizyczne (drukarki, miejsce w pamięci, cykle procesora),  •  zasoby logiczne (pliki, semafory).    Systemy operacyjne / Współbie Ŝ no ść : blokady i zagłodzenia         4     Systemy operacyjne / Współbie Ŝ no ść : blokady i zagłodzenia         5       Systemy operacyjne / Współbie Ŝ no ść : blokady i zagłodzenia         6     Przykład z alokacj ą  pami ę ci    •  dwa procesy Ŝądają przydziału pamięci,  •  liczba dostępnej pamięci: 200kB,      •  proces A:   o  Ŝądanie przydziału 80kB,  o  Ŝądanie przydziału 60kB,  •  proces B:  o  Ŝądanie przydziału 70kB,  o  Ŝądanie przydziału 80kB,      Przykład z przekazywaniem komunikatów    •  proces A: 

(…)

… przekroczyć ogólnej liczby zasobów w systemie,
2. kiedy P zamawia zbiór Za, wtedy system musi określić, czy ich
przydzielenie pozostawi system w stanie bezpiecznym. Jeśli tak, to Za
zostaną przydzielone; w przeciwnym razie P→ Z, aŜ inne P nie
zwolnią wystarczającej ilości Za
• w implementacji algorytmu bankiera występuje kilka struktur danych,
struktury te przechowują stan przydziału zasobów.
Niech:
n będzie liczbą procesów w systemie,
m będzie liczbą typów zasobów.
20
Systemy operacyjne / WspółbieŜność: blokady i zagłodzenia
21
Wprowadza się następujące struktury danych:
Dostępne
Maksymalne
Przydzielone
Potrzebne
Przyjmijmy, Ŝe wiersze w tablicach:
Przydzielone i Potrzebne moŜemy uwaŜać za wektory i odwoływać się do
nich odpowiednio Przydzielone[i] oraz Potrzebne[i].
Wektor o długości m, określający liczbę…
… mu się ten Za i przydziela
Systemy operacyjne / WspółbieŜność: blokady i zagłodzenia
procesowi aktualnie zamawiającemu. Jeśli Za nie jest ani dostępny,
ani przetrzymywany przez inny czekający proces, to P→ Z.
Protokół ten często stosuje się do zasobów, których stan moŜna łatwo
przechować i później odtworzyć, jak np. rejestry procesora, czy
obszary pamięci. Na ogół nie moŜna go stosować do takich zasobów,
jak drukarki…
…. Gwarantowało
16
Systemy operacyjne / WspółbieŜność: blokady i zagłodzenia
17
to niespełnienie przynajmniej jednego z WKB, wobec czego blokada nie
mogła wystąpić. Wadą tych algorytmów jest słabe wykorzystanie
urządzeń i ograniczona przepustowość systemu.
• liczbę dostępnych i przydzielonych zasobów,
• maksymalne zapotrzebowanie P.
Stan jest bezpieczny, jeśli istnieje porządek, w którym system operacyjny
moŜe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz