Teorie MSG cz.2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie MSG cz.2 - strona 1 Teorie MSG cz.2 - strona 2 Teorie MSG cz.2 - strona 3

Fragment notatki:


1.  Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy:    a)  handel międzynarodowy a wzrost gospodarczy:    omawiane dotąd teoria miały charakter statyczny (warunki produkcji w  poszczególnych krajach nie zmieniały się: koszty wytwarzania oraz wielkość  zasobów czynników produkcji pozostawały stałe):    w gospodarce światowej ma jednak miejsce wzrost gospodarczy proces stałego  ilościowego powiększania wielkości produkcji oraz zmiany stosowanej  technologii;    do 1820 r. światowy wzrost gospodarczy był niski, później miała miejsce  prawdziwa eksplozja w związku z rewolucjami przemysłowymi; wzrost  gospodarczy ma charakter zmienny w zależności od regionu (Afryka - ciągle  niski, Azja - dopiero przyspiesza);    b)  skutki wzrostu gospodarczego dla handlu międzynarodowego:    wpływ wzrostu gospodarczego na obroty handlowe zależy od:  o  wariantu wzrostu;  o  zmian w struktur/e produkcji; - zmian relacji cen na rynku światowym;  o  tempa wzrostu konsumpcji;    warianty wzrostu gospodarczego:  o  wzrost zrównoważony - wzrost handlu międzynarodowego, wzrost  produkcji, gotowości do eksportu, dobrobytu, wzrost pobudzający  eksport;  o  wzrost niezrównoważony - wzrost produkcji, konsumpcji, gotowości  do eksportu, wzrost pobudzający eksport  o  wzrost zastępujący import (mały kraj) - ograniczenie podaży możliwej  do przeznaczenia na eksport, wzrost dobrobytu, wzrost zastępujący  import;  o  wzrost zastępujący import (duży kraj) - wzrost produkcji dobra  importowanego, kraj ma wpływ na ceny na rynku światowym, zmiana  relacji cen na korzystne dla kraju (gotowość zmniejszenia importu  wywołuje zmianę relacji światowej), po wzroście faktycznie importują  więcej (zmiana relacji cen), wzrost dobrobytu (wzrost gospodarczy,  zmiana relacji cen);  o  wzrost zubażający (zjawisko zauważył J. Bhagwati - „Wolny handel  dziś”) - relacje cenowe na rynku światowym zmieniają się na  niekorzyść kraju przeżywającego wzrost gospodarczy; gotowość do  zwiększenia importu prowadzić będzie do pogorszenia relacji cen dóbr  eksportowanych i importowanych przez dany kraj; gdy straty  poniesione w wyniku pogorszenia relacji cenowych przewyższą  korzyści ze wzrostu gospodarczego many do czynienia z tym  zjawiskiem; przykład: zacofanie gospodarcze krajów Trzeciego Świata;    c)  źródła wzrostu gospodarczego i ich wpływ na handel międzynarodowy:    postęp techniczny - proces doskonalenia środków produkcji, metod  wytwórczości, przedmiotowych warunków pracy i produktów; pozwala on  wyprodukować większą ilość dóbr przy takim samym nakładzie czynników  produkcji lub też wyprodukować taką samą ilość dóbr przy mniejszym  nakładzie czynników produkcji; 

(…)

…; powstaje nowa KMP równoległa do krzywej wyjśćiowej);
o wzrost zasobów kapitału (ma miejsce wzrost obu czynników produkcji,
ale przyrost kapitału jest większy niż przyrost pracy);
o wzrost zasobów pracy (przyrost obu czynników produkcji, przy
wydajniejszym wzroście zasobów pracy):
twierdzenie Rybczyńskiego - w małym kraju (w warunkach nie zmienionej
relacji cen na rynku światowym) wzrost zasobów wyłącznie…
… (np. gaz ziemny - Holandia, ropa naftowa - Meksyk czy siarka Polska) powoduje, że dynamika rozwoju przemysłu w danym kraju zaczyna
odstawać od tempa rozwoju innych gałęzi, co znajduje odzwierciedlenie w
konkurencyjności dóbr na rynku światowym - można to wytłumaczyć za
pomocą twierdzenia Rybczyńskiego;
czy posiadanie surowców naturalnych jest dla kraju korzystne:
o zależy to od kraju i od okresu…
… czynnika
produkcji; powstaje nowa KMP równoległa do krzywej wyjśćiowej);
o wzrost zasobów kapitału (ma miejsce wzrost obu czynników produkcji,
ale przyrost kapitału jest większy niż przyrost pracy);
o wzrost zasobów pracy (przyrost obu czynników produkcji, przy
wydajniejszym wzroście zasobów pracy):
 twierdzenie Rybczyńskiego - w małym kraju (w warunkach nie zmienionej
relacji cen na rynku światowym…
… liczących się zasobów
surowców (np. gaz ziemny - Holandia, ropa naftowa - Meksyk czy siarka -
Polska) powoduje, że dynamika rozwoju przemysłu w danym kraju zaczyna
odstawać od tempa rozwoju innych gałęzi, co znajduje odzwierciedlenie w
konkurencyjności dóbr na rynku światowym - można to wytłumaczyć za
pomocą twierdzenia Rybczyńskiego;
 czy posiadanie surowców naturalnych jest dla kraju korzystne:
o zależy…
… on
wyprodukować większą ilość dóbr przy takim samym nakładzie czynników
produkcji lub też wyprodukować taką samą ilość dóbr przy mniejszym
nakładzie czynników produkcji;
 rodzaje postępu technicznego:

o neutralny (przyczynia się do zmniejszenia w jednakowym stopniu
nakładu kapitału i pracy potrzebnych do wytworzenia jednostki
produkcji);
o pracooszczędny (w jego wyniku następuje spadek zarówno nakładu
kapitału, jak i pracy potrzebnej cło wytworzenia jednostki produkcji,
ale spadek nakładu pracy następuje u szybszym tempie);
o kapitałooszczędny (przy zmniejszeniu nakładu obu czynników na
jednostkę produkcji w większym stopniu nastąpi zmniejszenie nakładu
kapitału);
zwiększenie zasobów kapitału (przeznaczenie na inwestycje środków
pochodzących z oszczędności krajowych lub też ze źródeł zagranicznych…
… produkcję;
 uniknięcie kosztów prawnej ochrony własności:
 możliwość manipulowania cenami w obrocie między
filią a centralą;
 korzyści i zagrożenia związane z lokalizacją części działalności
przedsiębiorstwa za granicą:
 ceny czynników produkcji (płace i stopa procentowa);
 jakość czynników produkcji (np. kwalifikacje i
wydajność siły roboczej);
dostępność komunikacyjna i koszty transportu…
… Północnej, Ameryki Południowej;
korzyści i straty kraju wywożącego pracę:
o korzyści:
 zmniejszenie podaży;
 transfer dochodów (wyjeżdżający przekazują rodzinom);
 wzrost kwalifikacji i akumulacja kapitału:
o straty:
 straty budżetu;
drenaż mózgów;
korzyści i straty kraju przywożącego pracę:
o korzyści:
 wzrost podaży pracy;
 korzyści budżetu;
 dostęp do unikalnych kwalifikacji:
o straty:
 koszty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz