Teoria zachowania konsumentów - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria zachowania konsumentów - ćwiczenia - strona 1 Teoria zachowania konsumentów - ćwiczenia - strona 2 Teoria zachowania konsumentów - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 14 stron i porusza zagadnienia takie jak: metoda rotacji miesięcznej w cyklu kwartalnym, schemat doboru próby, budżet gospodarstwa domowego, przychody netto, źródła utrzymywania gospodarstw domowych, grupy społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych, gospodarstwa pracowników, gospodarstwa domowe pracowników użytkujących gospodarstwo rolne, gospodarstwa rolników, gospodarstwa pracujące na własny rachunek, gospodarstwa emerytów, gospodarstwa rencistów, gospodarstwa utrzymujące się z innych niezarobkowych źródeł, gospodarstwa utrzymujące się z dochodów z własności, pozostałe gospodarstwa. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: kategorie pracujących, pracownik najemny, pracodawca, pracujący na własny rachunek, pomagający członek rodziny, dochód rozporządzalny, pozycje oszczędnościowe po stronie dochodowej, wydatki, wydatki na towary i usługi konsumpcyjne, pozycje oszczędnościowe po stronie rozchodowej, struktura wydatków. Notatka zawiera również informacje dotyczące pojęć takich jak: techniki projekcyjne, zalety technik projekcyjnych, ograniczenia technik projekcyjnych, techniki skojarzeń słownych, techniki skojarzeń swobodnych, techniki skojarzeń kontrolowanych, techniki uzupełnień, techniki uzupełnień zdań, techniki uzupełnień krótkich opowiadań, techniki konstrukcji, techniki rysunkowe, techniki obrazkowe, techniki plam atramentowych Rorschacha, techniki wyobrażeń, techniki osoby trzeciej, technika listy zakupów, technika związków osobowości, techniki personifikacji i animizacji, techniki personifikacji, technika chińskiego portretu, technika brand party game, technika family game, technika animizacji, technika ekspresji, techniki zwierciadła, technika psychodramy, technika maski, technika kolażu.

Wtórne źródła informacji o konsumencie
Metoda rotacji miesięcznej w cyklu kwartalnym oznacza, że w każdym miesiącu w badaniu uczestniczą inne gospodarstwa domowe, a po kwartale w gospodarstwach domowych, które brały udział w badaniu miesięcznym danego kwartału przeprowadzany jest wywiad dotyczący niektórych wydatków m.in. na zakup przedmiotów trwałego użytkowania (telewizor, pralka, lodówka), na opłatę za usługi (lekarskie, stomatologiczne) oraz wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania.
Schemat doboru próby - terytorialny, warstwowy, dwustopniowy schemat losowania z różnym prawdopodobieństwem wyboru na 1 stopniu. Jednostkami losowania na 1 stopniu są terenowe punkty badań, a na 2 stopniu mieszkania.
Budżet gospodarstwa domowego - jest to systematyczne zestawienie (wg klasyfikacji) przychodów i rozchodów gospodarstwa domowego za dany okres.
Przychody netto - wszystkie wartości wpływające do gospodarstwa domowego, bez zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płaconych przez płatnika w imieniu podatnika. Na przychody netto składają się dochód rozporządzalny i pozycje oszczędnościowe po stronie przychodowej.
Źródła utrzymywania gospodarstw domowych: Jeżeli członkowie gospodarstwa domowego uzyskiwali dochody z jednego rodzaju źródła, wówczas źródło to było głównym, a zarazem jedynym (wyłącznym) źródłem utrzymania ich gospodarstwa. Natomiast jeżeli uzyskiwali dochody ze źródeł zaliczanych do różnych kategorii wówczas określenie, które z tych źródeł jest głównym, a które dodatkowym następowało wg oświadczenia osób spisywanych.
Grupy społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych
Gospodarstwa pracowników
Wyłącznym lub głównym źródłem utrzymania gospodarstw jest praca najemna, a dod

(…)

… oraz gospodarstwa domowe o nieustalonym źródle utrzymania.
Kategorie pracujących
Pracownik najemny - osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie publicznym lub u pracodawcy prywatnego; do tej kategorii zaliczono również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, osoby wykonujące pracę nakładczą, duchownych, a także uczniów, zatrudnionych na podstawie umowy o naukę…
… podatków, w tym podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, zaliczki na podatek od dochodów osobistych płaconych samodzielnie przez podatnika,
pozostałych rodzajów wydatków nie przeznaczonych bezpośrednio na cele konsumpcyjne, w tym przegranych w grach pieniężnych i loteryjnych, strat pieniężnych i kaucji,
zakwaterowanie uczniów studentów uczących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz