Teoria równowagi i popytu konsumenta - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria równowagi i popytu konsumenta - wykład - strona 1 Teoria równowagi i popytu konsumenta - wykład - strona 2 Teoria równowagi i popytu konsumenta - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Teoria równowagi i popytu konsumenta
Cel konsumenta - maksymalizacja satysfakcji z konsumpcji dóbr i usług
Użyteczność - to satysfakcja z konsumpcji dóbr i usług
Użyteczność całkowita to suma satysfakcji z konsumpcji całego posiadanego przez
konsumenta zasobu dóbr.
Użyteczność krańcowa to użyteczność ostatniej konsumowanej jednostki dobra. Inaczej jest to przyrost zadowolenia z tytułu przyrostu konsumpcji dobra o jednostkę.
I Prawo H.H.Gossena
Wraz ze wzrostem konsumpcji maleje użyteczność każdej następnej konsumowanej jednostki, ceteris paribus.
Użyteczność krańcowa i całkowita
Użyteczność a cena
Teoria użyteczności zakłada, że konsument potrafi dokładnie wartościować użyteczność krańcową nabywanych dóbr i porównywać ją z użytecznością krańcową wydawanego pieniądza ( i z cenami nabywanych dóbr) Użyteczność różnych dóbr
Konsument wykorzystujący tysiące dóbr musi dokonywać wyborów o ilości konsumpcji każdego z nich.
Tak kształtują swój koszt konsumpcji, aby użyteczność całkowita była maksymalna przy danym poziomie dochodu i cen.
II Prawo H.H.Gossena
Dążąc do maksymalizacji satysfakcji z konsumpcji konsument tak rozdysponowuje swoje dochody, aby użyteczność krańcowa wszystkich dóbr wyrównała się.
Szereg obojętności to zestawienie ilościowych kombinacji dwóch dóbr, które przedstawiają konsumentowi identyczną użyteczność.
Krańcowa stopa substytucji - mierzy stopień zastępowalności dóbr
KSSAB= - ∆A/∆B
Analizowany typ substytucji charakteryzuje malejąca krańcowa stopa substytucji.
Prawo Engla
Wraz ze wzrostem dochodu maleje udział dóbr żywnościowych w strukturze konsumpcji.


(…)

… popytu
Determinanty popytu:
_ dochody
_ ceny innych dóbr
_ oczekiwania co do zmian cen i dochodów
_ gusty i preferencje
_ efekty naśladownictwa i demonstracji
_ czynniki demograficzne (liczba konsumentów, struktura wiekowa i płci)
_ warunki klimatyczne
_ działalność państwa
Paradoksy popytu
_ Paradoks Veblena - wzrost popytu na dobra luksusowe wraz ze wzrostem ich ceny (ostentacyjna konsumpcja)
_ Paradoks Giffena - wzrost cen dóbr podrzędnych powoduje wzrost popytu na te dobra (ceny dóbr podrzędnych są względnie niskie w porównaniu z dobrami wyższego rzędu)
_ Paradoks spekulacyjny - wzrost popytu wraz ze wzrostem ceny w warunkach przewidywań co do dalszego ich wzrostu (np. inflacji)
Elastyczność popytu
Elastyczność - miara reakcji jednej wielkości na zmianę innej
Cenowa elastyczność popytu mierzy reakcje popytu na zmiane ceny (zalezność ujemna)
Elastyczność cenowa popytu
Wskaźnik elastyczności cenowej popytu mierzy reakcję popytu na zmianę ceny. Inaczej jest to względna (procentowa) zmiana popytu do względnej (procentowej) zmiany ceny
EpD = ∆D/D + ∆p/p P - cena; D - popyt
Determinanty cenowej elastyczności popytu
_ Liczba substytutów
_ Udział wydatków na dane dobro w budżecie konsumenta
_ Czas reakcji
Elastyczność cenowa popytu a przychody przedsiębiorstwa
Cenowa elastyczność popytu
Popyt elastyczny
Popyt nieelastyczny
Popyt jednostkowy
Wzrost ceny
Przychód całkowity spada
Przych całkowity rośnie
Nie zmienia się
Spadek ceny
Przych całkowity rośnie
Przychód całkowity spada
Nie zmienia się

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz