Teoria organizacji i zarządzania - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria organizacji i zarządzania - pojęcia  - strona 1 Teoria organizacji i zarządzania - pojęcia  - strona 2 Teoria organizacji i zarządzania - pojęcia  - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja i jej otoczenie. Organizacja jest to pewna określona całość, której części przyczyniają się do powodzenia tej całości; Organizacja to grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany aby osiągnąć pewien zestaw celów Organizacja jako system - czyli uporządkowany zbiór elementów pozostających we wzajemnych relacjach, znajdujący się w określonym otoczeniu. Każda organizacja jest strukturalnie wyodrębniona z otoczenia, ale nie odizolowana od niego. Organizacja jest systemem otwartym, bo wchodzi w w interakcje z otoczeniem Trzy główne podsystemy : władzy (decyzyjny, zarządzania), informacyjny (pomiędzy członkowami organizacji), wykonawczy Otoczenie organizacji - to wszystko co znajduje się na zewnątrz niej, wpływa na nią oraz podlega jej oddziaływaniom (np. rząd, prawo, dostawcy, pogoda, konsumenci, konkurencja) Makrootoczenie - jest to otoczenie dalsze przedsiębiorstwa lub otoczenie konkurencyjne Otoczenie dalsze to ten obszar otoczenia, którego zmiany wpływają na działanie firmy, ale na który firma nie ma wpływu. Części składowe - otoczenie ekonomiczne, polityczno-prawne, społeczne, demograficzne, technologiczne, międzynarodowe, Metody analizy - bez scenariusza, ze scenariuszem - PEST (siła oddziaływania pozytywnego oraz siła oddziaływania negatywnego) Mikrootoczenie - otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa, bliższe, sektorowe, technologiczne, przemysłowe. To ogół instytucji podmiotu i warunków, które wpływają na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać (przez odpowiednie zarządzanie, marketing) Części składowe - Konkurenci i potencjalni konkurenci, Dostawcy surowców, materiałów i części, Klienci, odbiorcy dóbr, Producenci, Interesariusze Metody analizy: Analiza pięciu sił Portera
Analiza otoczenia konkurencyjnego - „5 sił” Portera i mapa grup strategicznych. Pięć sił Portera: Efektem przeprowadzonej analizy może być opracowanie strategii pozwalającej na wzrost konkurencyjności organizacji. Pięć czynników: bariery wejścia na rynek ekonomia, lojalność nabywców, koszty produkcji, dostępem do surowców, ochroną patentową, lokalizacją
aktualny stan konkurencji na rynku, możliwości substytucji gdy możliwość substytucji zwiększa się, atrakcyjność branży spada
siła nabywców
siła dostawców
Zarządzanie strategiczne - to kierowanie rozwojem organizacji nastawione na wykorzystanie szans i zagrożeń pojawiających się w jej otoczeniu (formułowanie wizji, misji, celów; zapewnienie zasobów; zarządzanie rozwojem organizacji) Analiza strategiczna - to kompleksowa ocena zewnętrznych i wewnętrznych czynników określających bieżącą kondycję i potencjał rozwojowy firmy, na którą składają się: badania potencjału organizacyjnego i operacyjnego firmy, badania potencjału finansowego, badania makro-otoczenia, i czynników mikro-otozenia


(…)

… (kryteria, według których uzna się projekt za zakończony)
Zarządzanie projektem - jest to odpowiedni zestaw umiejętności, dzięki którym inicjuje się, przeprowadza, kontroluje, zarządza i zakańcza się projekt. W zarządzaniu ocenia się chęci i potrzeby oraz cele i wymagania Metodyki zarządzania projektem - Prince2 to metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania…
… przewagi przedsiębiorstwa, konkurencyjności i zaufania, wzrost wartości firmy, obniżenie kosztów działania, redukcję niepewności i ryzyka (przewidywalny rynek), usprawniony przepływ informacji (zwiększona wiedza firmy); ponadto współpraca firmy z interesariuszami wpływa na wartość firmy, ale również na wartość samych interesariuszy
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu: z ang. CSR - oznacza koncepcję…
… swojego stosunku do otoczenia
Cel organizacji - cele organizacji wyznaczają jej główny kierunek działania, z uwzględnieniem misji. Stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działania ludzi pracujących w organizacji. Wytyczne cele pozwalają wszystkim zrozumieć, dokąd organizacja zmierza i dlaczego osiągniecie tego celu jest ważne.
Zarządzanie projektem. Cele, zakres i rezultaty projektu.
Projekt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz