Teoria integracji i dezintegracji społecznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 4711
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria integracji i dezintegracji społecznej - strona 1 Teoria integracji i dezintegracji społecznej - strona 2 Teoria integracji i dezintegracji społecznej - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE I RODZAJE INTEGRACJI I DEZINTEGRACJI SPOŁECZNEJ INTEGRACJA - ( etym . zjawisko zwartości, stan koordynacji, zgodności, zharmonizowania ) proces jednoczenia elementów i części składowych w jedną całość, obejmujący w społeczeństwie wszystkie interakcje między częściami lub grupami, które prowadzą do ich powiązania, kooperacji, koegzystencji lub rozwiązania konfliktów. Integracja jest procesem zakresowym - kompleksem uzależnionych os siebie zmian prowadzących do łączenia się elementów składowych.
Podział integracji według W. Lendeckera:
integracja normatywna - stan i stopień, w jakim systemy wartości wyznawane przez członków grupy i ich zachowania są zgodne z systemami obowiązującymi w danej grupie; obejmuje dwie płaszczyzny integracji dotyczące sfery kultury, systemu wartości i norm:
integracja kulturalna - oznacza stan zgodności (lub jej brak) między standardami - wzorami kulturowymi (np. w zakresie wzorów konsumpcji, spędzania czasu, stylu życia) w danej grupie czy społeczeństwie a wzorami alternatywnymi, uznawanymi przez pewne odłamy danego społeczeństwa;
integracja normatywna - oznacza stopień zgodności wartości i norm, którymi kierują się członkowie grupy, z normami i wartościami akceptowanymi w danej grupie;
integracja funkcjonalna - stan i stopień zgodności ról społecznych pełnionych przez członków grupy oraz funkcji i zadań wykonywanych przez instytucje grupowe z rolami i funkcjami im przypisywanymi:
integracja komunikacyjna - oznacza rodzaje i stopień intensywności stosunków i kontaktów społecznych między członkami danej społeczności;
integracja funkcjonalna - wyraża się w stopniu rozwiniętej zależności między jednostkami w zakresie wzajemnej wymiany świadczeń i usług, wynikającej z podziału pracy.
CZYNNIKI DEZINTEGRACJI NORMATYWNEJ brak informacji i łączności - sprawia, że pewne odłamy członków danej grupy społecznej znajdują się w pełnej lub częściowej izolacji, członkowie ci nie znają norm, wzorów postępowania, uznawanych w danej społeczności za obowiązujące;
nadmierna ruchliwość członków w danej grupie powoduje, że nie są oni w stanie adaptować się do uznawanych za obowiązujące wzorów i norm;
heterogeniczność i złożoność grupy - im bardziej wzrasta heterogeniczność (niejednorodność, zróżnicowanie) i złożoność grupy, tym bardziej wzrasta dezintegracja (np. niejednorodność w zakresie przynależności etnicznej i rasowej, wykształcenia, etc.), w grupach takich trudniej osiągnąć unifikację zachowań oraz zgodność norm i wartości;
konflikt ról - kolizja ról, w jakiej znajduje się jednostka, kiedy nie jest w stanie wypełnić wszystkich ról.
ROLA SPOŁECZNA (Ralph Linton) - zachowanie ludzi posiadających dany status ukierunkowane na spełnienie oczekiwań innych jednostek. Status społeczny rodzi zestaw ról, ponieważ grupa społeczna jest zwykle zróżnicowana w swym składzie i różni członkowie mają różne oczekiwania.


(…)

… działalności instytucji powinna się odbywać na poszczególnych szczeblach władzy;
stosować należy ciągłe uzgadnianie organizacji formalnej z nieformalną oraz korzystać z następujących rozwiązań:
absorpcja - powierzanie odpowiednich czynności i stanowisk przywódcom nieformalnym,
kooptacja - tworzenie stanowisk, zespołów doradczych.
PRZECIWDZIAŁANIE AUTONOMIZACJI INSTYTUCJI
Polega na tworzeniu odpowiedniej…
… podejmowane przez grupy, aby osiągnąć stan integracji normatywnej:
interioryzacja zw. indoktrynacją - proces takiego oddziaływania na członków, aby przyjęli oni wartości formułowane i uznawane przez grupę za swoje i włączyli je do swojego systemu wartości; obejmuje różne rodzaje oddziaływań: informacja, nauczanie, wychowanie, propaganda;
symbolizacja wartości i norm - przedstawianie i upowszechnianie norm…
…, jakie mają wykonać w imieniu i na rzecz grupy.
Podstawowe metody zapewniania integracji funkcjonalnej i przeciwdziałania dysfunkcjonalności instytucji:
metoda podziału kompetencji,
określenie uprawnień do podejmowania decyzji,
przeciwdziałanie autonomizacji instytucji,
metoda depersonalizacji i obiektywizacji czynności.
METODA PODZIAŁU KOMPETENCJI
Polega na pełnym, wyczerpującym i racjonalnym rozłożeniu funkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz