Teoria Easterlina

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Easterlina  - strona 1 Teoria Easterlina  - strona 2

Fragment notatki:


Teoria Easterlina (dzietnosc) Zrodla informacji demograficznej 19 pytan programowych dla  Europy Metody stosowane w Demografii 1976r.   teoria   R.A.   Easterlina   –   nowe  Cechy spisow biuro statystyczne ONZ A .Cechy geograficzne: Miejsce pobytu w  Współczynniki   demograficzne :  podejście   w   ocenie   kształtowaniu  1.Centralizacja – spis przeprowadza rząd  trakcie spisu, Miejsce stałego pobytu, Ch- podstawowym   celem   wszystkich   badań   i  czynników   kształtujących   płodność.  kraju,   którego   mieszkańcy   zostaną  ter miejsca zamieszkania (wieś, miasto). analiz   demograficznych   jest   wykrycie   lub  Zdaniem   Easterlina   wszystkie  spisani   i   on   też   wyznacza   odpowiednie   B .Informacje dotyczące gospodarstwa  potwierdzenie   prawidłowości   zjawisk  determinanty   płodności   oddziałują  organy   do   realizacji   spisu   oraz  domowego: Stosunek do głowy g. d.  ludnościowych, w analizie  tej posługujemy  poprzez jeden lub więcej z następujących  opracowania zebranych materiałów Rodzaj g.d., Wielkość g.d. się liczbami absolutnymi i względnymi.  czynników: 2.Powszechność   –   spis   powinien   objąć  C .Cechy osobiste: Płeć, Wiek, Stan  Wielkości   absolutne   powstają   w   wyniku  1.Popyt  na   dzieci  wyrażony  liczbą   dzieci  wszystkich mieszkańców bez opuszczeń i  cywilny, Obywatelstwo, Narodowość. pomiaru statystycznego interesujących nas  dożywających   wieku   dorosłego,   jaką  podwójnych ujęć D.  Cechy ekonomiczne: Zawód  zjawisk   w   określonej   zbiorowości   w  rodzice   chcieliby   mieć   gdyby   kontrola  3.Imienność   –   spisaniu   podlegają  wykonywany, Główne źródło utrzymania, różnych   momentach   lub   okresach.  urodzeń nie pociągała żadnych kosztów imiennie   wszystkie   osoby   zajmujące  Gałąź gospodarki, Stanowisko społeczne,  Wielkości,   które   charakteryzują   stan  2.Potencjalna   liczba   urodzonych   dzieci  mieszkanie   i   tworzące   gospodarstwo  Stosunek do pracy, Miejsce pracy. badanych   zjawisk   w   danym   momencie  wyrażona   liczbą   dzieci   dożywających  domowe  E.  Cechy dotyczące wykształcenia: Poziom  noszą nazwę  zasobów . wieku   dorosłego,   jaką   rodzice   mieliby,  4.Jednoczesność – spisanie całej ludności  wykształcenia,  Rodzaj wykształcenia. Analiza wzdluzna i poprzeczna gdyby   świadomie   nie   kontrolowali  następuje w określonym momencie Ewidencja bierzaca 1. Poprzeczna   wg   generacji   -   polega   na 

(…)

… się jako
sektor) . Rozwój sektor usług spowoduje
zwiększenie zatrudnienia u kobiet
( pośrednictwo finansowe, handel,
edukacja) . Zwiększenie liczby miejsc
pracy w trzecim sektorze spowoduje
zmniejszenie bezrobocia; powód – napływ
siły roboczej ( wyż demograficzny)
Wm =
Mt
⋅C
L
W Polsce większość mężczyzn
zawierających związek małżeński należy
do grupy wiekowej 20-24 oraz 25-29, z
kolei najwięcej kobiet wchodzi…
… Światowej.
Na piramidzie widoczna jest nadwyżka
liczebna kobiet nad mężczyznami w
starszych grupach wieku. Mamy również
nadwyżkę mężczyzn nad kobietami w
młodszych grupach wieku. Mamy silne
roczniki z wyżu demograficznego z
roczników lat 50-tych. Kolejne wyże i
niże są konsekwencją poprzednich.
Zwiekszenie sie L w wieku poprod.
1.Zmniejsza się corocznie liczba urodzeń
2.Przedłużenie się przeciętnej…
… jest piramida w
kształcie trójkąta równoramiennego
(podstawa to duża liczba urodzeń).
2.Zastojowy - Mamy do czynienia ze
zbiorowością, w której roczna liczba
urodzeń równa jest rocznej liczbie
zgonów, a każdy następny rocznik
urodzeń zbliżony jest do poprzedniego.
Graficznym obrazem tej struktury jest
piramida w kształcie dzwonu.
3. Regresywny - Mamy do czynienia z
malejąca z roku na rok liczbą urodzeń…
… polroczn.
x+ 5
WzP =
2∑ zm
m= x
Lx , x + 5
⋅C
W Polsce współczynnik zgonów kształtuje
się w granicach 0,9 –1,3%. Obecnie
następuje
wzrost
zgonów
mężczyzn
powyżej 30 roku życia.
Przyrost naturalny różnica między
liczbą urodzeń a liczbą zgonów w badanym
okresie na określonym terytorium. daje
obraz tempa wzrostu ludności badanej
populacji
U − Z
W p.n. =
t
t
L
⋅C

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz