Teologia pastoralna-skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Teologia pastoralna-skrypt - strona 1  Teologia pastoralna-skrypt - strona 2  Teologia pastoralna-skrypt - strona 3

Fragment notatki:


Wstęp Przedmiot t. past. - życie i działanie Kościoła (Kościół w ruchu).
Cel t. past. - refleksja Kościoła nad samym sobą w działaniu; b) formacja duszpasterzy
t. past. nazywana jest inaczej t. praktyczną
duszpasterzem w Kościele jest każdy wierny, nie tylko duchowni
Kościół rośnie ku nieskończoności
cel Kościoła jest jeden - realizacja woli Założyciela: zbawienie wszystkich ludzi
zbawienie dokonuje się tu i teraz
relacja między Bogiem a człowiekiem to proces zbawczy (historia osobistej relacji człowieka z Bogiem)
pośrednictwo zbawcze (in. duszpasterstwo) - wszystko, co ten proces zbawczy wspiera
kapłan pełni rolę pośrednika
więź człowieka z Bogiem możliwa jest tylko w Chrystusie.
Metoda t. past. - trójetapowy proces analizy zwany paradygmatem (schematem):
etap eklezjologiczny ( teoria ):
jaki Kościół chcemy realizować?
etap kairologiczny ( badanie ):
καιρός (gr. kairos, jedno z określeń czasu) rozumiany jako pełnia czasu, czas zbawienia
w działaniu duszpasterskim zapytać o człowieka, jego kulturę, historię, środowisko życia, problemy
określić znaki czasu
pomocne na tym etapie są nauki humanistyczne i społeczne
etap prakseologiczny ( działanie ):
jak nasz model Kościoła wcielić w zbadane uprzednio życie?
modele teologiczne, zasady działania, konkretne imperatywy (nakazy) duszpasterskie
nauka o działaniu: teoria organizacji i zarządzania, menedżerstwo, logistyka, planowanie.
Metoda teologii pastoralnej WIARA Objawienie, Pismo św., Tradycja, dokumenty Kościoła, teologia, biblistyka itp.
analiza
w świetle wiary KRYTERIA DZIAŁALNOŚCI
SYTUACJA SPOŁECZNO- -KULTUROWA
Metoda t. past. jest złożeniem różnych metod i charakteryzuje się trójetapowością . Analizuje wyniki badań innych nauk właściwą tylko sobie metodą. Te trzy etapy nie następują jeden po drugim, lecz wzajemnie się przenikają; żaden nie ma pierwszeństwa czasowego.
Charakterystyczną cechą t. past. jest wykładanie praktyczności.
Dwuwymiarowość Kościoła Struktura Kościoła jest swoiście dwuwymiarowa :
urząd :
harmonia
ład
trwałość wspólnoty
stabilność
widzialność
odporność
charyzmat :
dynamizm
autentyczność
brak skostnienia
posługa miłości
Musi być zachowana proporcja tych dwóch wymiarów we wspólnocie i poszczególnych aktywnościach. Konieczne jest, by urząd i charyzmat tworzyły jedność i były komplementarn e

(…)

…. Podmiotem ww. działań jest cały Kościół i wszyscy jego członkowie. Aktywność duszpasterska stanowi praktyczną działalność Kościoła. Sobór Watykański II ukazuje komplementarność charyzmatu i urzędu; należy w jednakowym świetle widzieć wszystkich członków Kościoła - Kościół działa odgórnie i oddolnie.
W podmiocie duszpasterstwa należy widzieć dwie płaszczyzny:
element widzialny, zewnętrzny, historyczny
element niewidzialny, wewnętrzny, nadprzyrodzony, nieuchwytny
Zarówno w elem. pierwszym jak i drugim należy dostrzegać podmiot duszpasterstwa. Dziś często zawęża się podmiot duszpasterstwa. Odnowa Kościoła polega an uaktywnieniu podmiotu duszpasterstwa.
Autonomia rzeczywistości ziemskich
Αυτονομία - (gr.) samostanowienie, samodzielność prawna. Pojęcie zostało opracowane przez Sobór Watykański II
… - społeczeństwo tradycyjne, dominowała w niej rodzina wielopokoleniowa, zawód dziedziczono po rodzicach, charakterystyczne było tępienie wszelkich zmian, brak dynamizmu i migracji (stabilność zamieszkania), stabilność duchowa. Mentalność ludzi pochodzących z kultury stabilnej oparta była o tradycyjność i zamknięta na nowinki. Specyficzne więzi i relacje społeczne nakładały się na siebie. Polegało to na powiązaniu różnych sfer życia z konkretnymi osobami (proboszcz, lekarz, nauczycielka). Panująca stałość i wręcz skostnienie myślenia prowadziło do utrwalania się konformistycznego światopoglądu.
Wraz z uprzemysłowieniem (połowa XIX w.)pojawia się konieczność zatrudniania mas robotniczych. Proces migracji z mniejszych środowisk do miast wstrząsnął społeczeństwem tradycyjnym. Relacje z osobowych zmieniły…
… się w relacje poprzez spełnianie funkcji. W tym okresie szczególnie znaczące zmiany to: demokratyzacja i masowość procesów społecznych, rewolucja w środkach informacji i komunikacji, przemiany modelu rodziny (w kult. stabilnej duża ilość dzieci była znakiem błogosławieństwa).
Kultura rozwojowa - społeczeństwo nowoczesne, cechuje ją bardzo szybka asymilacja zmian i modyfikacja standardów zachowań. Różne…
… nieosobowe
jedna osoba spełnia wiele ról społecznych
Cechy Kościoła:
w kulturze stabilnej:
Kościół ludu
ścisły związek między społeczeństwem a Kościołem
masowość w relacjach środowiska religijnego
integracja społeczna
akcentowanie prawa i posłuszeństwa
autorytet, roszczenia władcze, dominacja urzędu
ekspansywność
opiekuńczość (paternalizm)
w kulturze rozwojowej:
Kościół wyboru
Kościół jedną z wielu struktur…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz