tektonika płyt-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
tektonika płyt-wykład - strona 1 tektonika płyt-wykład - strona 2 tektonika płyt-wykład - strona 3

Fragment notatki:


  1 TEKTONIKA PŁYT    Teoria  tektoniki  płyt  przyjmuje,  Ŝe  litosfera  nie  jest  ciągła,  lecz  składa  się  z  kilkunastu  sztywnych  płyt  tektonicznych  zwanych  teŜ  krami,  które  przemieszczają  się  po  plastycznej  astenosferze            2       Twórcą  hipotezy  dryfu  kontynentów  jest   Alfred  Wegener ,  który  w  roku  1915  opublikował  prace  p.t.  „Powstanie  kontynentów  i  oceanów”.  Przedstawił  w  niej  na  mapach  rozmieszczenie  lądów i oceanów w trzech epokach geologicznych.                      Alfred Wegener                     (1880 – 1930)     UwaŜał  on,  ze  bloki  kontynentalne  zbudowane  ze  skał  lŜejszych  zanurzone  są  w  podłoŜu  o  większej  gęstości  i  właściwościach plastycznych  co umoŜliwiało  przemieszczanie  się bloków kontynentalnych w poziomie.   Argumenty Alfreda Wegenera :    3 1.  podobieństwo  linii  brzegowej,  zauwaŜone  zresztą  juŜ  wcześniej    (F.  Bacon,  C.  Pellegrini, H. Baker)            2.  podobieństwo,  a  nawet  identyczność  budowy  geologicznej  obszarów  połoŜonych  po  obu stronach Atlantyku        3.  występowanie  podobnych  i  identycznych  przedstawicieli  fauny  i  flory  na  róŜnych  kontynentach w minionych epokach geologicznych.        4   Wegener przyjął istnienie w przeszłości jednego kontynentu Pangea, który rozpadł się   w triasie na szereg mniejszych bloków kontynentalnych.         Dryf kontynentów umoŜliwiał powstawanie łańcuchów górskich (dryf zachodni) Kordylierów  i Andów, a ucieczka od biegunów doprowadziła do zderzenia Europy i Azji w wyniku czego  powstały Alpidy, a zderzenie Dekanu z Azją – powstanie Himalajów.  Wegener  uwaŜał,  Ŝe  siłami  sprawczymi  ruchu  kontynentów  ku  zachodowi    były  siły  pływowe,  a  wyniku  ruchu  wirowego  powstała  „siła  odbiegunowa”,  która  przesuwała  kontynenty  w  kierunku  równika.  Wyjaśnienie  przyczyny  ruchu  kontynentów  było  najsłabszym punktem hipotezy - cała teoria została odrzucona. Powrócono do niej po latach.  Rozwój  nauk  geologicznych  dostarczył  nowych  dowodów  na  istnienie  ruchów  poziomych  w  skorupie  ziemskiej.  W  roku  1929  Artur  Holmes  zwrócił  uwagę  na  znaczenie  ruchów konwekcyjnych w płaszczu ziemi, które mogły unosić lŜejsze kontynenty ku górze.  Ta  koncepcja  uznawana  jest  aktualnie  za  najbardziej  prawdopodobną.

(…)

… się intensywny wulkanizm (Islandia)
8
Badania magnetyzmu dna oceanicznego wykazały, Ŝe jest ono namagnesowane w róŜniące się
wiekiem pasy – równoległe do osi grzbietu śródoceanicznego: młodsze bliŜej grzbietu, a
starsze dalej.
Świadczy to o ciągłym tworzeniu się w osi grzbietu nowej litosfery oceanicznej. Ten
proces to spreding – rozrastanie się dna oceanicznego. Najstarsze dno oceaniczne liczy180
mln lat.
9…
… (spreding) została zaakceptowana i potwierdzona przez
Kanadyjczyka J. Tuzo Wilsona, który wykazał, Ŝe dno oceaniczne rozrasta się odcinkami
wzdłuŜ tzw. uskoków przekształcających.
Prawie równocześnie model ekspansji dna morskiego został wzbogacony o nowe
argumenty. Dostarczały ich wyniki badań magnetycznych dna oceanicznego, które pozwoliły
nawet na obliczenie tempa spredingu (2 cm rocznie). Wykazały…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz