Technika odkrywkowej eksploatacji złóż - podstawowe pojęcia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika odkrywkowej eksploatacji złóż - podstawowe pojęcia - omówienie - strona 1 Technika odkrywkowej eksploatacji złóż - podstawowe pojęcia - omówienie - strona 2 Technika odkrywkowej eksploatacji złóż - podstawowe pojęcia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący
normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w wyniku procesów
geologicznych[1]. Do minerałów zalicza się także[1]:substancje bezpostaciowe o jednorodnej
strukturze chemicznej (np. georgeit[2])substancje powstałe w wyniku zniszczenia struktury
krystalicznej minerału pod wpływem promieniowania jonizującego
rtęćSubstancje te bywają nazywane mineraloidami.Za minerał nie jest uznawana ropa naftowa
i jej niekrystaliczne pochodne. Minerałem nie jest woda w stanie ciekłym (natomiast lód jest
minerałem). Do minerałów nie zalicza się substancji pochodzenia biologicznego, o ile pod
wpływem procesów geologicznych nie uległy przekształceniu w substancje krystaliczne (np.
fosforyty powstałe z organizmów morskich)[1].
Kopalina użyteczna - skała, minerał lub inne substancje stałe, gazowe lub ciekłe, które
można wykorzystać gospodarczo bezpośrednio lub po odpowiedniej przeróbce.
Skała płonna – skała eksploatowana w trakcie eksploatacji złoża wraz z kopaliną użyteczną.
W przypadku złóż pokładowych jest to skała otaczająca, przerosty lub nadkład który w
trakcie eksploatacji dostaje się do urobku. W przypadku złóż metali, kiedy mineralizacja
kruszczowa występuje w obrębie skał goszczących, za skałę płonną uznaje się skałę w
obrębie której koncentracja rozproszonego pierwiastka lub pierwiastków (w przypadku złóż
polimetalicznych) spada poniżej arbitralnie wyznaczonej zawartości brzegowej.
Kategorie rozpoznania złoza:
Określa to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. nr 136
poz. 1151 z dnia 25 lipca 2005). Istnieją kategorie rozpoznania złoża A, B, C1, C2 i D.
pokład- forma regularna występowania złoza ograniczona od dołu i od góry dwiema
płaszcz. W miare regularnymi do siebie. Kat nachylenia pokładu-linia powstała w wyniku
przecięcia stropu lub spągu pokładu
Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej
do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości
zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców
mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania
w życiu codziennym. W Polsce górnictwo jest najlepiej rozwinięte na Śląsku.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – dopuszcza do stosowania
Dyr. Okręgowych Urzędów Górniczych –nadzór nad używaniem
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego- najwyższa władza
Środki strzałowe – to MW i wyroby zawierające MW o określonej wrażliwości,
bezpieczeństwie i trwałości wykorzystywane do wykon strzelania
Sprzęt strzałowy- narzędzia do przeniesi MW, załadowania i odpalenia
Środki strzałowe -MW- środki inicjujące- środki zapalające- ładunki specjalnego
przeznaczenia (pobudzacze, ładunki kierunkowe i torpedowe)
Materiały wybuchowe – to zw chem i ich mieszaniny ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz