Tabulacja danych- tabulacja prosta i złożona

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tabulacja danych- tabulacja prosta i złożona - strona 1

Fragment notatki:

Po zakończeniu procesu redukcji dane są wstępnie prezentowane w postaci opisowej, tabelarycznej i graficznej. Obliczane są także sumaryczne mierniki statystyczne. Jednak przedstawione w tej formie dane nie zawsze dostarczają poszukiwanych informacji.
W analizach zebranych danych wykorzystuje się następujące mierniki statystyczne:
wskaźniki struktury: proporcje i odsetki oraz natężenia: stosunki, stopy, tempo wzrostu ;
miary tendencji centralnej: średnia arytmetyczna - może być obliczana tylko z danych uzyskanych z pomiaru przedziałowego lub ilorazowego i otrzymuje się ja z sumy wartości wszystkich wyników pomiaru podzielonej przez liczbę tych pomiarów; mediana - może być obliczona lub wykreślona na podstawie danych otrzymanych z pomiaru porządkowego, otrzymuje się ja przez znalezienie punktu, poniżej którego znajduje się 50% wartości pomiarów; dominanta - może być obliczona lub wykreślona na podstawie danych otrzymanych z jakiegokolwiek pomiaru, jest to wartość najczęściej występującą w pomiarach;
miary dyspersji: odchylenie standardowe , wariancja, obszar zmienności - wszystkie służą do określenia stopnia rozproszenia lub koncentracji wartości poszczególnych pomiarów próby wokół wartości centralnej mierzonej cechy, im większe są te trzy mierniki, tym bardziej skoncentrowana jest mierzona próba i tym większe znaczenie ma zastosowana średnia. Tabulacja danych - sklasyfikowane i zliczone dane są przenoszone na arkusze, w których przyjmują postać szeregów statystycznych: Tabulacja prosta - inaczej rozkład jednej zmiennej - dane uzyskane z odpowiedzi na jedno pytanie (dotyczące jednej zmiennej) uszeregowane w formie tablicy; najczęściej stosuje się szeregi rozdzielcze i kumulacyjne oraz szeregi czasowe i przestrzenne. Tabulacja złożona - dane uzyskane z odpowiedzi na dwa lub więcej pytań (dwie lub więcej zmiennych) szereguje się w jednej tablicy i otrzymuje się jednocześnie dwa lub więcej rozkładów; w przypadku krzyżowania się danych z odpowiedzi nierozłącznych z odpowiedzi na pytania rozłączne nie można ich sumować, a jeżeli zestawimy dane z odpowiedzi rozłącznych to możemy sumować pionowo i poziomo, gdyż suma zawsze równa się liczbie kwestionariuszy; tabulację złożoną stosuje się w analizach relacji przyczynowo - skutkowych miedzy zmiennymi. Dane uzyskane się z pomiaru nominalnego lub porządkowego analizować można za pomocą metod analizy tabelarycznej. Dane z pomiaru przedziałowego i ilorazowego analizuje się za pomocą metod analizy regresji lub analizy tabelarycznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz