Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 1 - strona 1 Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 1 - strona 2 Szkodowość w ubezpieczeniach- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Szkodowość w ubezpieczeniach dr Sylwia Bożek Wykład 1
Podstawy procesu likwidacji szkód w zakładach ubezpieczeń
Proces obsługi roszczeń
Wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń ubezpieczeniowych stanowią podstawową pozycję w rachunku finansowym ubezpieczycieli i pochłaniają znaczną część składki ubezpieczeniowej
60-70% składki w ubezpieczeniach majątkowych oraz do 50% składki w ubezpieczeniach na życie przeznaczone jej na bieżące zaspokajanie roszczeń odszkodowawczych
Proces obsługi roszczeń stosowany przez różne zakłady ubezpieczeń jest narzędziem walki konkurencyjnej
Proces obsługi roszczeń jest z natury konfliktogennym procesem i podatnym na zjawiska hazardu moralnego a przede wszystkim odszkodowawczości ubezpieczeniowej
Hazard, roszczenia, ubezpieczenie
W ubezpieczeniowej teorii ryzyka wyróżnia się z uwagi na różnorodność warunków i okoliczności:
Hazard fizyczny - to zespół warunków i okoliczności zewnętrznych (czyli o cechach pozapodmiotowych) lub cechy fizyczne, które mają bezpośredni wpływ na wzrost natężenia występowania przyczyn potencjalnych strat. Hazard fizyczny charakteryzuje się tym, że jest możliwy do przewidzenia i zidentyfikowania
Przykładem hazardu fizycznego w przypadku niebezpieczeństwa kolizji drogowej jest np. oblodzenie drogi, które zwiększa szansę realizacji tego niebezpieczeństwa. W przypadku ryzyka pożaru budynku, do hazardu fizycznego zaliczymy takie jego charakterystyki jak: konstrukcja, typ, lokalizacja, itp.
Hazard moralny - stanowi zbiór warunków o cechach podmiotowych określających konkretną jednostkę (osobę) i sprowadzających się do cech o negatywnej konotacji, które najprościej można określić jako cechy nie zyskujące pozytywnego odbioru i akceptacji w ramach relacji społecznych.
Zalicza się tu takie cechy jak: nieuczciwość, preferowanie postępowania zorientowanego na tworzenie różnego rodzaju nadużyć itp. W kontekście działalności ubezpieczeniowej zjawisko hazardu moralnego dostarcza różnego rodzaju problemów, począwszy od braku wystarczających narzędzi do rozpoznania cech jednostki, które można określić mianem hazardu moralnego, aż po skutki objęcia ochroną takiego podmiotu, który dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego może generować szkody w wyniku swojego np. nieuczciwego postępowania (przykładem jest wyłudzenie odszkodowania na skutek zaaranżowanych, w znaczeniu nieprzypadkowych, okoliczności).
W procesie obsługi roszczeń zakład ubezpieczeń dąży do minimalizacji wypłacanych odszkodowań i świadczeń a ubezpieczony czyli poszkodowany oczekuje maksymalnej satysfakcji finansowej poniesionej straty
Rozwój gospodarczy oraz wzrost aktywności zawodowej podmiotów gospodarczych sprzyja podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie przysługujących im praw w dochodzeniu swoich roszczeń


(…)

… ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej umowy ubezpieczenia i mają charakter:
Roszczeń majątkowych których źródłem jest zmniejszenie majątku osoby poszkodowanej, następujące wbrew jej woli
Roszczeń osobowych których podstawą są koszty wynikłe na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, a także np. utracone korzyści, zwiększone potrzeby, doznana krzywda, pogorszenie sytuacji życiowej…
… się szkoda. Żeby procedura likwidacji była spełniona musi być spełniony jeden warunek: umowa ubezpieczenia musi być ważna.

… z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższe od wysokości poniesionej szkody. Górnym limitem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest określona w umowie suma ubezpieczeniowa bądź suma gwarancyjna (przede wszystkim w ubezpieczeniach komunikacyjnych)
Zarządzanie likwidacją szkód:
Zarządzanie likwidacją szkód polega na organizowaniu i prowadzeniu przez zakład ubezpieczeń wszystkich działań w celu…
… z najistotniejszych i najtrudniejszych etapów całego procesu obsługi szkodowej. Uznaje się że dalsze czynności w procesie likwidacji szkody zależą przede wszystkim od jakości informacji uzyskanych w pierwszym kontakcie z tzw. poszkodowanym. W praktyce jest tak, że formy przyjęcia zgłoszenia o szkodzie są różne i jest ich kilka. Wykorzystuje się technologie, czyli Internet jako jedną z dróg przyjęcia zgłoszenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz