Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych - strona 1 Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych - strona 2

Fragment notatki:

Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
§91. Mieszkanie, z wyjątkiem jedno- i dwupo-kojowego, powinno być przewietrzane na prze­strzał lub narożnikowo. Nie dotyczy to mieszka­nia w budynku podlegającym przebudowie lub modernizacji, a także mieszkania wyposażone­go w wentylację mechaniczną o działaniu cią­głym wywiewną lub nawiewno-wywiewną. §92. Mieszkanie, oprócz pomieszczeń miesz­kalnych, powinno mieć kuchnię lub wnękę ku­chenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Kuchnia i wnęka kuchenna powinny być wy­posażone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew oraz mieć układ przestrzenny umożliwiają­cy zainstalowanie chłodziarki i urządzenie miej­sca pracy.
W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ła­zienkach powinno być możliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, mi­ski ustępowej (jeżeli nie ma ustępu wydzielone­go), automatycznej pralki domowej, a także usy­tuowanie pojemnika na brudną bieliznę. Spo­sób zagospodarowania i rozmieszczenia urządzeń sanitarnych powinien zapewniać do nich dogodny dostęp. Ustęp wydzielony należy wy­posażyć w umywalkę.
§93. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne po­winno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.
W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod wa­runkiem zastosowania co najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elek­trycznej,
2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej.
W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia mo­że stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyj­nej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powie­trza z pomieszczenia dodatkowym otworem wy­wiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu. §94. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej:
1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby - 2,2 m,
2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób - 2,7 m,
3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym -1,8 m,
4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym -2,4 m.
W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powi­nien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2. §95. Kształt i wymiary przedpokoju powin­ny umożliwiać przeniesienie chorego na no­szach oraz wykonanie manewru wózkiem in­walidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu. Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniu powinny mieć szerokość w świe­tle co najmniej 1,2 m, z dopuszczeniem miej­scowego zwężenia do 0,9 m na długości kory­tarza nie większej niż 1,5 m. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz