Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji - strona 1 Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji - strona 2

Fragment notatki:

Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
§265. Palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym grubości co najmniej 0,15 m, a przy piecach metalowych bez nóżek - 0,3 m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwicz­kami palenisk powinna być zabezpieczona pa­sem materiału niepalnego szerokości co naj­mniej 0,3 m, sięgającym poza krawędzie drzwi­czek co najmniej po 0,3 m. Palenisko otwarte może być stosowane tylko w pomieszczeniu, w którym nie występuje za­grożenie wybuchem, w odległości co najmniej 0,6 m od łatwo zapalnych części budynku. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym pa­lenisko otwarte powinno mieć okap wykonany z materiałów niepalnych, wystający co najmniej 0,3 m poza krawędź paleniska. Piec metalowy lub w ramach metalowych, ru­ry przyłączeniowe oraz otwory do czyszcze­nia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6 m, a od osłoniętych okładziną z tynku grubości 25 mm lub inną równorzędną okładziną - co najmniej 0,3 m. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych ma­teriałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo za­palnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku grubości 25 mm na siat­ce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.
§266.1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
2. Przewody lub obudowa przewodów spalino­wych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.
3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem. §267. Przewody wentylacyjne powinny być wy­konane z materiałów niepalnych, a palne izola­cje cieplne i akustyczne oraz inne palne okła­dziny przewodów wentylacyjnych mogą być sto­sowane tylko na zewnętrznej ich powierzch­ni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Odległość nieizolowanych przewodów wentyla­cyjnych od wykładzin i powierzchni palnych po­winna wynosić co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wy­konane z materiałów niepalnych. W pomieszczeniu kuchennym lub wnęce ku­chennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej trudno zapalnych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz