Systemy zarządzania środowiskowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy zarządzania środowiskowego - strona 1 Systemy zarządzania środowiskowego - strona 2 Systemy zarządzania środowiskowego - strona 3

Fragment notatki:


Systemy zarządzania środowiskowego - akty prawne w ochronie środowiska   1. Krótki rys historyczny  JuŜ  w  czasach  największego  rozkwitu  Cesarstwa  Rzymskiego  stolica  Imperium,  licząca  wówczas  ponad  milion  mieszkańców,  borykała  się  z  problemami  ekologicznymi,  typowymi  dla  współczesnych  metropolii.  Nie  dotyczyły  one  wprawdzie  konsekwencji  wynikających  z  uprzemysłowienia  i  stanu  techniki,  lecz  z  tak  podstawowych  kwestii  jak:  -  zaopatrzenia  w  wodę, odprowadzenia ścieków, czystości powietrza czy hałasu. Z tego okresu pochodzi okre- ś lenie   cloaca  maxima   jakie  nadano  rzece  Tybr,  przepływającej  przez  Rzym .   Nie  budzi  ono  wątpliwości  co  do  jego  treści.  Dla  rozwiązania  problemów  gospodarki  wodnej  powołano  za  cesarza  Augusta  specjalny  urząd  wodny,  który  sprawował   consul  aquarum   oraz  publiczną  słuŜbę  kontrolną  -   curatores  aquarum ,  czuwającą  nad  przestrzeganiem  ówczesnych  praw  w  zakresie ochrony wodociągów (akweduktów).  W  czasach  nowoŜytnych,  w  celu  zapobieŜenia  narastającym  zagroŜeniom  środowiska,  związanym  zwłaszcza  z  rozwojem  przemysłu,  zaczęto  wydawać  ustawy  o  charakterze  regla- mentacyjno-ochronnym.  W  Europie  pierwsze  takie  ustawy  pojawiły  się  w  Holandii  (1875,  ustawa o ograniczeniu wpływu zanieczyszczeń przemysłowych) oraz w Anglii (1876, ustawa  dotycząca  ochrony  rzek  przed  zanieczyszczeniami).  Na  przełomie  wieków  IX  i  XX  w  wielu  krajach  europejskich  pojawiło  się  prawo  urbanistyczne,  dotyczące  zasad  planowania  prze- strzennego  rozwoju  miast,  akcentujące  potrzebę  korelowania  tego  rozwoju  w  harmonii  z  lo- kalnym środowiskiem.  Pomimo  tych  legislacyjnych  środków  zapobiegawczych,  nie  zdołano  się  ustrzec  w  pierw- szej  połowie  XX  wieku  przed  ekologicznymi  katastrofami.  W  Londynie  np.  zmarło  w  1952  roku, w ciągu kilku zaledwie dni od zanieczyszczonej atmosfery (smog) 4000 osób, a cztery  lata później 1000 osób. Znane są z tego okresu przypadki płonących rzek, zanieczyszczonych  produktami naftowymi i olejami. Były to sygnały, które wstrząsnęły światem, tym bardziej, Ŝe  nadeszły  z  krajów  takich  jak  Anglia  czy  Holandia,  gdzie  stosunkowo  wcześnie  zwracano  uwagę na potrzebę ochrony środowiska. Abstrahując od militarnych skutków, za ekologiczną  katastrofę  moŜna  równieŜ  uznać  konsekwencje  zrzucenia  bomb  atomowych  na  Hiroszimę  i 

(…)

… ochrony środowiska wymienić moŜna ustawy:
- 1991 - O Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 91.77.335),
- 1994 - Lasy (Dz. U. 94.79.363)
- Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.
95.2.4)
- 1995 - Ochrona gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 95.16.78)
- 1996 - Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz. U. 96.132.622)
- 1997 - Odpady (Dz. U. 97.96.592)
- Klasyfikacja…
… składane przy formułowaniu misji nowoczesnych przedsiębiorstw. Pod
pojęciem „zarządzanie środowiskiem” naleŜy przy tym rozumieć te elementy całkowitego
procesu zarządzania przedsiębiorstwem, które określają i realizują politykę proekologiczną.
Jak dotąd spora część przedsiębiorstw w Polsce przedkłada doraźne potrzeby i zyski ponad
myślenie strategiczne. Nastąpiła jednak juŜ integracja z UE…
… 14001 jest praktycznie równoznaczne z wpisaniem do rejestru EMAS. MoŜna teŜ wprost skorzystać z doświadczeń EMAS
przy wdraŜaniu ISO 14000.
5.2. Model systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001
Wymagania normy wyszczególnione są w tabeli (p. tabela 2.2) i oznaczone kolejnymi
punktami.
Tab.2.2 Wymagania normy ISO 14001:2004
Jak widać, podstawowymi elemen- Punkt
Nazwa punktu
tami systemu zarządzania…
…. Z waŜniejszych naleŜałoby wymienić:
- Konwencję Paryską (1974) o ochronie mórz i oceanów,
- Konwencję Genewską (13.07.1979, ratyfikowaną przez Polskę w 1985 roku) w sprawie
transgranicznego zanieczyszczania powietrza,
- Konwencję Wiedeńską (22.03.1985, ratyfikowaną przez Polskę w 1992 roku), o ochronie
warstwy ozonowej,
- liczne konwencje i umowy bi- i multilateralne dotyczące problemów ochrony środowiska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz